بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: زبان پژوهی


موارد یافت شده: 21

1 - اسم‌‌صفت ها در زبان فارسی: رویکردی برون‌اسکلتی (چکیده)
2 - دوگانه‌های واژگانی در شاهنامه فردوسی و کاربرد آن در آموزش زبان فارسی (چکیده)
3 - بررسی تأثیر قصه گویی بر زبان گفتاری کودکان دارای اتیسم(طیف خفیف تا متوسط) (چکیده)
4 - بررسی تأثیر الگوی تدریس مبتنی بر «هَیَجامَد» بر هوش‌فرهنگی زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان (چکیده)
5 - توصیف و تحلیل چند واژه مؤدبانه و کارکرد انها در زبان فارسی در چارچوب نظریه ادب براون و لوینسون (چکیده)
6 - بررسی و مقایسه دوگروه کودکان و بزرگسالان در بیان روایت از دیدگاه رویداد‌های حرکتی تالمی (چکیده)
7 - بررسی معناشناختی فعل «خوردن» بر اساس معنای پایه پذیرا (چکیده)
8 - بررسی کارکرد فعل‌های «شدن» و «رفتن» در گویش‌های فارسی خراسان (چکیده)
9 - نقش ویژگی‌های رده‌شناختی ساخت موصولی در تعیین ترتیب سازه‌ای فارسی (چکیده)
10 - بررسی ساختار وجهی خطبه جهاد نهج البلاغه براساس فرانقش بینافردی نظریه نقش گرا (چکیده)
11 - فسیل شدگی در یادگیری زبان دوم: راهبردهای اجتناب برای فارسی آموزان غیرفارسی زبان (چکیده)
12 - ساخت ارگتیو و فروپاشی آن در گویش کرمانجی خراسان (چکیده)
13 - آموزش واژگان هم آوا - هم نویسه از طریق داستان (چکیده)
14 - سبک شناسی خطاب های خداوند به پیامبر اکرم (ص) (چکیده)
15 - معرفی روی کرد معیار در رده شناسی صرفی و نمود آن در برخی گویش ها و زبان های رایج در ایران (چکیده)
16 - بررسی کهن الگوی «آنیما» و«تولد دوباره» در ذهن و زبان خلیل حاوی (چکیده)
17 - واکاوی موردی فرایند درک نوشتاری در زبان فارسی یک دانشجوی کره ای (چکیده)
18 - ارتباط میان زبان، مذهب و فرهنگ: تحقیق و تدقیقی در کارکردهای لقب حاجی و واژه های وابسته در زبان فارسی (چکیده)
19 - بررسی انگیختگی واژگانی در واژه های مرکب زبان فارسی در دو مقطع زمانی با فاصله دویست سال(دویست سال پیش و مقطع کنونی) (چکیده)
20 - بررسی و توصیف چگونگی کاربرد و ادراک صورتهای اشاری در نابینایان فارسی زبان (چکیده)
21 - کره معنایی رویکردی جدید به نظریه شبکه های معنایی (چکیده)