بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی ضیائی


موارد یافت شده: 44

1 - ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالت گرم حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی (چکیده)
2 - ارزیابی شاخص سختی مارشال مخلوط های آسفالت گرم (WMA) حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی (EAF) (چکیده)
3 - مفهوم‌سازی و کشف مولفه‌های تعصب‌گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد (چکیده)
4 - بررسی تاثیر درصد استفاده ازساسوبیت در مقاومت کششی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) (چکیده)
5 - بررسی تاثیر دما برمدول برجهندگی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی (EAF) (چکیده)
6 - تاثیر درصد استفاده ازساسوبیت بر مدول برجهندگی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) (چکیده)
7 - تاثیر درصد استفاده ازساسوبیت در استقامت مارشال وروانی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) (چکیده)
8 - ارزیابی و بررسی آماری شاخص سختی مارشال مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی (چکیده)
9 - ارزیابی آزمایشگاهی مدول برجهندگی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA)حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی(EAF) (چکیده)
10 - ارزیابی استقامت مارشال وروانی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA)حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی(EAF) (چکیده)
11 - بررسی خصوصیات ویسکوالاستیک خطی و عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح¬شده با پودرلاستیک با استفاده از آزمایش مدول دینامیکی (چکیده)
12 - Evaluation of Long Term Ageing of Asphalt Mixtures Containing EAF and BOF Steel Slags (چکیده)
13 - ارزیابی حساسیت حرارتی مخلوط آسفالتی (چکیده)
14 - تحلیل حساسیت رطوبتی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریک براساس تئوری انرژی آزاد سطحی (چکیده)
15 - بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره¬های کوره قوس الکتریک و کوره اکسیژنی (چکیده)
16 - Locating Potential Bicycle Links and Budget-Based Prioritization Utilizing Sensitivity Analysis: A Case Study (چکیده)
17 - Effects of waste fibers stabilizers on the draindown and moisture damage sensitivity properties of SMA mixtures (چکیده)
18 - Explicit formulation of bearing capacity of shallow foundations on rock masses using artificial neural networks: application and supplementary studies (چکیده)
19 - بررسی دقت داده های شناسگرهای حلقه ای در تقاطع های چراغ دار سازگار (چکیده)
20 - Possibility of Pedestrian Countdown Signals Usage at Tehran Signalized Intersections (چکیده)
21 - constantly moving transportation:do present traffic safety measures protect-vehicle drivers (چکیده)
22 - کاربرد مدل حمل و نقل برای برنامه ریزی شهر های کم کربن (چکیده)
23 - بررسی آسیب های زیست محیطی حمل و نقل ریلی با محوریت آلودگی هوا (چکیده)
24 - بررسی مدل تغییر شکل‌های دائمی و ترک‌های انعکاسی در طراحی مکانیستیک روکش برای مناطق گرمسیر ایران (چکیده)
25 - ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریک (EAF) (چکیده)
26 - ارزیابی و مطالعه خطرها و تهدیدات در تونل های درون شهری(با محوریت آتش سوزیهای غیر عمدی) (چکیده)
27 - نقش و جایگاه سیستم های هوشمند حمل و نقل در حمل و نقل درون شهری با رویکرد زیست محیطی ( با باز مطالعه سیستم های منتخب) (چکیده)
28 - بررسی و مطالعه تحلیلی علل وقوع تصادفات جرحی، فوتی و خسارتی سال 1389 شهر مشهد و ارائه راهکارها (چکیده)
29 - تاثیر کنترل کنندههای ژنراتور القایی دو سو تغذیهDFIG بر اجزای سیستم قدرت با استفاده از تحلیل مدال خطی (چکیده)
30 - بررسی تداخل مبدلهای خط انتقال VSC-HVDC با مدهای پیچشی مجموعه توربین ژنراتور بادی سرعت متغیر مبتنی بر ژنراتور القایی (چکیده)
31 - تاثیر خط انتقال جبران شده با خازن سری بر کنترل کنند ههای توان اکتیو DFIG و راکتیو ژنراتور القایی دو سو تغذیه (چکیده)
32 - بررسی تداخل کنترل کننده های ژنراتور القایی دو سو تغذیه DFIGبا اجزای نیروگاه بادی با استفاده از تحلیل مدال خطی (چکیده)
33 - عوامل موثر بر ایمنی تقاطعات همسطح شهری(مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
34 - مدیریت آلودگی صوت با رویکرد کاهش ترافیک (چکیده)
35 - تحلیل ومقایسه تطبیقی ایمنی در راه های ایران و کشورهای توسعه یافته در سال های1390و1391(مطالعه موردی:استان خراسان رضوی) (چکیده)
36 - بررسی علل تامه تصادفت جرحی وفوتیبه تفکیک محدوده های سنی رانندگان در کلانشهرها(مطالعه موردی کلانشهر مشهددر سال 1389) (چکیده)
37 - بررسی نقش آلودگی هوا و صوت دربرنامه ریزی و مدیریت شهری (چکیده)
38 - پدافند غیر عامل در معماری وشهرسازی (چکیده)
39 - کاربرد سامانه های هوشمند در حمل و نقل عمومی شهری (چکیده)
40 - بررسی عملکرد برشگر ACکاهنده-افزاینده بدون تغییر پلاریته ولتاژ ورودی در حالت کنترل حلقه بسته و کاهش تلفات کلیدزنی با بهره‌گیری از روش بازه‌های مجزا شده (چکیده)
41 - بررسی ایمنی ترافیک در ایران و ارو پا(نمونه مورد مطالعه شهر مشهد) (چکیده)
42 - بررسی خواص روسازی های آسفالتی تقویت شده با الیاف آزبست (چکیده)
43 - برشگر AC کاهنده- افزاینده بدون تغییر پلاریته ولتاژ ورودی (چکیده)
44 - اثرات هیدرولوژیکی دریاچه ها و مخازن سدها بر محیط پیرامون (چکیده)