بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: SWOT


موارد یافت شده: 37

1 - Determination of the Best Strategies for Development of Organic Farming: A SWOT – Fuzzy Analytic Network Process Approach (چکیده)
2 - تحلیل استراتژیک دیپلماسی شهری کلان شهر مشهد (چکیده)
3 - شناسایی راهبردهای تاب آوری معیشت در برابر مخاطره خشکسالی از دیدگاه خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: دهستان گلمکان، شهرستان چناران) (چکیده)
4 - فرصت‌ها و چالش‌های پذیرش اجتماعی کاربرد انرژی خورشیدی (چکیده)
5 - استراتژی‌های کارآمدسازی اقتصاد سیاسیِ منطقه‌ای افغانستان و ایران بر مبنای تحلیل سیستمیِ نقش بندر چابهار (چکیده)
6 - بررسی راهبردهای قیمت گذاری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (چکیده)
7 - Strategic planning for cultivation of fruit trees and shrubs in urban landscapes using the SWOT method: A case study for the city of Mashhad, Iran (چکیده)
8 - بررسی پراکنش رشته فعالیت خدمات آموزشی و ارائه راهبردهای پروژه محور در مناطق 13 گانه شهرداری مشهد (چکیده)
9 - راهبردهای مطلوب تقویت اخلاق سبز در رفتار مصرف خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خواف) (چکیده)
10 - تدوین، اولویت¬بندی و مقایسه¬ی استراتژی¬های یک شرکت تولیدی با استفاده از مدل ترکیبیFUZZYTOPSIS-SWOT و روش QSPM (مورد مطالعه: شرکت نورسازان مشهد) (چکیده)
11 - بررسی چالش ها و تهدیدهای پسماندهای ویژه مشهد با استفاده از مدلSWOT (چکیده)
12 - مدیریت پسماند های ویژه و ارائه راهکاه های مناسب دفع، مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
13 - تحلیل عوامل موثر بر توسعه تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT (چکیده)
14 - تبیین راهبردهای توسعه سرویسها و زیرساختهای ICT درکشور با رویکرد آمایش اقتصادی (چکیده)
15 - سنجش و اولویت بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (چکیده)
16 - آینده‌شناسی جهت‌گیری‌ سیاست خارجی ایران با استفاده از مدل SWOT، سیاست‌خارجی ایران در افغانستان پس از تهاجم آمریکا (چکیده)
17 - به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سوات (چکیده)
18 - بررسی نحوه استقرار مراکز انتظامی شهر مشهد براساس مدل SWOT و QSPM (چکیده)
19 - شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست بر اساس ماتریس SWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
20 - The Status and Strategic Condition Public Sport in Ghochan City Based on SWOT Analysis (چکیده)
21 - ارزیابی توسعه گردشگری شهرستان کاشمر با مدل SWOT (چکیده)
22 - تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل SWOT (چکیده)
23 - Strategic Planning of Transportation in Iran Using SWOT and QSPM, Case study: Yazd City (چکیده)
24 - ارزیابی و بررسی توسعه‎ی اکوتوریسم در ییلاقات اطراف شهر مشهد با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی شهرستان شاندیز) (چکیده)
25 - برنامه ریزی و آمایش راهبردهای ارتقای امنیت زائران و گردشگران شهر مشهد با تلفیق مدلهای برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل شبکه (ANP-SWOT) (چکیده)
26 - تحلیل فرصت ها و چالشهای روستاهای مرزی در امنیت مرزهای استان خراسان رضوی با مدل swot (چکیده)
27 - مدیریت استراتژیک در بخش خدمات سلامت( مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی ایران) (چکیده)
28 - بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT (چکیده)
29 - تحلیلی بر پتانسیل های گردشگری درخش با استفاده از مدلSWOT (چکیده)
30 - امکان سنجی قابلیت های توسعه گردشگری روستایی در دهستان چغامیش در راستای توسعه پایدار (چکیده)
31 - A Comparative study between National Innovation System in Switzerland and Iran (چکیده)
32 - برای تولید و صادرات انار در ایران swot تشکیل ماتریس (چکیده)
33 - آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی(کاربست مدلswotدر رفتارشناسی روابط خارجی) (چکیده)
34 - تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهر ی در مشهد با مدل swot (چکیده)
35 - آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران با استفاده از مدلswot (چکیده)
36 - تحلیلی بر طبیعت گردی با نگاه به توسعه پایدار (مطالعه موردی؛ بهشت گمشده استان فارس) (چکیده)
37 - ارائه راهبرد مناسب برای توسعه تجارت خارجی کشور افغانستان بر مبنای مدل SWOT (چکیده)