بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: GIS


موارد یافت شده: 36

1 - ارزیابی توزیع مکانی دما با استفاده از روش عکس فاصله با تصحیح ارتفاع و تکنیک Topo To Raster (چکیده)
2 - Spatial Site Selecting for solar farms in Iraq using GIS (چکیده)
3 - Solar PV panels site selection using GIS –Fuzzy (AHP) Model: A Case Study Najaf Province –Iraq (چکیده)
4 - ارائه مدل خوشهبندی انتقال میانگین در سیستم اطلاعات مکانی برای مدیریت عرضه و تقاضا در شهر مشهد (چکیده)
5 - پهنه‌بندی خطر سیلاب با استفاده از GIS و AHP، در حوضه آبخیز گلورد نکاGIS (چکیده)
6 - بررسی شیوع انواع دیکروسلیوم در گوسفندان کشتارشده استان خراسان رضوی و رابطه آن با پارامترهای هواشناسی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
7 - شناسایی مناطق آب گرفتگی ناشی از رواناب های سطحی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر نیشابور) (چکیده)
8 - مدیریت دست به دست شدگی سیگنال بین فمتوسل و ماکروسل با روش خوشهبندی طیفی مبتنی بر جغرافیای منطقه (چکیده)
9 - رویکرد تحلیلی فرکتال فرم شهری بر اساس تابع همبستگی مکانی و GIS (چکیده)
10 - پهنه بندی میزان آلودگی چاه های آب شرب شهر مشهد (چکیده)
11 - Design and Implementation of a Dynamic GIS for Navigation and Tracking Purposes (چکیده)
12 - بررسی پتانسیل تولید رسوب به روش هیدروفیزیکی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS )در حوضه آبریز کارده (چکیده)
13 - مقایسه برآورد دبی طراحی رواناب براساس مدل های SWMM و HEC-HMS با استفاده از نرم افزار ASSA (منطقه مورد مطالعه: مسیل اقبال شرقی) (چکیده)
14 - مکانیابی بهینه پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران نواحی روستایی نمونه موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج (چکیده)
15 - پهنه بندی فضایی جهت مکان یابی پایگاه اسکان موقت با رویکرد ارزیابی چند عامله در محیط GIS مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان فاروج (چکیده)
16 - مکان‌یابی مراکز درمانی با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP: ناحیه دو شهر نیشابور (چکیده)
17 - Executive Management and Construction Cost of Collection and Disposal of Surface Water Projects Using Visual Basic Programming Language Geographic Information System (چکیده)
18 - پیش بینی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی ANFIS و GIS (چکیده)
19 - شبیه سازی روند توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا (چکیده)
20 - بررسی جهت مکان یابی سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر (چکیده)
21 - مطالعه زمین شناسی مهندسی سایت پیشنهادی جهت احداث سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر (چکیده)
22 - تعیین مناسب‌ترین معیارهای فیزیوگرافیکی طبقه‌بندی حوضه‌های همگن (مطالعه موردی محدوده‌های مشهد و نیشابور) (چکیده)
23 - مکان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شهر مشهد (چکیده)
24 - تحلیلی بر مکانیابی بهینه مراکز فرهنگی ورزشی درسکونتگاههای روستایی با استفاده از AHP & GIS (مطالعه موردی: روستاهای نمونه شهرستان خواف) (چکیده)
25 - بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندی تغییرات دانه بندی لایه های زمین (چکیده)
26 - مقایسه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ، ANFIS و رگرسیونی در برآورد سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور (چکیده)
27 - Spatial Analysis Distribution Sports Places in Bojnourd City Using Geographic Information System (GIS) (چکیده)
28 - پهنه بندی میزان ضخامت لایه تغذیه شونده آبخوان فارسان- جونقان با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی(WTF) (چکیده)
29 - مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از GIS و تحلیل چند متغیره (MCDM) در ایران مرکزی (چکیده)
30 - بررسی روشهای مسیریابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
31 - Fuzzy topological simulation for deducing in GIS (چکیده)
32 - Using GIS to Develop an Efficient Spatio-temporal Task Allocation Algorithm to Human Groups in an Entirely Dynamic Environment Case Study: Earthquake Rescue Teams (چکیده)
33 - A Comparison Between Complexity and Temporal GIS Models for Spatio-temporal Urban Applications (چکیده)
34 - Using 3D Fuzzy topological relationships for Checking of Spatial Relations between Dynamic Air Pollution Cloud and City Population Density (چکیده)
35 - تهیه نقشه pH و شوری خاک با استفاده از GIS (چکیده)
36 - The Integrated Applied Analytical Hierarchy Process (AHP) and Geographical information System (GIS) Models in Determining Old Neighborhoods for Development in Iranian Cities: Case; Mashhad Pachnar neighborhood (چکیده)