بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: نشست زمین


موارد یافت شده: 31

1 - تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور (چکیده)
2 - اثرات زیست محیطی افت سطح آب زیرزمینی دشت مشهد (چکیده)
3 - ارزیابی درز و شکاف‌‌‌‌های حاصل از ‌فرونشست زمین در دشت کاشمر-بردسکن در شمال شرق ایران (چکیده)
4 - ارزیابی فرونشست زمین به‌کمک تلفیق روش تداخل‌سنجی راداری و اندازه‌گیری‌های میدانی و بررسی دلایل و اثرات آن بر شهر مشهد (چکیده)
5 - بررسی نهشته های کواترنری و مخاطرات محیطی فرونشست زمین در دشت نیشابور (چکیده)
6 - پهنه بندی گستره خطر فرونشست زمین با استفاده از تداخل سنجی راداری مطالعه موردی: کاشمر و خلیل آباد (چکیده)
7 - ارزیابی علل زمین شناختی فرونشست زمین در دشت مشهد و اثرات آن بر شهر مشهد (چکیده)
8 - مکانیزم ذخیره و رهاشدن آب در آبخوان و تاثیر آن بر افزایش تنش موثر و نشست زمین (چکیده)
9 - ارزیابی ریسک فرونشست زمین درمحدوده شهر مشهد (چکیده)
10 - مطالعه آزمایشگاهی بر روی رفتار دیوار سازه نگهبان ناشی از گودبرداری در خاک ماسه ای با استفاده از مدلسازی فیزیکی (چکیده)
11 - بررسی فرونشست شهر مشهد با استفاده از داده های GPS (چکیده)
12 - بررسی روند توسعه، اثرات و مکانیسم فرونشست زمین در دشت مشهد (چکیده)
13 - بررسی فرونشست زمین، چشم اندازها وتحوّلات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت های تراکمی مطالعه ی موردی: دشت نیشابور (چکیده)
14 - بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور (چکیده)
15 - مروری بر زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زیست محیطی شهر مشهد (چکیده)
16 - مدیریت ریسک نشست ناشی از حفاری تونل، مطالعه موردی: مسجد پارک کوهسنگی مشهد (چکیده)
17 - ارائه روشی تحلیلی برای تخمین عوامل مؤثر بر نشست زمین با استفاده از داده های صحرایی و تصاویر InSAR در دشت نیشابور (چکیده)
18 - بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندی تغییرات دانه بندی لایه های زمین (چکیده)
19 - پهنه بندی خطر زیزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهر مشهد) (چکیده)
20 - ارزیابی نشست حاصل از تراکم خاک های دستی در غرب شهر مشهد (چکیده)
21 - بررسی افت سطح آب زیرزمینی و رابطه آن با آثار نشست زمین در دشت لردگان (چکیده)
22 - بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (چکیده)
23 - بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی و تأثیر شکاف های ناشی از آن بر زمین های کشاورزی (چکیده)
24 - بررسی پدیده نشست زمین و تاثیر آن بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب محدوده شهر مشهد (چکیده)
25 - بررسی چگونگی نشست زمین و تخریب لوله های جدار چاههای آب در شمال غرب دشت مشهد (چکیده)
26 - بررسی اثرات نشست زمین بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب در دشت مشهد و ارائه راهکارهای مناسب (چکیده)
27 - بررسی پدیده نشست زمین تحت تاثیر افت سطح آب زیرزمینی (چکیده)
28 - تأثیر افت سطح آب بر کیفیت آبهای زیرزمینی در دشت فریمان – تربت جام (چکیده)
29 - افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت کاشمر (چکیده)
30 - بررسی افت سطح سطح آبهای زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (چکیده)
31 - نشست زمین در اثر افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت نیشابور (چکیده)