بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سلمان ساکت


موارد یافت شده: 64

1 - معرفی و بررسی کهن ترین نسخه شناخته شده رساله ذکریه (چکیده)
2 - ضرورت تصحیح دوباره کتاب قرّة العین (چکیده)
3 - هجده بیت نویافته از شیخ نجم‌الدّین رازی (چکیده)
4 - طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی (چکیده)
5 - نقد و بررسی مقاله «شیخ شرف الدین منیری» در کتاب زبان فارسی در هند (چکیده)
6 - ضرورت تصحیح دوبارۀ زاد آخرت (چکیده)
7 - ضرورت تصحیح انتقادی مکتوبات صدی از شرف الدین منیری (چکیده)
8 - بیست و پنج بیت نویافته از همام تبریزی در سفینة یحیی توفیق (مورّخ 754 ق.) و جُنگ شمارة 534 کتابخانة مجلس (سدة 10 ق.) (چکیده)
9 - بررسی متن بیاض خوشبویی بر مبنای رویکرد نقد متنی (چکیده)
10 - بررسی تنوع مضامین در قصاید بهار و دلایل آن (چکیده)
11 - ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش (چکیده)
12 - معرفی، بررسی و تحلیل نسخۀ شمارۀ 600 از مجموعۀ وارنر در کتابخانۀ دانشگاه لیدن (چکیده)
13 - نصیحه الملوک (چکیده)
14 - نصرالله منشی (چکیده)
15 - قهرمان، محمد (چکیده)
16 - رجایی بخارایی (چکیده)
17 - تاریخ جهانگشای نادری (چکیده)
18 - اشترنامه (چکیده)
19 - احیاء علوم الدین (چکیده)
20 - ابوعلی دقاق (چکیده)
21 - بررسی مآخذ غزالی در کیمیای سعادت (چکیده)
22 - معرفی و بررسی کهن ترین نسخه شناخته شده قره العین (چکیده)
23 - بررسی نقوش فرش پازیریک از منظر اسطوره شناسی (چکیده)
24 - نکاتی درباره کشف المحجوب ابویعقوب سجستانی (چکیده)
25 - یزدان شناخت (چکیده)
26 - هفت حصار (چکیده)
27 - نیشابوری، محمد بن سرخ (چکیده)
28 - مویدالدین خوارزمی (چکیده)
29 - مویدالدین نسفی (چکیده)
30 - منازل السایرین (چکیده)
31 - کنوز الحقایق فی رموز الدقایق (چکیده)
32 - مجالس العشاق (چکیده)
33 - کشف المحجوب (چکیده)
34 - مجمع البحرین ابرقوهی (چکیده)
35 - مجمع البحرین دارا شکوه (چکیده)
36 - کیمیای سعادت (چکیده)
37 - مرصادالعباد (چکیده)
38 - مثلها و مثلواره های فارسی در نامه های عین القضات همدانی (چکیده)
39 - امثال عربی در نامه های عین القضات همدانی (چکیده)
40 - امثال در تاریخ طبری (چکیده)
41 - دو نکته نویافته درباره استفاده خاقانی از احادیث (چکیده)
42 - شرح فارسی چند مثل عربی در مجمل الاقوال فی الحکم والامثال (چکیده)
43 - پنج واژه از نسخه های کهن کیمیای سعادت (چکیده)
44 - ترجمه های سامانی آثار طبری (چکیده)
45 - بازنگری در معنای ملطّفه (چکیده)
46 - ضرورت تصحیح دوباره کیمیای سعادت (چکیده)
47 - A Study on Kimia-ye sa\'adat by Ghazzali through a political View (چکیده)
48 - بررسی رمان طوبی و معنای شب از منظر رئالیسم جادویی (چکیده)
49 - بررسی تطبیقی اخلاق علایی و اخلاق ناصری (چکیده)
50 - پیوند امثال عربی و فارسی در کتاب لطایف المثال و طرایف الاقوال (چکیده)
51 - نکته هایی درباره نغمه های ایرانی در دوره ساسانی (چکیده)
52 - آیا دیوان حافظ متنی مذهبی است؟ (چکیده)
53 - ابن فندق و تاریخ بیهق (چکیده)
54 - نگاهی به استفاده رودکی از قالب رباعی (چکیده)
55 - حکمتهای علوی و سروده های فردوسی (تحلیلی بر دلایل و چگونگی تدوین کتاب خردنمای جان افروز) (چکیده)
56 - نویافته ها درباره کتاب اخلاق علایی (چکیده)
57 - نکاتی درباره الی نامه و اسرارنامه عطار (چکیده)
58 - بررسی پاره ای از مسائل پزشکی در آثار نظامی (چکیده)
59 - نگاهی به استفاده تمثیلی مولوی از داستان اصحاب کهف (چکیده)
60 - پژوهشی در اشعار عربی مقدمه و خاتمه تاریخ بیهق (چکیده)
61 - نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی (چکیده)
62 - نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا (چکیده)
63 - آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی (چکیده)
64 - فردوسی و شاهنامه در تاریخ جهانگشای جوینی (چکیده)