بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مریم صالحی نیا


موارد یافت شده: 38

1 - روان‌شناسی اگزیستانسیال، فهم مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان و پژوهش در این حوزه (چکیده)
2 - تغییرات الگوی روایی منظومه های پهلوانی بعد از شاهنامه (با تأکید بر روایت سام نامه) (چکیده)
3 - نگرشی انتقادی به آرای سبک شناسان درباره سبک ارانی (چکیده)
4 - تشخص ادبی در دیدگاه ادیبان مسلمان (چکیده)
5 - ابهام و ابهام آفرینی در تلمیحات اسطوره ای، حماسی و عیسوی دیوان خاقانی (چکیده)
6 - چند روایت شفاهی و عامیانه از شاهنامه در تلمیحات حماسی دیوان خاقانی (چکیده)
7 - بررسی تطبیقی الگوی کانونی سازی نمایشنامه های لیلی و مجنون و مجنون لیلی (چکیده)
8 - تحلیل روایی حکایت «شاه حشم داده به باد» از مثنوی «عرفان» بیدل دهلوی (چکیده)
9 - تحلیل روایی حکایت «استاد کیمیا جوهر» از مثنوی «عرفان» بیدل دهلوی (چکیده)
10 - نازک خیالی های غزالی مشهدی نخستین ملک‌الشعرای ایرانی بارگاه تیموریان هند (چکیده)
11 - خان آرزو و مسألۀ سبک شناسی در تذکرۀ مجمع النفایس (چکیده)
12 - تصحیح یک تصحیف در روضه‌الصفا میرخواند (چکیده)
13 - بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره ( طبقات الصوفیه، تذکرة الاولیا و نفحات الانس) (چکیده)
14 - قهرمان سام‌نامه کیست و چرا می‌جنگد؟ (بررسی ساختار نبرد‌های قهرمان سام‌نامه) (چکیده)
15 - فرانظریه توصیفی ادبیات کودک: طبقه بندی و توصیف زمینه های پژوهشی در نظریه ادبیات کودک (چکیده)
16 - ساختار اسطوره ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانی (چکیده)
17 - تحلیل روایی عنصر زمان در حکایتی از مثنوی «محیط اعظم» بیدل دهلوی (چکیده)
18 - سبکِ زبانِ زنانه در خاطرات تاج‌السلطنه (چکیده)
19 - استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد (چکیده)
20 - بررسی تطبیقی ساختار ترامتنی نمایشنامه های «لیلی و مجنون» و «مجنون لیلی» (چکیده)
21 - بررسی شالوده شکنانه نوشتار زنانه : مقایسه سبک تاج السلطنه و عزیزالسلطان (چکیده)
22 - مخاطب از نگاه بیدل دهلوی (چکیده)
23 - تأملی در نظریه انواع در ادبیات فارسی (چکیده)
24 - بازنمایی سیمای زن در داستان معاصر افغانستان با تکیه بر رمان نقره، دختر دریای کابل (چکیده)
25 - شیوه های شخصیت پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیت خسرو، بهرام و اسکندر (چکیده)
26 - بررسی تطبیقی وجوه زمان در داستان های مشترک مثنوی مولوی و تفسیر (چکیده)
27 - از خمسه سرایی تا خمسه پژوهی (بررسی انتقادی تحقیقات حوزە خمسه پژوهی) (چکیده)
28 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی - نقشی هلیدی (زبان شناسی متن بنیاد) در نقد شعر معاصر فارسی (چکیده)
29 - رسایل محتشم کاشانی: ژانری ناشناخته (چکیده)
30 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی- نقش هلیدی (زبان‌شناسی متن بنیاد) در نقد شعر معاصر فارسی (چکیده)
31 - مقایسة شعر فردوسی و دقیقی در شاهنامه بر اساس عوامل انسجام متنی از دیدگاه زبان‌شناسی نقش‌گرا (چکیده)
32 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی- نقشی هالیدی (زبان شناسی متن بنیاد) در نقد شعر فارسی (چکیده)
33 - کلیاتی درباره روایت شناسی ساختگرا (چکیده)
34 - هنجارگریزی نوشتاری در شعر امروز (چکیده)
35 - بررسی تطبیقی و تحلیل ساختاری روایت یوسف (چکیده)
36 - نفوذ و تأثیر شاهنامه فردوسی در شعر دوره سلجوقی (چکیده)
37 - عناصر و سازه های اسطوره ای مشترک در کتاب مقدس و قرآن (چکیده)
38 - آب در آیینه متون مقدس (چکیده)