بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 59083

58901 - Automatic Digital Modulation Identification Using an Intelligent Method (چکیده)
58902 - بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاری (چکیده)
58903 - رابطه زبان و ژنتیک و یافته های جدید علمی در مورد ژن زبان (چکیده)
58904 - Accession to the WTO and agricultural market integrations in Iran (ورود به سازمان جهانی تجارت و همگرائی بازار محصولات کشاورزی در ایران) (چکیده)
58905 - بررسی تجربی اثر قطر ، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
58906 - بررسی تجربی و تئوری افت فشار در در مبادله کن لوله گرمایی و ارائه رابطه ای جدید برای تخمین مقدار آن (چکیده)
58907 - بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز – مایع در یک مدل نیمه صنعتی (چکیده)
58908 - تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی دسته لوله های پره دار (چکیده)
58909 - کاربرد لوله های گرمايی در صنعت (چکیده)
58910 - بررسی عوامل موثر بر عملکرد حرارتی یک مبادله کن ترموسیفونی به روش ε-NTU (چکیده)
58911 - بررسی کارایی ترموسیفون دو فازی بسته با چگالنده عمودی و تبخیر کننده مایل در آب گرمکن های خانگی خورشیدی ترموسیفونی (چکیده)
58912 - بررسی اثر نسبت ابعاد و نسبت پر شدن بر ویژگیهای انتقال حرارت یک ترموسیفون دو فازی بسته شیبدار (چکیده)
58913 - بحران انرژی و ایجاد الگو و ساختارهای مصرف بهینه انرژی (چکیده)
58914 - شبیه سازی و بررسی اقتصادی کاربرد لوله های گرمایی در سیستم های تهویه مطبوع (چکیده)
58915 - جوشش نوسانی (Geyser) در یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
58916 - بررسی تجربی اثرات A.R و F.R بر روی عملکرد گرمایی ترموسیفون ها (چکیده)
58917 - اثرAspect Ratio وFilling Ratio بر روی عملکرد گرمایی یک ترموسیفون دو فازی بسته شیب دار(The Effect of Aspect Ratio and Filling Ratio on Thermal Performance of an Inclined Two-Phase Closed Thermosyphon) (چکیده)
58918 - Heat transfer characteristics of a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
58919 - نگهداری انرژی به وسیله بازیابی گرمای هدر رفته در صنعت با استفاده از مبدل حرارتی ترموسیفون (Energy Conservation by Waste Heat Recovery in Industry using Thermosyphon Heat Exchangers) (چکیده)
58920 - بررسی مقاله ای از ترموسیفون های بسته دو فاز (چکیده)
58921 - بررسی تجربی از یک مبدل گرمایی ترموسیفون هوا به هوا با استفاده از روش -NTU (چکیده)
58922 - ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژِی از دیدگاه صنایع (چکیده)
58923 - نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران (چکیده)
58924 - Thermal Performance of Loop Thermosyphon Heat Exchanger Using Effectiveness-NTU Method ( عملکرد گرمایی از حلقه مبدل گرمایی ترموسیفون با استفاده از روش NTU ) (چکیده)
58925 - شناخت انرژی گرمایی تلف شده در صنایع و ارائه راهکار علمی و فنی جهت بازیافت انرژی اتلافی به منظور کاهش مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست (چکیده)
58926 - KINETICS OF BENZYL CHLORIDE PRODUCTION IN A BENCH REACTOR UNDER PRESSURE WITH STIRRER (چکیده)
58927 - طراحی مبدل گرمایی ترموسیفون هوا به هوا برای نگهداری انرژی در صنعت (چکیده)
58928 - Thermal Characteristics of a Tow-Phase Closed Thermosyphon ( مشخصات گرمایی یک ترموسیفون بسته دو فاز ) (چکیده)
58929 - “Waste Heat Recovery Using Loop Thermosyphons Heat Exchanger (LTHE) In Buttercup Bakery ( بازیافت حرارت با استفاده از حلقه ترموسیفون مبدل حرارتی در نانوایی ) (چکیده)
58930 - اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه (Nigella sativa) (چکیده)
58931 - بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید و تولید مثل گاوهای هلشتاین با استفاده از آزمون بقاء سنجی (چکیده)
58932 - اثر حرارت دادن بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار ، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتیین خام دو واریته(سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا (چکیده)
58933 - بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین اولین تلقیح تا آبستنی در گاوهای شیری هلشتاین منطقه مشهد (چکیده)
58934 - Association of Leptin Polymorphism with Production, Reproduction and Plasma Glucose Level in Iranian Holstein Cows (چکیده)
58935 - “Experimental investigation of a Two-phase Closed Thermosyphon ( بررسی تجربی از یک ترموسیفون بسته دو فاز ) (چکیده)
58936 - بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری (چکیده)
58937 - ارزشیابی راهبرد های حمایت از واحد های تولیدی کوچک ایران (چکیده)
58938 - تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی بدون فتیله (ترموسیفون) و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت و جابجایی بر روی آن (چکیده)
58939 - طراحی یک نوع مبادله کن لوله گرمایی و تعیین عوامل مؤ ثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسیله یک برنامه کامپیوتری (چکیده)
58940 - بررسی تجربی عملکرد گرمایی یک ترموسیفون (چکیده)
58941 - Three Dimension QoS Deviation based Scheduling in Adaptive Wireless Networks (چکیده)
58942 - طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری (چکیده)
58943 - Application of Fuzzy Logic Controllers in Traffic Management of Communication Networks (چکیده)
58944 - طراحی و ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی (چکیده)
58945 - حرارت زدایی گازهای ورودی به پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (چکیده)
58946 - تحلیل عددی جریان داخل پوسته مبدلهای حرارتی و تأثیر عوامل هندسی بر روی آن (چکیده)
58947 - نقش حمایتی دولت در حیات بخشی به صنایع کوچک: دیگاه تطبیقی (چکیده)
58948 - نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارآیی سیستم بانکی (چکیده)
58949 - تعیین کننده های شناختی در مصرف داروهای غیر مجاز (چکیده)
58950 - چگونگی تحول درک کودکان از ذهن (چکیده)