بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Zahra Moosavi


موارد یافت شده: 69

1 - اثربخشی بتائین در برابر آسیب اکسیداتیو و هیستوپاتولوژیک ناشی از آکریل‌آمید در مغز موش صحرایی (چکیده)
2 - Histopathological and Biochemical Evaluation of Albendazole in the Treatment of Infected Mice with Hydatid Cyst (چکیده)
3 - Canine Myxoid Liposarcoma in Iran- a clinical report (چکیده)
4 - مقایسه ی غلظت اینترلوکین4،اینترلوکین01،اینترفرون گاماوایمنوگلوبولینE اختصاصی درنمونه ی بافت هموژن ریه با نمونه های رایج درآسم آلرژیک تجربی در موشBalb/c (چکیده)
5 - Melatonin ameliorates arsenic‐induced cardiotoxicity through the regulation of the Sirt1/Nrf2 pathway in rats (چکیده)
6 - Interactive effect of exercise training and growth hormone administration on histopathological and functional assessment of the liver in male Wistar rats (چکیده)
7 - Melatonin improves arsenic-induced hypertension through the inactivation of the Sirt1/autophagy pathway in rat (چکیده)
8 - Evaluation of the Tissue Reactions and Cytokine Patterns Induced by Alternaria alternata in Mice (چکیده)
9 - Protective effect of betaine against gentamicin-induced renal toxicity in mice: a biochemical and histopathological study (چکیده)
10 - Ameliorative Effects of Caffeic Acid Against Arsenic-Induced Testicular Injury in Mice (چکیده)
11 - Phelipanche pouyanii (Orobanchaceae), a new species from Iran (چکیده)
12 - صنعت چرم در حاشیه کشفرود و تاثیرات آن بر جوندگان، راهکارهای کنترل و دستیابی به توسعه پایدار (چکیده)
13 - بررسی اثرات تعدیل کنندگی کافئیک اسید بر تغییرات هورمونی ناشی از مسمومیت با آرسنیک در بیضه موش سوری (چکیده)
14 - اثر محافظتی کافئیک اسیدبر روی هیستوپاتولوژی بیضه موش سوری تیمارشده با آرسنیک (چکیده)
15 - Melatonin inhibits Benzo(a)pyrene-Induced apoptosis through activation of the Mir-34a/Sirt1/autophagy pathway in mouse liver (چکیده)
16 - Evaluation of chromium accumulation and resulting histopathological changes in Libyan jirds (Mammals, Rodentia), affected by effluent from Ghazghan leather industrial town, Iran (چکیده)
17 - The effects of short term growth hormone administration and resistance training on the histopathology and mutation of the BRAF gene (T1799A) in thyroid tissue of the brown rat (Rattus norvegicus) (چکیده)
18 - Evaluation of oxidativestress indicesof the liver of the cows infected with Dicrocoeliumdendriticum Parasite and its relation with the severity of parasitic infection (چکیده)
19 - Histopathologic evaluation of Allium sativum methanolic extract on liver lesions due to Echinococcous granulosus (چکیده)
20 - Evaluation of Protective Effects of Caffeic Acid against Arsenic-Induced Oxidative Damage in Testis of Mice (چکیده)
21 - Evaluation of protective effects of caffeic acid against arsenic-induced damage in kidney of mice (چکیده)
22 - لنفوم لنفوبلاستیک در سگ؛ یک گزارش موردی (چکیده)
23 - بررسی تاثیرات زیست محیطی و هیستوپاتولوژیکی فلز سنگین کروم در حومه چرمشهر قزقان مشهد (چکیده)
24 - The Eff ect of resistance training and growth hormone injection on circulating IGF-1 and IGFBP-3 levels in a rat model (چکیده)
25 - مقایسه تجربی اثرات اسید اسکوربیک و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در برخی بافتهای ماهی کپور - Cyprinus carpio - (چکیده)
26 - A study on the concentration of heavy metals and histopathological changes in Persian jirds (Mammals; Rodentia), affected by mining activities in an iron ore mine in Iran (چکیده)
27 - گزارش تلسکوپی شدن هفت ناحیه از روده باریک یک کره اسب (چکیده)
28 - Effect of betaine versus arsenite‐induced alterations of testicular oxidative stress and circulating androgenic indices in rats (چکیده)
29 - تأثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرایی نر (چکیده)
30 - بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک در کبد گاوهای آلوده به دیکروسلیوم دندریتیکوم با رنگ‌آمیزی‌های اختصاصی (چکیده)
31 - بررسی تاثیر نانو ‌امولسیون و عرق آویشن شیرازی -Zataria multiflora- همراه با آلبندازول بر هیستوپاتولوژی بافت کبد در موش‌های آلوده شده با کیست هیداتید (چکیده)
32 - بررسی مقایسه ای آسکوربیک اسید و تیامین در جلوگیری از ضایعات ناشی از سرب در بافت آبشش ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
33 - تاثیرات منفی فعالیت‌های معدنی بر کیفیت هوا، خاک و منابع آبی (چکیده)
34 - اثرات بهداشتی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، آرسنیک، جیوه و نیکل) بر اکوسیستم و سلامتی انسان (چکیده)
35 - Histopathological Study of Protective Effects of Honey on Subacute Toxicity of Acrylamide-Induced Tissue Lesions in Rats’ Brain and Liver (چکیده)
36 - Fungicidal effect of Origanum vulgare essential oil against Candida glabrata and its cytotoxicity against macrophages (چکیده)
37 - Effects of testosterone enanthate and resistance training on myocardium in Wistar rats; clinical and anatomical pathology (چکیده)
38 - Detection of Mycoplasma capricolum capricolum from Goat Breeds Boer of Khorasan Razavi province, Iran (چکیده)
39 - Outcomes of testosterone enanthate on kidney of male Wistar rats subjected to resistance training (چکیده)
40 - بررسی هیستوپاتولوژیک اثر حفاظتی عسل بر ضایعات ناشی از آکریل آمید در بافت های مغز و کبد رت (چکیده)
41 - Histopathological evaluation of protective effects of honey on subacute toxicity of acrylamide-induced tissue lesions in rat (چکیده)
42 - گزارش یک مورد لنفوم چندکانونی (مولتی سنتریک) درسگ (چکیده)
43 - بررسی تغییرات هیستوپاتولوژی بافت ریه و تغییرات سرمی سایتوکاین های IFN- γ و TNF- α ناشی از ازدیاد حساسیت فوری در اثر استنشاق قارچ آلترناریا آلترناتا در موش Balb/ c (چکیده)
44 - اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و تزریق تستوسترون انانتات بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر (چکیده)
45 - بررسی تغییرات بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی کلیه رتهای نر در اثر تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی (چکیده)
46 - تاثیر تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر عضله اسکلتی و قلب در رتهای نر (چکیده)
47 - The effects of Spirulina on nitric oxide production in peritoneal macrophages of Balb/C mice with systemic candidiasis (چکیده)
48 - ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژِی ریه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A (چکیده)
49 - بررسی مقایسه ای اسکوربیک اسید و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در بافت مغز ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
50 - Anal Sac Adenocarcinoma in an Eleven Year Old Female Terrier: A Case Report (چکیده)
51 - ارزیابی هیستوپاتولوژِی کبد و کلیه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A (چکیده)
52 - تأثیر عصاره آبی- الکلی صمغ آنغوزه بر وزن بدن و بیضه، هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز در رت های بالغ ویستار (چکیده)
53 - تاثیر تمرین مقاومتی و تزریق تستوسترون انانتات بر بیومارکرهای عضله قلب در رت های نر (چکیده)
54 - Cranial Mesenteric Arterial Obstruction Due To Strongylus vulgaris Larvae in a Donkey (Equus asinus) (چکیده)
55 - Effect of honey as an immunomodulator against invasive aspergillosis in BALB/c mice (چکیده)
56 - تأثیر استروئید آنابولیک استانوزول همراه با هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات ساختاری بافت کبد در موش صحرایی نر (چکیده)
57 - گزارش بالینی استئوسارکومای فیبروبلاستیک استخوان پیشانی در یک قلاده سگ نژاد کوچک (چکیده)
58 - Cranial mesenteric arterial obstruction due to stongylus vulgaris larvae in a Donkey (چکیده)
59 - اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assafoetida) بر پارامترهای خون و هیستوپاتولوژی بیضه در رت های نر ویستار (چکیده)
60 - بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی زعفران (Crosus sativus L.) بر فراسنجه های خونی در موش صحرایی (چکیده)
61 - بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی گلبرگ زعفران(Crosus sativus L.)بر پارامترهای خونی در موش صحرایی (چکیده)
62 - بررسی تاثیر عصاره آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی و هیستوپاتولوژی بیضه موش های صحرایی نر ویستار (چکیده)
63 - تاثیر عصاره آبی-الکلی آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی رتهای وپستار نر (چکیده)
64 - اثر عصاره آنغوزه بر متابولیسم گلوکز و لیپوپروتیین های خون رت های نر ویستار (چکیده)
65 - Importance of Elastase Production in Development of Invasive Aspergillosis (چکیده)
66 - Evaluation of the Antifungal Activity of Zataria multiflora, Geranium herbarium, and Eucalyptus camaldolensis Essential Oils on Saprolegnia parasitica–Infected Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Eggs (چکیده)
67 - Evaluation of the correlation between tissue reaction and cytokines patterns induced by Alternaria alternate in mice. (چکیده)
68 - اولین گزارش رخداد فیزالوپترا از میمون در ایران (چکیده)
69 - Evaluation of the correlation between tissue reaction and cytokines patterns induced by Alternaria alternata in mice. (چکیده)