بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Rasool Khodabakhshian


موارد یافت شده: 114

1 - تاثیر محلول‌‌پاشی بر خواص فیزیکی و مکانیکی سیب قرمز (چکیده)
2 - مقایسه و بررسی میزان تانن پوست سیب زمینی با چهار حلال مختلف (چکیده)
3 - بررسی اثر رطوبت و سطح تماس بر روی خواص اصطکاکی شلتوک، برنج قهوه ای و برنج سفید (چکیده)
4 - بررسی اثر پوشش متیل سلولز بر کیفیت و عمر انبارمانی نارنگی (چکیده)
5 - بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی ماندگاری میوه ها (چکیده)
6 - A methodological approach to preprocessing FTIR spectra of adulterated sesame oil (چکیده)
7 - مروری بر بررسی اثر رطوبت و سطح تماس بر روی خواص فیزیکی محصولات کشاورزی (چکیده)
8 - بررسی اثر پوشش کیتوزان و متیل سلولز بر عمر انبارمانی محصوالت کشاورزی (چکیده)
9 - تعیین مدول الاستیسیته و نسبت پوآسون محصوالت کشاورزی (چکیده)
10 - مروری بر سنجش خلوص و کیفیت روغن کنجد با کمک طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه و رامان (چکیده)
11 - استخراج و ارزیابی میزان تانن محصولات کشاورزی (چکیده)
12 - طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک به کمک روش سوات مطالعه موردی: شرکت کیهان صنعت قائم (چکیده)
13 - Adulteration detection of Sudan Red and metanil yellow in turmeric powder by NIR spectroscopy and chemometrics: The role of preprocessing methods in analysis (چکیده)
14 - مروری بر سمپاش الکترواستاتیک برای حفظ نباتات: ویژگی ها و نحوه ارزیابی (چکیده)
15 - تعیین نیرو و انرژی لازم برای شکست میوه لایم کوات بر اساس تئوریهای الاستیسیته (چکیده)
16 - بررسی مقایسهای تعیین تغییر شکل میوه لایم کوات با بکارگیری تئوریهای مختلف الاستیسیته (چکیده)
17 - تعیین خواص فیزیکی میوه لایم کوات (چکیده)
18 - اکسرژی س یست م گرمایش گلخانه، توسط مبدل حرارتی خورشی د ی (چکیده)
19 - تحلیل اگزرژی سردخانه ی سیب (چکیده)
20 - مروری بر آنالیز انرژی و اگزرژی سیستم های خشک کن خورشیدی (چکیده)
21 - بررسی سایش بوش سیلندر تراکتورهای کشاورزی (چکیده)
22 - Characteristics changes of date fruits during ripening period on-palm (چکیده)
23 - Design and development of a sensor-based precision crop protection autonomous system for orchard sprayer (چکیده)
24 - Classification of bananas during ripening using peel roughness analysis—An application of atomic force microscopy to food process (چکیده)
25 - An evaluation of IR spectroscopy for authentication of adulterated turmeric powder using pattern recognition (چکیده)
26 - The study and comparison of elastic modulus of pineapple fruit in macroscopic and microscopic modes (چکیده)
27 - Developmental Changes in Ripeness Indexes and Physico-Chemical Properties of Pomegranate Fruit During Maturity On Tree (چکیده)
28 - Determination of texture properties of banana fruit cells with an atomic force microscope: A case study on elastic modulus and stiffness (چکیده)
29 - بررسی تاثیر هونینگ پلاتو بر روی اصطکاک و سایش بوش سیلندر در تراکتورهای کشاورزی (چکیده)
30 - Pattern recognition-based Raman spectroscopy for non-destructive detection of pomegranates during maturity (چکیده)
31 - A comparative study of reflectance and transmittance modes of Vis/NIR spectroscopy used in determining internal quality attributes in pomegranate fruits (چکیده)
32 - Feasibility of using Raman spectroscopy for detection of tannin changes in pomegranate fruits during maturity (چکیده)
33 - اولویت‌بندی و ارزیابی خرابی‌های اجزای مکانیکی ماشین تراش CNC مبتنی بر رویکرد FMEA فازی (چکیده)
34 - Instrumental measurement of pomegranate texture during four maturity stages (چکیده)
35 - انرژی تجدیدپذیر، سیستم آب گرمکن های خورشیدی (چکیده)
36 - کولرهای هوایی و کاربرد آن در کشاورزی (چکیده)
37 - Using Fuzzy FMEA approach to improve decision-making process in CNC machine Electrical and control equipment failure prediction (چکیده)
38 - رتبه‌بندی و تحلیل شکست سیستم روانکاری ماشین CNC مبتنی بر تکنیک FFMEA (چکیده)
39 - مرورى بر ایمنى و آمار سوانح کاربران تراکتور (چکیده)
40 - کیفیت سنجی محصولات کشاورزی با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی (چکیده)
41 - سیستم های بینی الکترونیکی و کاربرد آن در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی (چکیده)
42 - Experimental comparison of applying different theories in elasticity for determination of the elasticity modulus of agricultural produce, Pumpkin seed as a case study (چکیده)
43 - Frictional behavior of sunflower seed and its kernel as a function of moisture content, variety and size (چکیده)
44 - Preventive maintenance in Agricultural Machinery (چکیده)
45 - Aerodynamic separation and cleaning of pomegranate arils from rind and white segments (locular septa) (چکیده)
46 - تحلیل FMEA فازی برای شناسایی و کنترل خرابی‌ها در سیستم هیدرولیک ماشین تراش CNC (چکیده)
47 - پیش بینی قابلیت اطمینان ماشین‏های CNC با استفاده از توزیع آماری مناسب برای داده‏های خرابی (مطالعه موردی: خط تولید بوش) (چکیده)
48 - Moisture dependent geometrical properties of sunflower seed (چکیده)
49 - Aerodynamic properties of sunflower seed, kernel and its hull affected by moisture content and size, Azargol variety as a case study (چکیده)
50 - Combination of conventional imaging and spectroscopy methods for food quality evaluation (چکیده)
51 - بررسی آماری علل خرابی و عیب یابی تراکتور مسی فرگوسن 285 (چکیده)
52 - بررسی استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات (چکیده)
53 - ارائه روش اجرای نگهداری پیشگویانه توسط MCM در کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات (چکیده)
54 - مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی (چکیده)
55 - استفاده از بازیاب های انرژی راه حلی در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در گلخانه ها (چکیده)
56 - اتوماسیون و سیستم های کنترل محیطی گلخانه. (چکیده)
57 - کاربرد RFID در پایش شرایط محیطی گلخانه (چکیده)
58 - بهره گیری از تکنولوژیNDT در پایش وضعیت مخازن شرکت طوس فدک (چکیده)
59 - اثر مدیریت بقایای گیاهی بر عناصر غذایی خاک (چکیده)
60 - بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتابگردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
61 - موقیت های حاصل از مراقبت وضعیت ماشین آلات کشاورزی از طریق آنالیز روغن (چکیده)
62 - اندازه گیری مدول الاستیسیته دانه کدو با استفادهد از تئوری های مختلف (چکیده)
63 - بازرسی کیفی محصولات کشاورزی با استفاده از تصویربرداری اشعه ایکس (چکیده)
64 - سیستم های درجه بندی کیفی مبتنی بر خواص درونی محصولات کشاورزی (چکیده)
65 - ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی میوه خرمای مضافتی در مراحل مختلف رسیدگی (چکیده)
66 - Poisson’s ratio determination of pumpkin seed and its kernel as a function of variety, size, moisture content and loading rate (چکیده)
67 - Elastic behavior of sunflower seed and its kernel (چکیده)
68 - Mechanical strength and physical behavior of pumpkin seed and its Kernel (چکیده)
69 - A review of maintenance management of tractors and agricultural machinery: preventive maintenance systems (چکیده)
70 - Development of a FEM model to determine mechanical behaviour of pumpkin seed (چکیده)
71 - Physical and frictional properties of pomegranate arils as a function of fruit maturity (چکیده)
72 - تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی پس از برداشت تخمه آفتابگردان رقم آذرگل (چکیده)
73 - Application of Vis/SNIR hyperspectral imaging in ripeness classification of pear (چکیده)
74 - Determining quality and maturity of pomegranates using multispectral imaging (چکیده)
75 - Non-destructive evaluation of maturity and quality parameters of pomegranate fruit by visible/near infrared spectroscopy (چکیده)
76 - Mass model of date fruit (cv. Mazafati ) based on its physiological properties (چکیده)
77 - Visible-nir Infrared Spectroscopy for Pomegranate Fruit Quality Assessment: Chemometrics and Common Preprocessing Methods (چکیده)
78 - Development of a multispectral imaging system for online quality assessment of pomegranate fruit (چکیده)
79 - Carob moth, Ectomyelois ceratoniae, detection in pomegranate using visible/near infrared spectroscopy (چکیده)
80 - کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک (چکیده)
81 - Development of a Finite Element Method Model to Determine Mechanical Behavior of Pumpkin Seed (چکیده)
82 - تعیین مراحل رسیدگی خرمای مضافتی با استفاده از طیف سنجی رامان (چکیده)
83 - The effect of variety, size and moisture content of sunflower seed and its kernel on their terminal velocity, drag coefficient and Reynold’s number (چکیده)
84 - Evaluation the Effects of Some Relevant Parameters on ElasticModulus of Pumpkin Seed and Its Kernel (چکیده)
85 - Investigation on some mechanical aspects of safflower seed to the design of processing equipment (چکیده)
86 - تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی تخمه آفتابگردان رقم آذر گل (چکیده)
87 - Experimental comparison of applying different theories in elasticity for determination of the elasticity modulus of agricultural produce, pumpkin seed as case study (چکیده)
88 - The physical Attributes of Safflower Seed as a Function of Moisture Content, Variety And Size (چکیده)
89 - Performance Evaluation of a Centrifugal Peeling System for Pistachio Nuts2 (چکیده)
90 - Methodical Design of a Soybean Dehuller (چکیده)
91 - Modeling the fracture resistance of sunflower seed and its kernel as a function of moisture content, variety, size and loading orientation (چکیده)
92 - Determination of the modulus of elasticity in agricultural seeds on the basis of elasticity theory (چکیده)
93 - Prediction of repair and maintenance costs of farm tractors by using of Preventive Maintenance (چکیده)
94 - Systematic Design of a Pistachio Hulling Machine (چکیده)
95 - Design and Manufacture of a Pistachio Peeling Machine (چکیده)
96 - بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتاب گردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
97 - Some Engineering Properties of Sunflower Seed and Its kernel (چکیده)
98 - Comparison of Geometrical Properties of Sunflower Seeds and Kernels Cultivars (چکیده)
99 - Frictional Behavior of Sunflower Seed and its Kernel as a function of moisture content,variety and size (چکیده)
100 - Mechanical Properties of Sunflower Seed and Its Kernel, Azargol variety as a case study, under compressive loading (چکیده)
101 - طراحی ساخت وارزیابی ماشین پوست کن پسته (چکیده)
102 - Preventive Maintenance in Agricultural Machinery (چکیده)
103 - Gravimetrical properties of sunflower seeds and kernels (چکیده)
104 - تسطیح لیزری: رویکردی نوین در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (چکیده)
105 - استفاده از بازیاب های انرژی راه حلی در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در گلخانه ها (چکیده)
106 - کاربرد RFID در پایش شرایط محیطی گلخانه (چکیده)
107 - Aerodynamic properties of sunflower seed, kernel and its hull affected by moisture content and size, Azargol variety as a case study (چکیده)
108 - کاربرد فن آوری نرخ متغیر در کشاورزی دقیق (چکیده)
109 - کاربرد مکاترونیک در طراحی سیستم اتصال سه نقطه تراکتور (چکیده)
110 - کاربرد پایش وضعیت در بهینه سازی برنامه تعمیر و نگهداری ماشین آلات کشاورزی (چکیده)
111 - بررسی آماری علل خرابی و عیب یابی تراکتور مسی فرگوسن 285 (چکیده)
112 - مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی (چکیده)
113 - Moisture dependant geometrical properties of sunflower seed, Azargol variety as a case study (چکیده)
114 - Preventive maintenan//ce in agricultural machinery (چکیده)