بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Saeed Malek sadati


موارد یافت شده: 39

1 - برآورد ریسک بیکاری و بررسی وجود کژگزینی در پوشش بیمه‎ بیکاری در ایران (چکیده)
2 - بررسی اثرات عضویت در سازمان همکاری های شانگهای بر امکان پذیری ایجاد پیوند تجاری در شبکه تجاری کشورهای پساشوروی ؛ رهیافت مدل گراف تصادفی (ERGM) (چکیده)
3 - تحلیل رفتار اضافه کاری در بازار کار ایران با رویکرد درخت تصمیم (چکیده)
4 - تثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های تحریم (قبل و پس از برجام) (چکیده)
5 - Child Labor and Unemployment: a Tale of Two Associations in Urban and Rural Areas in Iran (چکیده)
6 - Clean to dirty energy consumption ratio, institutional quality, and welfare; an inter-continental panel quantile analysis (چکیده)
7 - کارائی انتقال حق توسعه در توسعه متوازن سکونت شهری با استفاده از مدل‌سازی عامل مبنا (چکیده)
8 - بررسی تثیر برخی عوامل مؤثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام در ایران طی دورۀ 1384-1396 (چکیده)
9 - Causes of cost overruns in building construction projects in Asian countries; Iran as a case study (چکیده)
10 - تحلیل و ارزیابی تأثیر آثار معماری بزرگ مقیاس بر توسعۀ اقتصادی شهر بر مبنای آنالیز هدانیک و روش تفاوت در تفاوتها نمونۀ موردی: آثار معماری بزرگ مقیاس منطقۀ 9 شهر مشهد (چکیده)
11 - The Role Of Institutional Conditions In The Impact Of Economic Growth On Poverty (چکیده)
12 - بررسی تاثیر آموزش بر نابرابری درآمد با استفاده از رهیافت پانل آستانه ای (چکیده)
13 - شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار نیروی کار شهری ایران: رهیافت تجزیه مبتنی بر مدل توبیت با متغیر ابزاری (چکیده)
14 - واکاوی چالش های فراروی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط از دیدگاه‌ صاحبان بنگاههای مستقر در شهرک صنعتی کاشمر (چکیده)
15 - Investigating the effects of energy price index on technical environmental efficiency in Iran (چکیده)
16 - ابعاد منطقه‌ای شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار کار شهری ایران‌: رویکرد تجزیۀ نئومارک (چکیده)
17 - بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران (چکیده)
18 - The Role of Institutional Conditions in the Impact of Economic Growth on Income Inequality (چکیده)
19 - Assessment of Virtual Water Flows in Iran Using a Multi-Regional Input-Output Analysis (چکیده)
20 - برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول (چکیده)
21 - تاثیر ویژگیهای فردی بر انجام فعالیت های خیریه (چکیده)
22 - تحلیل تابع بقاء افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در ایران (97-1392) (چکیده)
23 - Borda paradox in the 2017 Iranian presidential election: empirical evidence from opinion polls (چکیده)
24 - تحلیل هزینه‌های کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی برای تسهیل سرمایه‌گذاری (چکیده)
25 - بررسی سیاست های حمایت از بیکاران در ایران با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی (چکیده)
26 - یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر (چکیده)
27 - ناهمخوانی تحصیل-شغل در بازار کار ایران (چکیده)
28 - بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر حجم نقدینگی در ایران در بازه زمانی 1369-1391 با استفاده از روش همبستگی پویای شرطی÷ (چکیده)
29 - ناهمخوانی تحصیل-شغل؛ شاخص کیفیت تعامل صنعت و دانشگاه (چکیده)
30 - تأثیر حکمرانی خوب بر اساس شاخص های بانک جهانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب (چکیده)
31 - حکمرانی خوب کلید توسعه آسیای جنوب غربی (چکیده)
32 - نگاهی به جایگاه و عملکرد حکمرانی خوب در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه: از برنامه‌ریزی تا عملکرد (چکیده)
33 - موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران (چکیده)
34 - ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر (چکیده)
35 - نهادهای انتخاباتی و گرایش‌های بودجه‌‌ای ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران: تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم (چکیده)
36 - نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشاع در بودجه‌ریزی عمرانی کشور (چکیده)
37 - شاخص پیچیدگی اقتصادی و ارتباط آن با ساختار نهادی تولید مقایسه تطبیقی ایران، کره و ترکیه (چکیده)
38 - تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86 (چکیده)
39 - اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی (چکیده)