بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: مطالعات ترجمه


موارد یافت شده: 32

1 - بررسی نظرها و نظریه ها در رویکردی نوین به پیشینة تاریخ ترجمه قرآن کریم؛ مطالعه موردی سیر شکل گیری ترجمه های فارسی (چکیده)
2 - تأثیر دیدگاه ایدئولوژیک جنسیت مترجمان در ترجمه قرآن (چکیده)
3 - شکل گیری هنجارهای فرهنگی- اجتماعی در طول زمان و تاثیر آن بر فرایند ترجمه (چکیده)
4 - نخستین گام ها در گردآوری وترجمه ادبیات عامه ایران: مورد پژوهی نمایش ها وداستان های عامیانه (چکیده)
5 - ترجمه پذیری عناصر فرهنگی در ترجمه زبان عامیانه، موردپژوهی آسوموار اثر زولا بر اساس مدل نیومارک (چکیده)
6 - هنجارهای انتظاری بینندگان ایرانی درباره برنامه‌های دوبله‌شده به فارسی: پژوهش اکتشافی (چکیده)
7 - بررسی روش ترجمه‌ی قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان در چارچوب نظریه‌ی هدفمندی (چکیده)
8 - A syntactic analysis of English translations of the Quran on some problematic accusative structures (چکیده)
9 - میزان هماهنگی در تکرار برخی از واژگان و ترکیبات هم آیند قرآن و ترجمه آنها (چکیده)
10 - تغییردر ابزارهای پیوندی متن مبدأ و تاثیر آن بر ترجمه: موردپژوهی رمان پرتره ای از مرد هنرمند در جوانی (چکیده)
11 - راهکارهای مترجمان شفاهی تازه کار ایرانی در ترجمه سخنرانی سیاسی (چکیده)
12 - بررسی میزان اتکا به عامل فرامتنی «جهت ترجمه»: موردپژوهی ترجمه های رمان صدسال تنهایی نوشتة گابریل گارسیا مارکز (چکیده)
13 - امتیاز دهی ترجمه در آموزش مترجم انگلیسی (چکیده)
14 - بررسی مبانی نقد سبک شناختی در سنت ترجمه در ایران معاصر (1320-1357) (چکیده)
15 - Construction and Validation of the Translation Teacher Competency Test (TTCT) (چکیده)
16 - رویکردی معرفت شناختی به ترجمه شناسی (چکیده)
17 - رویکردی فلسفی-هرمنوتیک به ترجمه (چکیده)
18 - از خود و دیگری و گرایش های تحریفی در گفتمان ترجمه شناختی آنتوان برمن تا ترجمه ناپذیری (چکیده)
19 - در ترجمه پذیری یا ترجمه ناپذیری گفتمان طنز (چکیده)
20 - نظریه اسکوپوس در ترجمه شناسی (چکیده)
21 - سبک شناسی تطبیقی در ترجمه فرانسه و فارسی (چکیده)
22 - Domestication in Literary Translation: The (چکیده)
23 - نقد و نظری بر -تکرار- و -توازن- در متون ادبی از منظر تحلیل گفتمان و ترجمه شناسی (چکیده)
24 - A Galnce at The Ailing System of Teaching Translation in Some Iranian Universities (چکیده)
25 - واکاوی بازخوردها و اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان (چکیده)
26 - تحلیل مقابله ای ضرب المثل های انگلیسی و فارسی از نظر معنایی و واژگانی (چکیده)
27 - معنای تلویحی گفتاری و نمود آن در ترجمه های فارسی و انگلیسی قرآن کریم: بررسی موردی داستان حضرات یوسف و موسی (ع) (چکیده)
28 - استفاده از دستور واژی - نقشی در طراحی ماشین ترجمه انگلیسی به فارسی (چکیده)
29 - الگوی ساختاری- نقشی برای سبک شناسی گفتمان انتقادی (چکیده)
30 - توصیف و تحلیل مقابله ای سازه ی مسند مفعولی در زبانهای فارسی و انگلیسی:شواهد از متون ترجمه شده به زبان فارسی (چکیده)
31 - Translating the Holy Quran: Conversational Implicature (چکیده)
32 - ترجمه در گفتمان فلسفی ژاک در یدا (چکیده)