بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Roya Lari


موارد یافت شده: 78

1 - Diazinon exposure reduces bone mineral density in adult and immature rats: A histomorphometric and radiographic study (چکیده)
2 - تهیه داربست طبیعی از گردن کامل جوجه یک روزه (چکیده)
3 - مطالعه رفتار سلولهای بنیادی مزانشیمی در ماتریکس های سه بعدی مشتق شده از ماتریکس های سلول زدایی تهیه شده گردن جوجه یک روزه در شرایط برون تنی (چکیده)
4 - A systematic review of decellularized allograft and xenograft–derived scaffolds in bone tissue regeneration (چکیده)
5 - Cell Matrix Interaction in Decellularized Pancreatic Natural 3D Scaffold with Heparin Sulfate (چکیده)
6 - راهبردهای جدید پیشگیری و درمان اسکارهای هیپرتروفیک و کلویید (چکیده)
7 - Bacteria and cancer: Different sides of the same coin (چکیده)
8 - Effect of Caw vitreous humour on wound healing in diabetic wistar rat (چکیده)
9 - Meiotic initiation in chicken germ cells is regulated by Cyp26b1 and mesonephros (چکیده)
10 - Effect of swim bladder matrix treated with hyaluronic acid on wound healing: an animal model evaluation (چکیده)
11 - The effects of lead on the development of somites in chick embryos (Gallus gallus domesticus) under in vitro conditions: a histological study (چکیده)
12 - Interferon-alpha Reduced Inflammatory Effects of Filgrastim -G-CSF- in Liver of Syrian Mice (چکیده)
13 - A macroscopic and histological study of the effect of bovine vitreous humor on accelerating wound healing in healthy Wistar rats (چکیده)
14 - The Effects of Cadmium on Development of Somites in Chick Embryo (Gallus gallus domesticus) Under in Vitro Conditions (چکیده)
15 - Development of a demineralized and decellularized human epiphyseal bone scaffold for tissue engineering: A histological study (چکیده)
16 - بررسی اثرات تجویزهمزمان اینترفرون های نوع یک (آلفا وبتا) و فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت (G-CSF)برسطوح سرمی گلوکز، تری گلیسرید و کلسترول در خون موش سوری (چکیده)
17 - Inducing the effects of acellular dermal matrix on blastema tissue originated from the pinna of New Zealand white rabbit, in vitro (چکیده)
18 - مقایسه بین داربست¬های طبیعی و سنتزی مورد استفاده در مهندسی بافت (چکیده)
19 - Histological Study of Skin Wound Healing with Fish Swim Bladder Matrix (چکیده)
20 - تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با داربست تهیه شده (چکیده)
21 - بررسی برهم کنش لاین سلولی L929 با داربست سه بعدی پوست انسانی (چکیده)
22 - بررسی اثر ناندولون در مقایسه با گروه کنترل در موش های سوری در دوره بلوغ (چکیده)
23 - کاربرد تکنیک جداسازی سلولی Cell Dissociation در مطالعات تولیدمثلی (چکیده)
24 - اثرترمیمی داربست کیسه شنای ماهی آغشته به هیالورونیک اسید بر زخم (چکیده)
25 - مطالعه هیستولوژی اثر داربست کیسه شنای ماهی آغشته شده به هیالورونیک اسید بر ترمیم زخم پوست موش صحرایی (چکیده)
26 - داربست¬های طبیعی وسنتزی مورد استفاده در مهندسی بافت استخوان (چکیده)
27 - مقایسه بین داربست¬های طبیعی و سنتزی مورد استفاده در مهندسی بافت (چکیده)
28 - Preparation of the human bone 3D matrix and investigating interactions between mouse adherent bone marrow cells and this matrix. (چکیده)
29 - Macroscopic study of the effect of hydroalcoholic extract of Urtica dioica on wound healing in diabetic rats (چکیده)
30 - بررسی اثرات هیالورونیک اسید بر رفتار سلول های فیبروبلاستی L929 کشت داده شده در ماتریکس سلول زدایی شده ی پوست انسان در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
31 - تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش لاین سلولی L929 با این داربست (چکیده)
32 - گیاهان دارویی و تاثیر آنها در ناباروری مردان (چکیده)
33 - تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با این داربست (چکیده)
34 - Histological study of rat adherent bone marrow cells behavior cultured in decellularized human skin matrix in presence of hyaluronic acid in vitro (چکیده)
35 - اثر تجویز همزمان عامل محرک کلونی گرانولوسیت و اینترفرون- آلفا بر پوکی استخوان (چکیده)
36 - مطالعه هیستومورفومتریک اثر سم دیازینون بر پلاک رشد موش صحرایی نر (چکیده)
37 - The interactions between the blastema tissue and a extracellular matrix of bovine tendon as a model for studies of cell and cell interactions in vitro (چکیده)
38 - Preparation of rat's 3D- calvaria bone matrix and investigation of the intractions between L929 cell and this matrix . (چکیده)
39 - Study of Microglial Differentiation in Organotypic Brain Slice Culture by Lycopersicon esculentum tomato and Sambucus nigra (چکیده)
40 - Effects of TNF-a on Osteoclast Differentiation in Murine Bone Marrow-Derived Macrophages (چکیده)
41 - Study of Microglial Differentiation in Organotypic Brain Slice Culture by Lycopersicon esculentum tomato and Sambucus nigra (چکیده)
42 - Preparation of 3-D bone matrix from rat's calvaria (چکیده)
43 - Preparation of a declassified 3D bone matrix from human epiphyseal bone (چکیده)
44 - ارزیابی اثر سم دیازینون، و مکمل ویتامین د و کلسیم بر بافت استخوان موش صحرایی (بر اساس مطالعات رادیوگرافیک) (چکیده)
45 - بررسی اثر سم دیازینون بر تغییرات مساحت تیغه های استخوان ترابکولار موش صحرایی نر (بر اساس مطالعات هیستومورفومتریک) (چکیده)
46 - بررسی اثر سم دیازینون و مکمل غذایی کلسیم بر روی تغییرات غضروف صفحه رشد اپی فیزی بر اساس مطالعات بافت شناسی (چکیده)
47 - بررسی اثر سم دیازینون و مکمل غذایی کلسیم بر روی تراکم بافت استخوان بر اساس مطالعات رادیوگرافی (چکیده)
48 - بررسی بافت‌شناسی برهم‌کنش بین بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست مری سلول‌زدایی شده خرگوش (چکیده)
49 - Report of some histologic alterations in brain of rat newborns induced by zolpidem treatment during pregnancy (چکیده)
50 - Morphometric effects of maternal zolpidem administration on rat embryo (چکیده)
51 - Some anatomic alterations in the rat’s newborns induced by zolpidem treatment during pregnancy (چکیده)
52 - Teratogenic effects of maternal zolpidem administration on rat embryo based on histological study (چکیده)
53 - Fabrication of a bioscaffold from bovine tendon for possible applications in tissue engineering (چکیده)
54 - Strategies for simulation of tendon by human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells seeded on engineered tendon matrix (چکیده)
55 - Preparation and evaluation of a three-dimensional natural bioscaffold from human gingival stroma for tissue engineering (چکیده)
56 - Effects of hyaluronic acid on the behaviors of adipose-derived mesenchymal stem cells cultured on decellularized gingival matrix in vitro (چکیده)
57 - تهیه ماتریکس درمی فاقد سلول از پوست خرگوش (چکیده)
58 - مطالعات تجربی به منظور آماده سازی داربست سه بعدی پانکراس گاو جهت کاربرد احتمالی در مهندسی بافت (چکیده)
59 - بررسی هیستولوژیکی برهم کنش های متقابل میان بافت بلاستما و داربست سلول زدایی شده پوست خرگوش در شرایط in vitro (چکیده)
60 - بررسی برهم کنش بین بافت بلاستمای حاصل از گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده پانکراس گاو (چکیده)
61 - Organotypic brain slice culture promotes the transformation of haemopoietic cells to the microglial like cells (چکیده)
62 - مقایسه روش سلول زدایی ماتریکس خارج سلولی مری بین موش صحرایی و خرگوش نر (چکیده)
63 - بررسی اثرات القایی ماتریکس خارج سلولی مری خرگوش بر رفتار سلولهای بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی (چکیده)
64 - آماده سازی داربست سلول زدایی شده مری رت نر نژاد ویستار جهت کاربردهای احتمالی در مهندسی بافت (چکیده)
65 - TGF-b Proceeds as a Direct Inhibitor of Osteoclast Differentiation by TNF-a (چکیده)
66 - بررسی اثرات فاکتور محرک کلونی گرانولوسیتی و اینترفرونهای نوع یک بر پوکی استخوان (چکیده)
67 - Lectin Histochemistry Study of Microglial Cells and Macrophages (چکیده)
68 - بررسی بر هم کنش بین بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده مری رت های نر نژاد ویستار (چکیده)
69 - Diazinon exposure reduces trabecular and cortical bone mineral density (چکیده)
70 - The proliferative human monocyte subpopulation with high differentiation capability into osteoclast (چکیده)
71 - Detection and properties of the human proliferative monocyte subpopulation (چکیده)
72 - Macrophage lineage phenotypes and osteoclastogenesis-Complexity in the control by GM-CSF and TGF-beta (چکیده)
73 - Effects of Inflammatory factors on Osteoclast Differentiation in Murine Bone Marrow-Derived Macrophages (چکیده)
74 - High Osteoclastic Potentiality of GM-CSF Derives Macrophages (چکیده)
75 - Transforming Growth Factor Beta Inhibits Osteoclast Formation Via The Down Regulation Of c-Fos (چکیده)
76 - Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor Induces Osteoclastogenesis Potentiality (چکیده)
77 - Transforming Growth Factor-Beta Inhibits Osteoclast Formation in Bone Marrow- Derived Macrophages (چکیده)
78 - High osteoclastogenic potential of the human proliferative monocyte subpopulation (چکیده)