بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: اعظم انصاری


موارد یافت شده: 21

1 - شرایط قرار تأمین هزینه‌ها در داوری تجاری بین‌المللی (چکیده)
2 - تأثیر تخلف از انجام تعهدات قراردادی در پیدایش حق فسخ (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی اسلامی و غربی) (چکیده)
3 - جایگاه مادر در تربیت فرزند در نظام حقوقی ایران (چکیده)
4 - تعیین ثمن در کنوانسیون بیع‌ بین‌المللی کالا (چکیده)
5 - شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر (چکیده)
6 - قرار تأمین هزینه ها در داوری تجاری بین المللی: مفهوم، ماهیت و قانون حاکم بر آن (چکیده)
7 - چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق (چکیده)
8 - تعارض قوانین در حمل و نقل چند وجهی کالا (چکیده)
9 - قانون حاکم بر حمل ونقل چندوجهی در چارچوب قواعد هامبورگ و قواعد رتردام (چکیده)
10 - محیط تجاری ثابت و قابل پیش بینی در قراردادهای نفت و گاز (چکیده)
11 - مشکلات ترجمه حقوقی در دنیای معاصر (چکیده)
12 - اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت (چکیده)
13 - سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه‌ موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی (چکیده)
14 - ضرورت همکاری بین المللی در اثبات قانون خارجی (چکیده)
15 - حمایت از دانش سنتی در تجاری سازی فناوری با نگاهی به اسناد بین المللی (چکیده)
16 - نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (چکیده)
17 - اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی (چکیده)
18 - Precautionary Principle in the International Trade Regime: A Careful Look at the WTO\'s SPS Agreement (چکیده)
19 - بررسی قاعده سوق المسلمین و میزان حجیت آن (چکیده)
20 - بررسی ماهیت و مبانی حقوقی تایم شرینگ (مالکیت زمانی) در حقوق انگلیس (چکیده)
21 - هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده 3 موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (چکیده)