بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad SHokouhian


موارد یافت شده: 83

1 - مروری بر مبانی معماری پایدار شهری و تاثیر بلند مرتبه سازی بر وضعیت آلودگی هوای شهرها (چکیده)
2 - ارزیابی میزان ردپای کربن در مصارف و وسایل خانگی (چکیده)
3 - بهم پیوستگی آب-انرژی-مواد در تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون (چکیده)
4 - پهنه بندی میزان آلودگی چاه های آب شرب شهر مشهد (چکیده)
5 - بررسی روند تولید سیمان در کارخانه سیمان و میزان آلاینده های آن جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی در مرحله بهره برداری مطالعه موردی (کارخانه سیمان قاین) (چکیده)
6 - ارزیابی اثرات زیست محیطی در دوره بهره برداری کارخانه سیمان توسط روش ماتریس ایرانی (مطالعه موردی کارخانه سیمان قاین) (چکیده)
7 - بهم پیوستگی آب-انرژی-مواد در تصفیه فاضلاب به روش A2O (چکیده)
8 - بهم پیوستگی آب-انرژی-مواد درتصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (چکیده)
9 - ارزیابی ردپای کربن در ساخت و ساز (مطالعه موردی پروژه مرکز آموزشی رفاهی امام علی (ع) (شماره 2) فرهنگیان مشهد) (چکیده)
10 - آنالیز روند منحنی تغییرات غلظت آلاینده های شاخص هوا طی 36 ماه منتهی به سال 1396 و بررسی اثر اقلیم بر شاخص های PSI و AQI؛ مطالعه موردی: شهر مشهد، ایران (چکیده)
11 - ارزیابی فنی-زیست محیطی انواع روش های تولید انرژی از پسماند و رتبه بندی به کمک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (چکیده)
12 - تحلیل اثرات مشارکت تحولی بر هوشمند سازی شهر ها (با تاکید بر محیط زیست شهری) و ارزیابی پارامتر های موثر به کمک تکنیک دلفی کلاسیک؛ مطالعه ی موردی شهر مشهد (چکیده)
13 - ارزیابی اقتصادی سیستم های مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری و پیاده سازی سیستم تصمیم گیری به روش AHP مبتنی بر هزینه های بهره برداری (چکیده)
14 - بررسی چیلر خورشیدی جهت بهینه سازی مصرف در تهویه مطبوع ساختمان (چکیده)
15 - هوشمند سازی برآورد مواد معلق جامد (TSS) ورودی به تصفیهخانههای فاضلاب به کمک تحلیل رگرسیون غیر خطی (مطالعه موردی شهرک صنعتی توس مشهد) (چکیده)
16 - ارزیابی چرخه عمر در فرآیند تولید و مدیریت پسماند PVC به روش LCA و پیش بینی اثر سمیت (TEQ) دی اکسین ها به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی ANN (چکیده)
17 - مدل سازی و پیش بینی هیدرولیکی سیلاب با استفاده از مدل های تلفیقی GIS و WMS (مطالعه موردی منطقه خوسف – خراسان جنوبی) (چکیده)
18 - تحلیل خطر واحدهای کلرزنی تصفیه آب به روش‌های FMEA و FTA، اولویت بندی فاکتورهای مؤثر به روش‌های آنتروپی شانون و SAW و ارائه مدلی جهت نظارت و کنترل ایمنی به روش PetriNet (چکیده)
19 - ارزیابی چرخه عمر آب مصرفی در تولید و اجرای بلوک‌های AAC ، NAAC ، CLC و اولویت بندی با سیستم های تصمیم گیری چند معیاره؛ مطالعه موردی واحدهای تولیدی شهر مشهد (چکیده)
20 - راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از طراحی نورگیرهای طبیعی (چکیده)
21 - اب مجازی در صنعت ساخت و ساز(با بررسی کشورهای چین، هند و استرالیا) (چکیده)
22 - زیر‌ساخت‌های تامین آب پایدار (با باز‌مطالعه تجربیات شهر‌های سبز) (چکیده)
23 - بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی (چکیده)
24 - پیش بینی میزان مصرف گاز شهری با توجه به کاربری اراضی و با استفاده از GIS در سطح شهر مشهد (چکیده)
25 - بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی در میزان مصرف گاز شهری با استفاده از GIS در سطح شهر مشهد (چکیده)
26 - بررسی چالش ها و تهدیدهای پسماندهای ویژه مشهد با استفاده از مدلSWOT (چکیده)
27 - مدیریت پسماند های ویژه و ارائه راهکاه های مناسب دفع، مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
28 - مدلسازی توزیع مکانی آلودگی هوا در فصول مختلف سال، و تاثیرپذیری آن از کاربری اراضی شهر مشهد با استفاده از GIS (چکیده)
29 - مدلسازی تاثیر کاربری اراضی بر توزیع مکانی آلودگی هوا توسط GIS (چکیده)
30 - بررسی استفاده ازسیستم کنترل هوشمند درساختمان برای بهینه سازی مصرف انرژی (چکیده)
31 - کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان یک انرژی سازگار با محیط زیست در گرمایش و سرمایش ساختمان (چکیده)
32 - Feasibility of solar thermal collectors usage in dwelling apartments in Mashhad, the second megacity of Iran (چکیده)
33 - ارزیابی ارتباط بین توزیع مکانی COدر فصول مختلف سال با پراکندگی کاربری اراضی در سطح شهر مشهد با استفاده از GIS (چکیده)
34 - تاثیر کاربری اراضی شهر مشهد بر توزیع مکانی آلودگی هوایناشی از CO،در محیطGIS (چکیده)
35 - Assessment of Industrial Sites Based on Aggregation of the Environmental Criteria in GIS (چکیده)
36 - ساختمان سبز- ستارزاده (چکیده)
37 - کشمیری (چکیده)
38 - شیبانی (چکیده)
39 - عطاران 2 (چکیده)
40 - عطاران (چکیده)
41 - کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان یک انرژی سازگار با محیط زیست در گرمایش و سرمایش ساختمان (چکیده)
42 - بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی (چکیده)
43 - تاثیر تراکم طولی و عرضی در آلودگی ناشی از ترافیک در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
44 - ارزیابی توسعه پایدار محیط زیست شهری (چکیده)
45 - استفاده از انواع آستر پوششی در لندفیل ها و مقررات مربوط به آن (چکیده)
46 - بررسی عملکرد تالاب‌ها در تصفیه فاضلاب (چکیده)
47 - بررسی تأثیر پارامترهای فاضلاب ورودی بر دقت پیش بینی TSS پساب خروجی با استفاده ازتحلیل حساسیت مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
48 - تخمین غلظت TSS پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
49 - بررسی تأثیر فراوانی پارامترهای ورودی بر دقت پیش بینی COD پساب تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
50 - ارزیابی عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
51 - برداشت و حذف نیتروژن در تالاب های ساختگی (چکیده)
52 - اصلاح زیستی خاک آلوده به گازوئیل با استفاده از کود گاوی (چکیده)
53 - بررسی پیوست بعد زیست محیطی به برگه امتیاز دهی تعدیل شده در حسابرسی مدیریت محیط زیست (چکیده)
54 - شناسایی مدیریّت پسماندهای پزشکی در شهرمشهد و ارزیابی روشهای ارتقاء و بهبود آن (چکیده)
55 - تعیین مدل ریاضی جهت پیش بینی غلظت یون مس در سیستم های Aux Cooling نیروگاه های شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
56 - اصلاح زیستی خاک آلوده به گازوئیل با استفاده از کود گاوی (چکیده)
57 - بررسی پتانسیل حذف جلبک های موجود در آب آشامیدنی شهرها توسط پرمنگنات پتاسیم (چکیده)
58 - تعیین غلظت موثر ازن در حذف جلبک های موجود در تصفیه خانه های شهری (چکیده)
59 - بررسی تاثیر فشار و دما بر راندمان دبی عبوری از صافی های غشائی در تصفیه خانه های شهری (چکیده)
60 - حذف جلبکهای موجود در آب آشامیدنی با استفاده از ازن (چکیده)
61 - شناسایی و تشخیص جلبک های موجود در آب های آشامیدنی و حذف آن ها توسط پرمنگنات پتاسیم (چکیده)
62 - بررسی عوامل بیولوژیکی تاثیر گذار بر کیفیت آب سد طرق و تصفیه خانه شماره 2 مشهد (چکیده)
63 - مدیریت وراهکارهای کاهش آلودگی های زیست محیطی ضایعات ساختمانی وبازیافت آنها (چکیده)
64 - بررسی پارامترهای موثر بر خوردگی در بخش آب Aux.Cooling نیروگاه های سیکل ترکیبی به وسیله نمونه گیریهای آنلاین یکساله (چکیده)
65 - بررسی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تولید کننده رنگ، بو و طعم در مخازن آب سد ها (چکیده)
66 - فعّالیتهای کشاورزی و تأ ثیر آنها در آلوده نمودن آبهای سطحی و زیرزمینی (چکیده)
67 - بازیافت پسابهای صنعتی و نقش آن در کاهش بحران آب (چکیده)
68 - بهره برداری از منابع آب شور با استفاده از فرآیندهای غشائی (چکیده)
69 - ترافیک و نقش آن در آلودگی محیط زیست (چکیده)
70 - بررسی علل خوردگی در بخش آب Aux.Cooling نیروگاه های سیکل ترکیبی و ارائه راهکارهای مناسب (چکیده)
71 - اکسیداسیون کاتالیزور نوری با بکار گیری TiO2 برای تصفیه آبهای آلوده به مواد آلی (چکیده)
72 - استفاده از ترکیب ازون/UV برای تصفیه پسابهای آلی صنعتی (چکیده)
73 - بررسی علل تولید بو و رنگ در مخازن آب سد کارده و تصفیه خانه شماره 1 مشهد (چکیده)
74 - بازیافت پسابهای صنعتی و نقش آن در کاهش بحران آب (چکیده)
75 - بررسی علل خوردگی در Filling Tank نیروگاه ها و ارائه راهکارهای رفع مشکل (چکیده)
76 - تشخیص و اندازه گیری ترکیبات مولّد طعم، بو و رنگ در مخازن آب (چکیده)
77 - ترافیک و نقش آن در آلودگی محیط زیست (چکیده)
78 - فعّالیتهای کشاورزی و تأ ثیر آنها در آلوده نمودن آبهای سطحی و زیرزمینی (چکیده)
79 - STORMWATER RUNOFF QUALITY MANAGEMENT (چکیده)
80 - Stormwater Pollution Due to Urbanization (چکیده)
81 - اکسیداسیون کاتالیزور نوری با بکار گیری TiO2 برای تصفیه آبهای آلوده به مواد آلی (چکیده)
82 - استفاده از ترکیب ازون UV برای تصفیه پسابهای آلی صنعتی (چکیده)
83 - Water Quality Improvement through Bioretention Media: Nitrogen and Phosphorus Removal (چکیده)