مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سروش صابری محمودآبادی , سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , تعیین تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به تنش خشکی با استفاده از نشانگرهای SSR و CAPS, زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (31), شماره (1), سال (2020-12), صفحات (1-13)
 2. بهرام عابدی , بهنام اسفندیاری , سعیدرضا وصال , مطالعه درون شیشه‌ای کیتوسان بر بهبود رشد پایه‌های مرکبات تحت تنش کلرید سدیم, زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2019-10), صفحات (33-48)
 3. فرشته هنری , سعیدرضا وصال , نادعلی بابائیان جلودار , نادعلی باقری , ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های منتخب هندوانه بذر آجیلی با استفاده از نشانگرمولکولی ریزماهواره و صفات مورفولوژیکی, پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, دوره (9), شماره (22), سال (2017-8), صفحات (14-22)
 4. علی اصغر صداقتی , سعیدرضا وصال , فرج اله شهریاری احمدی , عبدالرضا باقری , روند تغییر پارامترهای فیزیولوژیک و بیان نیمه کمی ژنهای CapLEA-1وDehydrin1در ژنوتیپ های نخود زراعی تحت تنش کم آبی, زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (7), شماره (17), سال (2017-6), صفحات (57-68)
 5. رسول نجیب , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سعیدرضا وصال , تعیین سیتولوژیکی مراحل مختلف توسعه میکروسپور در چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill), علوم باغبانی, دوره (30), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (634-642)
 6. رسول نجیب , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سعیدرضا وصال , بررسی قابلیت آندروژنز و کالوس زایی در چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) به وسیله کشت بساک, علوم باغبانی, دوره (29), شماره (3), سال (2015-11), صفحات (443-450)
 7. گلنار قاضیان تفریشی , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , حمیدرضا خزاعی , سعیدرضا وصال , تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم سوپردامینوس, علوم باغبانی, دوره (30), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (547-554)
 8. محمد عارفیان , سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , علی گنجعلی , برخی تغییرات مورفوفیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) در پاسخ به تنش شوری ناشی از کلرید سدیم, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2014-7), صفحات (117-128)
 9. احمد شریفی شریف آباد , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , بررسی اثر ریزنمونه و سطوح مختلف اکسین و سیتوکنین بر ریخت زایی سویا, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (2), سال (2004-4), صفحات (117-125)
 10. فرشته مشیری , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود, کشاورزی-پردیس ابوریحان, دوره (5), شماره (1), سال (2003-4), صفحات (51-58)
 11. سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , دینامیک علفهای هرز نخود تحت تأثیر وجین و تراکم بوته نخود (.L Cicer arietinum ) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2003-4), صفحات (61-69)
 12. سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , عباس صفرنژاد , بررسی امکان تولید گیاه هاپلوئید نخود ).L Cicer arietinum ( به روش کاشت این ویترو, علوم آب و خاک, دوره (6), شماره (1), سال (2002-4), صفحات (67-76)
 13. احمد شریفی شریف آباد , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , حسن محمد علیزاده , بررسی تحمل ارقام سویا به علف کش گلایفوسیت, علوم کشاورزی ایران, دوره (37), شماره (3), سال (2006-4)
 14. احمد شریفی شریف آباد , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , حسن محمد علیزاده , عکس العمل ژنوتیپ های سویا (Glycine max (L) Merr ) به علفکش متری بیوزین, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (13), شماره (5), سال (2007-1), صفحات (180-193)
 15. محرم ولی زاده , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , بررسی تغییرات کل پروتئین های محلول و پرولین آزاد کالوس های نخود (Cicer arietinume L.) در مرحله خوسرمائی, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-9)
 16. احمد شریفی شریف آباد , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , بهینه کردن عوامل موثر بر رویان زایی سوماتیکی در سویا (Glycine max L), علوم و صنایع کشاورزی, شماره (3), سال (2006-9)
 17. محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , عباس صفرنژاد , سعیدرضا وصال , القای جنین در کشت تعلیقی سلولی نخود (Cicer arietinum L) و بررسی تغییرات احتمالی در تعداد کروموزومها, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-9)
 18. عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , عباس صفر نژاد , بررسي امكان توليد گياه هاپلوييد نخود به روش كاشت اين ويترو, علوم آب و خاک, سال (2002-3)
 19. احمد نظامی , سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود cicer avietinuml در شرايط آبي و ديم شمال خر, علوم زراعی ایران, سال (2003-3)

انگلیسی

 1. Saeedreza Vessal , Mohammad Arefian , Kadambot H. M. Siddique , Proteomic responses to progressive dehydration stress in leaves of chickpea seedlings, BMC Genomics, Volume (21), No (1), Year (2020-7)
 2. Babak Malekian Maleki , Mahdi Parsa , Saeedreza Vessal , Reza Khorassani , Split Application of Nitrogen Fertilizer and Inoculation with Arbuscular Mycorrhiza and Rhizobium ciceri Improve Grain Quality of Chickpea, Crop, Forage and Turfgrass Management, Volume (5), No (1), Year (2019-1), Pages (190048-190056)
 3. Sara Borhani , Saeedreza Vessal , Abdolreza Bagheri , Farhad Shokouhifar , Differential Gene Expression Pattern of Drought Responsive Transcription Factors in Chickpea: An Expressional Analysis, Journal of Plant Growth Regulation, Volume (39), No (3), Year (2019-12), Pages (1211-1220)
 4. Mohammad Arefian , Saeedreza Vessal , Saeid Malekzadeh Shafaroudi , Kadambot H. M. Siddique , Abdolreza Bagheri , Comparative proteomics and gene expression analyses revealed responsive proteins and mechanisms for salt tolerance in chickpea genotypes, BMC Plant Biology, Volume (19), No (1), Year (2019-12)
 5. Mohammad Arefian , Saeedreza Vessal , Saeid Malekzadeh Shafaroudi , Abdolreza Bagheri , Comparative Analysis of the Reaction to Salinity of Different Chickpea (Cicer aretinum L.) Genotypes: A Biochemical, Enzymatic and Transcriptional Study, Journal of Plant Growth Regulation, Volume (37), No (2), Year (2017-1), Pages (391-402)
 6. Leila Samiei , Ali Tehranifar , MAEDEH AGHDAEI , Saeedreza Vessal , Control of In Vitro Contaminations in Dionysia tapetodes for Effective Micropropagation, Journal of Ornamental plants, Year (2017-4)
 7. Mohammad Arefian , Saeedreza Vessal , Abdolreza Bagheri , BIOCHEMICAL CHANGES IN RESPONSE TO SALINITY IN CHICKPEA (CICER ARIETINUM L.) DURING EARLY STAGES OF SEEDLING GROWTH, Journal of Animal and Plant Sciences, Volume (24), No (6), Year (2014-12), Pages (1849-1857)
 8. Saeedreza Vessal , Kadambot H.M. Siddique , Craig A. Atkins , Comparative Proteomic Analysis of Genotypic Variation in Germination and Early Seedling Growth of Chickpea under Sub-optimal Soil Water Conditions, Journal of Proteome Research, Volume (11), No (8), Year (2012-7), Pages (4289-4307)
 9. Saeedreza Vessal , Jairo A. Palta , Craig A. Atkins , Kadambot H. M. Siddique , Development of an assay to evaluate differences in germination rate among chickpea genotypes under limited water content, Functional Plant Biology, Volume (39), No (1), Year (2011-11), Pages (60-70)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مهدی ابراهیمی , سعید ملک زاده شفارودی , سعیدرضا وصال , توسعه بهترین شیوه تلاقی برای انجام موفقیت آمیز دورگ گیری در نخود جهت تسهیل امور به نژادی , پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 2. سروش صابری محمودآبادی , سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , تمایز تنوع موجود درژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در نخود زراعی (Cicer arientinum L.) به کمک نشانگر SSR , اولین همایش یافته های نوین زیست شناسی , 2016-11-23
 3. علی اصغر صداقتی , سعیدرضا وصال , فرج اله شهریاری احمدی , عبدالرضا باقری , بررسی تاثیر خشکی در بیان ژن های CapLEA-1 و Dehydrin 1 در ژنوتیپ های نخود زراعی , کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری , 2015-02-25
 4. علی اصغر صداقتی , سعیدرضا وصال , فرج اله شهریاری احمدی , عبدالرضا باقری , تغییرات فیزوبیوشیمیایی در دو رقم نخود حساس و متحمل در واکنش به تنش کم آبی , (International Conference on Healthy Agriculture, Nutrition and Community (ICANC 2015 , 2015-07-05
 5. زهرا السادات قائمی راد , سعیدرضا وصال , نادعلی بابائیان جلودار , نادعلی باقری , روند بیان ژن های CLsHSP18.1A و CcNAC2 در ژنوتیپ های متحمل و حساس هندوانه آجیلی (Citrullus lanatus) به تنش خشکی با استفاده از روش نیمه کمی RT-PCR , اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2014-11-21
 6. زهرا السادات قائمی راد , سعیدرضا وصال , نادعلی بابائیان جلودار , نادعلی باقری , ارزیابی تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های هندوانه بذری (Citrullus lanatus) در پاسخ به تنش خشکی طی مراحل اولیه فنولوژیکی , اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2014-11-21
 7. فرشته هنری , سعیدرضا وصال , نادعلی بابائیان جلودار , نادعلی باقری , بررسی تنوع فنوتیپی و برخی پارامترهای ژنتیکی تعدادی از نمونه های هندوانه بذر آجیلی (Citrullus lanatus ) , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-10-22
 8. فرشته هنری , سعیدرضا وصال , نادعلی بابائیان جلودار , نادعلی باقری , تعیین میزان قرابت ژنتیکی برخی ژنوتیپ های منتخب هندوانه بذرآجیلی(Citrullus lanatus ) , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-10-22
 9. محمد عارفیان , سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , علی گنجعلی , بررسی برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L) تحت تنش شوری , اولین همایش ملی تنش‌های گیاهی (غیر زیستی) , 2012-10-31
 10. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , دینامیک علفهای هرز نخود تحت تاثیر وجین وتراکم بوته نخود در شرایط آبی و دیم شمال خراسان , ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2000-08-30
 11. سعیدرضا وصال , ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود در شرايط ابي و ديم شمال خراسان , ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2000-09-03
 12. سعیدرضا وصال , اپتيمم نمودن شرايط موثر در كشت بافت ارقام نخود (cicer arietinum l) موجود در كشور , ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2000-09-03
 13. سعیدرضا وصال , تكثير سريع گونه اي مختلف پسته وحشي (pistacia veral) و پسته (pistacia atlantica) به روش اين ويترو , دومين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران , 2001-10-09

انگلیسی

 1. Sara Borhani , Saeedreza Vessal , Abdolreza Bagheri , Farhad Shokouhifar , Comparative analysis of WRKY gene expression in extreme chickpea genotypes under progressive water stress using real-time PCR , دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2018-01-17
 2. Sara Borhani , Saeedreza Vessal , Abdolreza Bagheri , Farhad Shokouhifar , Expression analysis of DREB2A gene in contrastive chickpea genotypes under dehydration stress using real-time PCR , دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2017-08-29
 3. Mohammad Arefian , Saeedreza Vessal , Abdolreza Bagheri , Ali Ganjeali , تأثیر تنش شوری بر پارامترهای متعدد بیوشیمیایی در مراحل اولیه فنولوژیکی گیاهچه نخود (Cicer arietinum L) , اولین همایش ملی تنش‌های گیاهی(غیر زیستی) , 2012-10-31
 4. Saeedreza Vessal , C. Atkins , K.H.M. Siddique , J. Palta , Comparative proteomics analysis of genotypic variation in germination of chickpea under sub-optimal soil water content , 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) and 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII) , 2010-04-26
 5. Saeedreza Vessal , the study of in vitro haploid production in chickpea(cicer areitinum L) , 3rd international crop science congress 2000 icsc , 2000-08-22