بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Hadi Sekhavati


موارد یافت شده: 88

1 - ارزیابی اثر سمیت پپتید CLF36 روی باکتری Agrobacterium tumefaciens سویه GV3101 (چکیده)
2 - مقایسه اثر ضد ویروسی پپتید الکتوفرین شتری )CLF36 )و داروهای نسل جدید بر علیه ویروس هپاتیت C (چکیده)
3 - بررسی فعالیت ضد باکتریایی لاکتوفرین کایمرا و اثر هم افزایی آن با آنتی بیوتیک های جنتامایسین، سفازولین و سفتازیدیم علیه باکتری های گرم منفی بیماری زا (چکیده)
4 - پیش بینی اپی توپ های انتی ژن های omp25 و BLS باکتری بروسلا و برهمکنش آن‌ها با مولکولهای MHC در گوسفند به روش بیوانفورماتیکی (چکیده)
5 - Improvement of the performance of anticancer peptides using a drug repositioning pipeline (چکیده)
6 - Intestinal changes and immune responses during Clostridium perfringens-induced necrotic enteritis in broiler chickens (چکیده)
7 - Recombinant Lactococcus Lactis Displaying Omp31 Antigen of Brucella melitensis Can Induce an Immunogenic Response in BALB/c Mice (چکیده)
8 - Antimicrobial activity of some plant essential oils and an antimicrobial-peptide against some clinically isolated pathogens (چکیده)
9 - Effects of cLFchimera peptide on intestinal morphology, integrity, microbiota, and immune cells in broiler chickens challenged with necrotic enteritis (چکیده)
10 - Generation of an engineered food-grade Lactococcus lactis strain for production of an antimicrobial peptide: in vitro and in silico evaluation (چکیده)
11 - Interaction of camel Lactoferrin derived peptides with DNA: a molecular dynamics study (چکیده)
12 - Study of camel lactoferrin derive peptide and DNA interaction using molecular dynamic simulation (چکیده)
13 - Computational Peptide Engineering Approach for Selection the Best Engendered Camel Lactoferrin-Derive Peptide with Potency to Interact with DNA (چکیده)
14 - توالی یابی و تجزیه بیوانفورماتیکی قسمتی از راه انداز ژن بتاکازئین در شترهای تک کوهان و دوکوهان ایران (چکیده)
15 - A Novel Chimeric Anti-HCV Peptide Derived from Camel Lactoferrin and Molecular Level Insight on Its Interaction with E2 (چکیده)
16 - In vivo immunogenicity assessment and vaccine efficacy evaluation of a chimeric tandem repeat of epitopic region of OMP31 antigen fused to interleukin 2 (IL-2) against Brucella melitensis in BALB/c mice (چکیده)
17 - Expression of Enterocin-P in HEK Platform: Evaluation of Its Cytotoxic Effects on Cancer Cell Lines and Its Potency to Interact with Cell-Surface Glycosaminoglycan by Molecular Modeling (چکیده)
18 - Antimicrobial peptide, cLF36, affects performance and intestinal morphology, microflora, junctional proteins, and immune cells in broilers challenged with E. coli (چکیده)
19 - Region-Based Epitope Prediction, Docking and Dynamic Studies of OMP31 as a Dominant Antigen in Human and Sheep Brucella (چکیده)
20 - توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی ایجاد توالی هدف ریز RNA های سرکوب گر در UTR 3\\\' ژن میوستاتین برخی گوسفندان بومی ایران (چکیده)
21 - The antigenicity performance of divalent recombinant B. melitensis vaccines versus univalent ones (چکیده)
22 - Nanoparticle or conventional adjuvants: which one improves immune response against Brucellosis? (چکیده)
23 - Production of Brucella lumazine Synthase Recombinant Protein to Design a Subunit Vaccine against Undulant Fever (چکیده)
24 - طراحی و ساخت وکتور بیانی حاوی آنتی ژن کایمریک Omp31-Omp25 بروسلا ملیتنسیس با هدف تولید واکسن نوترکیب علیه بیماری بروسلا (چکیده)
25 - Experimental induction of necrotic enteritis in broiler chickens based on performance, intestinal morphology, gut microflora changes and gut lesion scores (چکیده)
26 - Evaluation of antibacterial properties of camel lactoferrampin-lactoferricin recombinant peptide on the growth rate of Staphylococcus aureus bacteria causes of mastitis in Holstein dairy cows (چکیده)
27 - Assessment of Signal Peptides to Optimize Interleukin 2 -IL-2- Folding and Expression (چکیده)
28 - Designing of a Functional Chimeric Protein for Production of Nanobodies Against Human CD20: Molecular Dynamics Simulation and In Vitro Verification (چکیده)
29 - Secretory Expression of a Chimeric Peptide in Lactococcus lactis: Assessment of its Cytotoxic Activity and a Deep View on Its Interaction with Cell-Surface Glycosaminoglycans by Molecular Modeling (چکیده)
30 - Recombinant production of a chimeric antimicrobial peptide in E. coli and assessment of its activity against some avian clinically isolated pathogens (چکیده)
31 - مقایسه مدل های مختلف برای برآورد وراثت پذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی (چکیده)
32 - Design and Production of a Novel Recombinant Chimeric IL2-Omp31 Antigen against Brucella Infection (چکیده)
33 - Heterologous expression of a broad-spectrum chimeric antimicrobial peptide in Lactococcus lactis: Its safety and molecular modeling evaluation (چکیده)
34 - Evaluation of effects of cLF36 peptide on growth performance and intestinal morphology in broiler chickens (چکیده)
35 - In silico cloning and bioinformatics study of Brucella melitensis Omp31 antigen in different mammalian expression vectors (چکیده)
36 - Immunogenicity evaluation of plasmids encoding Brucella melitensis Omp25 and Omp31 antigens in BALB/c mice (چکیده)
37 - Engineering, Cloning and Expression of DNA Sequence Coding of OMP31 Epitope of Brucella melitensis linked to IL-2 in Escherichia coli (چکیده)
38 - همسانه سازی و بیان ژن پروتین غشای خارجی 31 (Omp31) باکتری بروسلا ملیتنسیسRev1 (چکیده)
39 - Production of Phytase Enzyme by a Bioengineered Probiotic for Degrading of Phytate Phosphorus in the Digestive Tract of Poultry (چکیده)
40 - Expression and Purification of the Main Component Contained in Camel Milk and Its Antimicrobial Activities Against Bacterial Plant Pathogens (چکیده)
41 - Application of phiC31 integrase system in stem cells biology and technology: a review (چکیده)
42 - Production of phytase enzyme by a bioengineered probiotic for degrading of phytate phosphorus in the digestive tract of poultry (چکیده)
43 - PhiC31-based site-specific transgenesis system for production of transgenic bovine embryos by somatic cell nuclear transfer and intracytoplasmic sperm injection (چکیده)
44 - Designing a Novel Chimeric Antigen to Stimulate the Immune System against Brucella Infection (چکیده)
45 - Construction and cloning of a recombinant expression vector containing human Cd20 Gene for antibody therapy in Non-Hodgkin Lymphoma (چکیده)
46 - Evaluation of immune responses induced by polymeric OMP25-BLS Brucella antigen (چکیده)
47 - Impact of heat shock protein 60KD in combination with outer membrane proteins on immune response against Brucella melitensis. (چکیده)
48 - Allelic Polymorphism of GH, GHR and IGF-1 Genes and Their Association with Growth and Carcass Traits in Mazandaran Native Fowl (چکیده)
49 - Genetic Analyses of Egg Quality in Khorasan Razavi Native Fowl Using the Bayesian Method (چکیده)
50 - Polymorphism of the SCNN 1g Gene and its Association with Eggshell Quality (چکیده)
51 - بررسی ساختار ژنتیکی بخشی از ناحیه پروموتر در ژن لاکتوفورین درشترهای تک کوهانه و دو کوهانه ایران (چکیده)
52 - Expression and breast cancer cell inhibiting effect of recombinant camel lactoferrin peptides (چکیده)
53 - همسانهسازی آنتیژن omp31 باکتری بروسلا ملیتنسیس متصل شده به اینترلوکین II در باکتری DH5α (چکیده)
54 - مَساو سازی بخشی از ژن لاکت فًریه شتری در واقل بیاوی pcDNA3.1+ (چکیده)
55 - میتوکندری شترهای تک کوهانه و COX تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن 3 دوکوهانه ایران (چکیده)
56 - Cloning, expression and molecular analysis of Iranian Brucella melitensis Omp25 gene for designing a subunit vaccine (چکیده)
57 - Zeta Sperm Selection Improves Pregnancy Rate and Alters Sex Ratio in Male Factor Infertility Patients: A Double-Blind, Randomized Clinical Trial (چکیده)
58 - Cloning and molecular characterization of Omp31 gene from Brucella melitensis Rev 1 strain (چکیده)
59 - بررسی اثر حرارت بر میزان کشندگی پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (چکیده)
60 - بررسی اثرات ضد باکتریائی پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری بر رشد و تکثیر باکتری های استحصال شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
61 - ایجاد جایگاه هدف miR-1 و miR-206 در ناحیه 3' UTR ژن میوستاتین گوسفندان نژاد دالاق به روش in silico در جهت سرکوب ژن میوستاتین (چکیده)
62 - تعیین توالی کامل 3'UTR ژن GDF8 گوسفندان زل و دالاق به منظور شناسایی جهش تک نوکلئوتیدی سرکوب کننده (چکیده)
63 - ساخت ناقل بیانی pFUM003 دارای خاصیت ترشح خارج سلولی (چکیده)
64 - B and T‐Cell Epitope Prediction of the OMP25 Antigen for Developing Brucella melitensis Vaccines for Sheep (چکیده)
65 - Dual Promoter Vector Construction for Simultaneous Gene Expression Using SOE-PCR Technique (چکیده)
66 - In silico analysis of Omp25 and BLS Brucella melitensis antigens for designing subunit vaccine (چکیده)
67 - Identification of a Specific Pseudo attP Site for Phage PhiC31 Integrase in Bovine Genome (چکیده)
68 - Cloning, molecular analysis and epitopics prediction of a new chaperon GroEL B.melitensis antigen (چکیده)
69 - Covariance analysis, a new approach for relative quantification competitive PCR in evaluation of rumen anaerobic fungal Populations (چکیده)
70 - Cloning, Molecular Analysis and Epitopes Prediction of Omp31 and Omp25 Genes from B. Melitensis (چکیده)
71 - Cloning, Molecular Analysis and Epitopes Prediction of BLS Gene from B. Melitensis (چکیده)
72 - کلونینگ، تعیین توالی و بررسی فیلوژنتیکی توالی ژن OMP55 از باکتری بروسلا ملیتنسیس (چکیده)
73 - کلونینگ، تعیین توالی و بررسی فیلوژنتیکی توالی ژن OMP25 از باکتری بروسلا ملیتنسیس (چکیده)
74 - In silico prediction of B-cell epitopes of GroEL antigen from Brucella (چکیده)
75 - Bioinformatic analysis of Tuberculosis Dnak protein (چکیده)
76 - Computational Prediction and Analysis of Interaction of Silver Nitrate with Peptidoglycan-Associated lipoprotein (Pal) (چکیده)
77 - استفاده از soe-pcr در طراحی و ساخت قطعه رقابتگر مورد استفاده در PCR رقابتی (چکیده)
78 - Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach (چکیده)
79 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on anaerobic fungal population in rumen using quantitative competitive PCR (چکیده)
80 - Reasons for culling in Iranian Holstein cows (چکیده)
81 - Microscopic Studies and Molecular Identification of Ruminal Zygomycytes Fungi in Sheep (چکیده)
82 - Cloning, Expression, and In Vitro Functional Activity Assay of phiC31 Integrase cDNA in Escherichia coli (چکیده)
83 - Identification of a Specific Pseudo attP Site for Phage phiC3 Integrase inthe Genome of Chinese Hamster in CHO-K1 Cell Line (چکیده)
84 - Improved Bovine ICSI Outcomes by Sperm Selected after Combined Heparin-Glutathione Treatment (چکیده)
85 - Development and Use of Quantitative Competitive PCR Assay for Detection of Poultry DNA in Sausage (چکیده)
86 - Development and use of quantitative competitive PCR assay for detection of poultry DNA in fish meal (چکیده)
87 - بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی (چکیده)
88 - Development and use of quantitative competitive PCR assays for relative quantifying rumen anaerobic fungal populations in both in vitro and in vivo systems (چکیده)