بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی اکبر مجدی


موارد یافت شده: 41

1 - Qualitative Demographic Evaluation of Fertility among Iranian Married Women (چکیده)
2 - برساخت هویت اجتماعی و نمایش بدن(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران (چکیده)
3 - تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل جوانان به خردهفرهنگ گروههای منحرف خارجی (چکیده)
4 - نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان (چکیده)
5 - سبک های مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدی (چکیده)
6 - بررسی تاثیر مشارکت ورزشی بر نشاط اجتماعی با تعدیل کنندگی سلامت اجتماعی (چکیده)
7 - فرآیند تغییرات فرهنگی ایرانیان در چند دهه اخیر (چکیده)
8 - واکاوی و تحلیل تعیین‌کننده‌های باروری؛فراتحلیلی از تحقیقات موجود (چکیده)
9 - طراحی سبک زندگی اعتقادی کارکنان ناجا (چکیده)
10 - بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی برالگوی مصرف معلمان شهر تهران (چکیده)
11 - ارزیابی اثرات حضور گردشگران در جامعه روستایی از دیدگاه زنان روستاهای شهرستان مشهد (چکیده)
12 - بررسی تحولات اشتغال زنان در روستای جاغرق (چالش‌ها و چشم اندازها) (چکیده)
13 - فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی براساس مدل EFQM )با استفاده از نرم افزار )CMA.2 (چکیده)
14 - تحلیل و واکاوی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود (چکیده)
15 - عوامل موثر بر اعتماد زائرین به مردم مشهد با تاکید بر تصورات قالبی (چکیده)
16 - فردگرایی در بازی‌های تلفن‌همراه؛ یک تحلیل نشانه‌شناختی (چکیده)
17 - تحلیل مقایسه ای شبکة روابط رسمی و غیررسمی پژوهشگران )مورد مطالعه: پژوهشکدة گردشگری جهاد دانشگاهی( (چکیده)
18 - سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین (چکیده)
19 - بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مشهد وعوامل موثر بر آن با تاکید بر آگاهی از عملکرد (چکیده)
20 - بررسی نقش اعتماد به پزشک بر سلامت ذهنی بیماران در شهر مشهد (چکیده)
21 - بررسی ارتباط ارزش های گروهی ، تعارض و اعتماد سازمانی با نقش تعدیل گری گشودگی ارتباط (چکیده)
22 - تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل (چکیده)
23 - بررسی رابطه بین درک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
24 - بررسی رابطه دینداری وتعهدسازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی (چکیده)
25 - بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و اثربخشی فردی کارمندان بانک ها (مورد مطالعه: کارمندان بانک های دولتی شهر سنندج) (چکیده)
26 - بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود) (چکیده)
27 - فراتحلیل عوامل موثر بر اخلاق سازمانی (چکیده)
28 - نقش مؤلفه‌های حمایت اجتماعی در سلامت عمومی سالمندان (چکیده)
29 - بررسی رابطه حمایت اجتماعی با هویت یابی (چکیده)
30 - مطالعه تاثیر احساس امنیت بر سلامت اجتماعی شهروندان مشهد (چکیده)
31 - بررسی نقش حمایت اجتماعی بر روی کیفیت زندگی سالمندان شهر مشهد درسال 1393 (چکیده)
32 - پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد (چکیده)
33 - سنجش نگرش دانشجویان پسر مجرد دانشگاه فردوسی نسبت به ازدواج و عوامل موثر برآن (چکیده)
34 - واکاوی رویکرد رفتاری-فرهنگی در تبیین علل اجتماعی سلامت (چکیده)
35 - بررسی رابطه شبکه های اجتماعی و سلامت اجتماعی (چکیده)
36 - بررسی رابطه اعتماد اجتماعی وسلامت اجتماعی (چکیده)
37 - بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی رانندگان خودروهای شخصی در شهر مشهد (چکیده)
38 - بررسی نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر مرزی چابهار) (چکیده)
39 - هرمنوتیک به‌مثابه روش تحقیق بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزه تحقیقات کیفی (چکیده)
40 - دینداری وهرزه نگاری اینترنتی (چکیده)
41 - سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین (چکیده)