بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: faezeh yazdani moghaddam


موارد یافت شده: 85

1 - تنوع گونه ای، پراکنش و فراوانی جنس Pomadasys) سوف ماهی سانان: سنگسر ماهیان( در خلیج فارس و خلیج عمان (چکیده)
2 - تنوع گونه ای خانواده سنگسر ماهیان (Haemulidae) در خلیج فارس و خلیج مکران (چکیده)
3 - ویژگی های ریخت شناسی ماهی شهری دندان کوچیک Lethrinus microdon Valenciennes, 1830در خلیج فارس و دریای عمان (چکیده)
4 - بازنگری تبارشناختی خانواده سنگسر ماهیان با استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیر COXI) 1) (چکیده)
5 - Species delimitation, molecular phylogeny and historical biogeography of the sweetlips fish (Perciformes, Haemulidae) (چکیده)
6 - Molecular phylogeny and taxonomy of roaches (Rutilus, Leuciscidae) in the southern part of the Caspian Sea (چکیده)
7 - Multilocus phylogeny reveals habitat driven cryptic diversity in Ochotona rufescens (Ochotonidae) (چکیده)
8 - تبارشناسی و تعیین حدود گونه در سنگسر ماهیان اقیانوس هند و آرام غربی (چکیده)
9 - Investigation of species diversity of the Minnows (Cypriniformes: Leuciscinae) in the Caspian Sea basin, Iran using molecular approach (چکیده)
10 - بررسی عددی و بهینه سازی ایرفویل ناکا 0009 با الهام از دندانه سطح پوست کوسه ماکو (چکیده)
11 - بررسی و شبیهسازی عددی جریان دو بعدی و سه بعدی روی هیدروفیلهای الهام گرفته شده از دندانههای تاس ماهی (چکیده)
12 - Phylogeny and evolutionary history of the Sombre Tit, Poecile lugubris in the western Palearctic (Aves, Paridae) (چکیده)
13 - Aspects of morphometry, distribution, and key identification of the genus Pomadasys (Perciformes: Haemulidae) from the Persian Gulf and Gulf of Oman with descriptions of new records (چکیده)
14 - بررسی روابط تبارزایی گیش ماهیان با استفاده از ژن COI (چکیده)
15 - تبارشناختی جنس Pomadasysبا استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیر یک (چکیده)
16 - Morpho-species of the genus Leuciscus Cuvier, 1816 (Teleostei: Leuciscinae) from Iran revisited using molecular approaches (چکیده)
17 - جایگاه تبارشناختی خانواده سنگسر ماهیان (ماهیان استخوانی عالی: سوف‌ماهی‌سانان) در زیرراسته Percoidei با استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم b (چکیده)
18 - بررسی تنوع گونه ای زیرخانواده ( Leuciscinaeراسته: کپورماهیسانان) در حوضه آبریز دریای خزر با رویکرد مولکولی (چکیده)
19 - تبارشناسی ماهی سرخوی چشم درشتLutjanus lutjanus(Bloch, 1790) خلیج فارس و دریای مکران با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک(Actinopetrygii:Lutjanidae) (چکیده)
20 - خصوصیات ریخت شناسی ماهی سرخوی زرد خال سیاه fulviflamma (Forsskal 1775) در حوضه های خلیج فارس و دریای مکران (Actinopterygii, Lutjanidae) (چکیده)
21 - تبار شناختی مولکولی ماهی سرخوی خط آبی معمولیLutjanus kasmira (Forsskal 1775) (Perciformes, Lutjanidae)  با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک (چکیده)
22 - خصوصیات ریخت شناسی ماهی سرخوی معمولیLutjanus johnii (Bloch 1792) در حوضه های خلیج فارس و دریای مکران (Actinopterygii, Lutjanidae) (چکیده)
23 - Plectorhinchus makranensis (Teleostei, Haemulidae), a new species of sweetlips from the Persian Gulf and the Gulf of Oman (چکیده)
24 - بررسی انعطاف پذیری ریختی ماهی خواجو (Schizothorax pelzami Kessler 1870) در شرق ایران با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی (چکیده)
25 - مطالعه تبارزایی جنس Capoeta Valenciennes, 1842 با استفاده از توالی ژن COI (چکیده)
26 - بررسی ریخت شناسی گونه Capoeta heratensis (Keyserling, 1861) درحوضه هریرود (تجن) خراسان رضوی (چکیده)
27 - بررسی تبارزادی ماهی سیاه کولی ( Vimba persa (Pallas, 1814در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد1 (چکیده)
28 - بررسی وضعیت آرایه شناختی ماهی سفید (Rutilis kutum (Kamensky, 1901 در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از داده های مولکولی و ریختی (چکیده)
29 - جایگاه تبارزایی جنس Diagramma (سوف ماهی سانان: سنگسر ماهیان) در زیرخانواده Plectorhinchinae با استفاده از ترادفهای ژن میتوکندریایی CO (چکیده)
30 - ویژگیهای مورفومتریک و مریستیک ماهی خنو زرد باله (Plectorhinchus gaterinus) در خلیج مکران و خلیج فارس (چکیده)
31 - بررسی روند تولید مثلی ماهی سبزوگ (Cyprinion watsoni) موجود در قنات قصبه گناباد (چکیده)
32 - Unidirectional Introgression and Evidence of Hybrid Superiority over Parental Populations in Eastern Iranian Plateau Population of Hares (Mammalia: Lepus Linnaeus, 1758) (چکیده)
33 - Biosystematics Study of Golunda ellioti Gray, 1837 (Rodentia: Muridae) From Jiroft and Anbarabad Townships in Southeast of Iran (چکیده)
34 - ساختار سر ومغز انسان مدلی از معماری بیومیتیک با هدف برند سازی مکانی توریستی در مشهد (چکیده)
35 - A modified staining protocol to study early development of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) skull (چکیده)
36 - کاربرد فناوری نانو در سنجش سلامت گوشت ماهیان (چکیده)
37 - Pleistocene diversification of Afghan pikas Ochotona rufescens (Gray, 1842) (Lagomorpha; Ochotonidae) in Western Asia (چکیده)
38 - Study of rodents’ fauna of the Jiroft, Kerman Province in southeast of Iran (چکیده)
39 - ریخت سنجی مقایسه ای ماهی خواجو ( Schizothoarx pelzam در حوزه کویر و تجن با استفاده از ازسیستم تراس و مرفومتریک (چکیده)
40 - A note on the molecular systematics of the genus Paraschistura (Teleostei: Nemacheilidae) in Hari River Basin Iran. J. Ichthyol (چکیده)
41 - مطالعه خصوصیات ریخت سنجی و شمارشی ماهی سنگ لیس Garra rufaدر رودخانه بشار، کهکیلویه و بویراحمد (چکیده)
42 - بررسی وضعیت تبارزایی جنس Rutilusبا استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد یک (COX1) (چکیده)
43 - تنوع ویژگی های ریختی ماهی خواجو Schizothorax pelzami در استان خراسان رضوی (چکیده)
44 - All quiet in the East: molecular analysis retrieves Chionomys layi as part of C. nivalis (چکیده)
45 - New insight into the cradle of the grey voles (subgenus Microtus) inferred from mitochondrial cytochrome b sequences (چکیده)
46 - تبارشناسی ماهی سنگ لیس (Cyprinidae: Garra) استان خراسان رضوی با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد ی (چکیده)
47 - فهرست و پراکنش گونه‌های جنس سنگ لیس (Garra) در ایران (چکیده)
48 - سیر تکوین اولیه استخوان ترقوه و غرابی در ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
49 - سیر تکوین اولیه استخوانهای مفصلی و گوشه ای در ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
50 - تبارشناسی ماهی خیاطه Alburnoides Jeitteles, 1861 (Actinopterygii: Cyprinidae) استان خراسان رضوی با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک (چکیده)
51 - ریخت‌ شناسی استخوان‌های جمجمه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
52 - خصوصیات ریخت شناسی ماهی خیاطه Alburnoides Jeitteles (1861) Actinoptergii: Cyprinidae در رودخانه تبارک آباد خراسان رضوی (چکیده)
53 - Early development of hyomandibular in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
54 - تشخیص ناهنجاری در قزل الای رنگین کمان (چکیده)
55 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
56 - سیر تکوین اولیه استخوان لامى فکى در ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
57 - ارائه جعبه ابزار جامع کاربردی ریخت سنجی هندسی با نرم افزار MATLAB (چکیده)
58 - ریخت شناسی استخوان بخش سری ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
59 - The Fish Fauna of North and East Regions of Khorasan-e-Razavi Province, Iran (چکیده)
60 - تحلیل شبکه هاپلوتایپی در ماهی خیاطه حوضه جنوبی دریای خزر (چکیده)
61 - Phylogeny of snow trout (Schizothorax) based on Cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene (چکیده)
62 - تخمین زمان واگرایی در باربهای مالزی با استفاده از ژن سیتوکروم (چکیده)
63 - مطالعه خصوصیات ریخت سنجی و شمارشی سیاه ماهی Cyprinidae: Capoeta fusca Nikol’skii (چکیده)
64 - ارائه یک جعبه ابزار کاربردی جامع ریخت سنجی سنتی (چکیده)
65 - فیلوژنی ماهیان خیاطه در ایران بر اساس ریخت سنجی هندسی واطلاعات مولکولی (چکیده)
66 - Circulation of Human Respiratory Syncytial Virus Strains Among Hospitalized Children with Acute Lower Respiratory Infection in Malaysia (چکیده)
67 - Population dynamics of Caspian spirlin (Actinopterygii: Cyprinidae) in the Kesselian Stream, Iran (چکیده)
68 - Fecundity and maturation of South Caspian spirlin, Alburnoides sp. (Actinopterygii: Cypriniade) from Iran (چکیده)
69 - مطالعه‌ی غضروف و استخوان ماهی قزل‌آلا (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از رنگ آمیزی آلسیان بلو و آلیزارین رد (چکیده)
70 - Genetic diversity of Malaysian indigenous Mahseer, Tor douronensis in Sarawak river basins as revealed by cytochrome c oxidase I gene sequences (چکیده)
71 - Geometric morphometric analyses of the short-tailed Bandicoot Rat (Nesokia indica) (Rodentia: Muridae) in the north and southeast of Iran (چکیده)
72 - Molecular phylogeny of Malaysian Pangasiid based on cytochrome C oxidase I (COI) DNA sequences (چکیده)
73 - بازنگری ارایه شناختی جنس Puntius در میان کیور ماهیان جنوب شرق آسیا (چکیده)
74 - ارزیابی کارایی مارکرهای شناسانگر میتوکندری و هسته ای در بارب های مالزی(کپورماهیان: Puntius ) (چکیده)
75 - Molecular phylogeny ofthe Puntius (Hamilton, 1822) based on nuclear gene RAG2 (چکیده)
76 - Mitochondrial Genetic Differentiation of Spirlin (Actinopterigii: Cyprinidae) in the South Caspian Sea basin of Iran (چکیده)
77 - Phylogenetics of Puntius spp inferred from mitochondrial and nuclear genes (چکیده)
78 - Morphological and molecular analysis of the Alburnoides cf bipunctatus (Cyprinidae) in Iran (چکیده)
79 - A geometric morphometric analysis of Puntius spp in Peninsular Malaysia (چکیده)
80 - Phylogeny of Malaysian Puntius spp and Potential Efficiency of Mitochondrial and Nuclear Genes as a DNA Barcode (چکیده)
81 - Estimating the phylogeny and divergence times of Malaysian Puntius using mitochondrial and nuclear genes (چکیده)
82 - Morphological discrimination between ten species of Puntius (Actinopterygii, Cyprinidae)using a truss network (چکیده)
83 - Phylogeny of Puntius (Family: Cyprinidae) in Peninsular Malaysia according to 16s ribosomal RNA (چکیده)
84 - Comparative Histological and Histochemical Inter-Species Investigation of Mammalian Sub Mandibular Salivary Glands (چکیده)
85 - Lectin Histochemistry Assay in Colon Tissues for Inter-species Characterization (چکیده)