بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Zohreh Sepehri Shamloo


موارد یافت شده: 39

1 - اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر اضطراب و طرحواره های هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (چکیده)
2 - اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی (چکیده)
3 - Predictive role of mindfulness in externalizing disorders in adolescents (چکیده)
4 - مؤلفه‌های کنش انعکاسی در والدین کودکان با تشخیص اختلال اضطراب جدایی: پژوهش کیفی (چکیده)
5 - روانشناسی و دین ، از جدایی تا نظریه پردازی (چکیده)
6 - ساخت و اعتبار یابی مقیاس شرم در دانشجویان دانشگاه های فردوسی و پیام نور مشهد (چکیده)
7 - مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی خودکنترلی (چکیده)
8 - The Effectiveness of Group Emotional Schema Therapy on Emotional Regulation and Social Anxiety Symptoms (چکیده)
9 - درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر علائم اضطراب، نظمجویی هیجان و فعالیت امواج مغزی دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی (تک‌آزمودنی) (چکیده)
10 - کارآزمایی بالینی نوروفیدبک اسیمتری آلفا برای بهبود کنش های اجرایی و نشخوارفکری افراد مبتلا به افسردگی واکنشی ناشی از ضربه عشق (چکیده)
11 - اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کیفیت زندگی افراد پرخاشگر (چکیده)
12 - اثربخشی آموزش گروهی آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی تجربه های مثبت (چکیده)
13 - تاثیر کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنیدگی ادراک شده، تاب آوری و کیفیت زندگی پرستاران (چکیده)
14 - Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Cognitive Emotion Regulation and Clinical Symptoms in Females With Breast Cancer (چکیده)
15 - مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر بهبود باورهای فراشناختی و علائم اضطراب در دانشجویان دختر با اختلال اضطراب اجتماعی (تک آزمودنی). (چکیده)
16 - مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بر کاهش علائم اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی (چکیده)
17 - The effectiveness of Grouply training of Glasser's choice theory on improving relations between parent - child and reducing symptoms of aggression in female students with aggressive symptoms1 (چکیده)
18 - بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان (چکیده)
19 - اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر راهبردهای مقابله ای (چکیده)
20 - بررسی ارتباط ساختار انگیزشی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
21 - پیش بینی رضایت زناشویی از روی متغیر های رضایت جنسی و رضایت از تن انگاره دانشجویان متاهل (چکیده)
22 - Effect of group cognitive behavioral therapy based on Hofmann model on anxietysymptoms and brain behavioral systems in adults suffering from social anxiety disorder (چکیده)
23 - ارتباط طرحواره های شناختی فعال شونده، افکار خودآیند منفی و محتوای افکار خودآیند با کنش‎ وری جنسی در دانشجویان متاهل زن (چکیده)
24 - اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی متمرکز بر طرحواره‌های شناختی بر بهبود کنش‌وری جنسی دانشجویان متأهل زن (چکیده)
25 - مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیاد سوء مصرف‌کنندگان مواد (چکیده)
26 - بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی (چکیده)
27 - ارتباط بین امیدواری و افسردگی در بیماران سرطانی (چکیده)
28 - اثربخشی آموزش مهارت های جنسی متمرکز بر طرحواره های شناختی بر بهبود کنش وری جنسی دانشجویان متاهل زن (چکیده)
29 - بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان (چکیده)
30 - تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسی (چکیده)
31 - رابطه ابعاد خانوادگی و متغیر های جمعیت شناختی با هوش معنوی دانشجویان (چکیده)
32 - Does Mood Induction Alter Motivational Structure? (چکیده)
33 - ARE PERSONALITY SUBTYPES AND RESPONSE PATTERNS RELATED TO SUBSTANCE ABUSERS’ MOTIVATIONAL STRUCTURE? (چکیده)
34 - Individual and Combined Effects of Information-Enhancement and Goal-Setting on Improving Motivational Structure (چکیده)
35 - INCREASING ADAPTIVE MOTIVATION THROUGH INFORMATION ENHANCEMENT AND GOAL SETTING (چکیده)
36 - The relationship between personality subtypes and motivational structure among alcohol abusers (چکیده)
37 - The relationship between motivational structure, sense of control, intrinsic motivation and university students alcohol consumption (چکیده)
38 - خود-کاری و خود کاری انگیزشی در سلامت و آسیب شناسی روانی (چکیده)
39 - Substance Use and the Paradox of Good and Bad Attentional Bias (چکیده)