بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مجازات


موارد یافت شده: 32

1 - نظارت در اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک طوسی (چکیده)
2 - مطالعۀ جامعه‌شناختی تحولِ شیوه‌های مجازات اعدام در ایران و امریکا (چکیده)
3 - بررسی انتقادی ادله نفی شمول تعزیر (چکیده)
4 - تحلیل جامعه شناختی تعامل میان سیاست کیفری رسمی و اخلاق تنبیهی جامعه (مطالعه موردی: میزان کیفرگرایی افکار عمومی شهرستان مشهد در مجازات های شدید بدنی) (چکیده)
5 - متمدن شدن مجازات ها و گرایش به عدالت ترمیمی (چکیده)
6 - تاثیر جنسیت بر گرایش اجرای مجازات های جسمانی(مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
7 - جلوه‌های‌ مداخله‌ پزشکی‌ قانونی‌ در‌ مراحل‌ محاکمه‌ و‌ اجرای‌ مجازات (چکیده)
8 - الغاصب یوخذ باشق الاحوال (چکیده)
9 - بررسی فقهی تاثیر تکرار جرم بر مجازات در مباحث حدود با تاکید بر دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع (چکیده)
10 - ارزیابی تأثیر شدت عمل مجازاتها در تحقق اهداف نظام کیفری (چکیده)
11 - مفهوم جنون در قانون مجازات اسلامی؛ موضوعیت یا طریقیت (چکیده)
12 - بررسی فقهی و حقوقی امکان‌سنجی الغای مجازات حبس در جرائم‌ علیه کیان خانواده (چکیده)
13 - تأملی فقهی بر ماده 304 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جنایات عمدی نسبت به نابالغ (چکیده)
14 - عفو و بخشش در سیره نبوی (چکیده)
15 - حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی (چکیده)
16 - تاملی در رویکرد نوین حقوق جزای بین الملل ایران نسبت به قاعده منع مجازات مجدد (چکیده)
17 - کارکرد زندان از منظر نظریه‌های جامعه‌شناسی مجازات (چکیده)
18 - ارزیابی تأثیر شدت عمل مجازات ها در تحقق اهداف نظام کیفری (چکیده)
19 - مبانی فقهی احیای قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی 1392 (چکیده)
20 - بررسی تاثیرقاعده درا بروقوع جرم درحقوق ایران وفقه امامیه (چکیده)
21 - مجازات سبّ معصومان و چگونگی رفع تعارض آن با سیره عملی ایشان (چکیده)
22 - دورکهایم و کارکرد گرایی در شناخت کیفر (چکیده)
23 - ضمان عاقله از نگاهی دیگر (چکیده)
24 - رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران (چکیده)
25 - درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدد (چکیده)
26 - جایگاه ارش البکاره، مهرالمثل و خسارت معنوی در زنای مطاوعی درفقه و قانون مجازات اسلامی جدید (چکیده)
27 - جستاری فقهی حقوقی احکام وسفاهت اقدام کننده به خودکشی (چکیده)
28 - راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریم (چکیده)
29 - عظمت نمادین حدود و موانع اجرایی آن، تاملی فلسفی و جامعه شناختی (چکیده)
30 - بررسی رویکرد مدعیان هولوکاست در حمایتهای حقوقی از کشتگان یهود (چکیده)
31 - تاملی درتکرار جرم در فقه امامیه و حقوق ایران (چکیده)
32 - نقدوبررسی قانون مجازات اسلامی در خون بهای مسلمان (چکیده)