بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 59522

59351 - Thermal Performance of Loop Thermosyphon Heat Exchanger Using Effectiveness-NTU Method ( عملکرد گرمایی از حلقه مبدل گرمایی ترموسیفون با استفاده از روش NTU ) (چکیده)
59352 - شناخت انرژی گرمایی تلف شده در صنایع و ارائه راهکار علمی و فنی جهت بازیافت انرژی اتلافی به منظور کاهش مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست (چکیده)
59353 - KINETICS OF BENZYL CHLORIDE PRODUCTION IN A BENCH REACTOR UNDER PRESSURE WITH STIRRER (چکیده)
59354 - طراحی مبدل گرمایی ترموسیفون هوا به هوا برای نگهداری انرژی در صنعت (چکیده)
59355 - Thermal Characteristics of a Tow-Phase Closed Thermosyphon ( مشخصات گرمایی یک ترموسیفون بسته دو فاز ) (چکیده)
59356 - “Waste Heat Recovery Using Loop Thermosyphons Heat Exchanger (LTHE) In Buttercup Bakery ( بازیافت حرارت با استفاده از حلقه ترموسیفون مبدل حرارتی در نانوایی ) (چکیده)
59357 - اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه (Nigella sativa) (چکیده)
59358 - بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید و تولید مثل گاوهای هلشتاین با استفاده از آزمون بقاء سنجی (چکیده)
59359 - اثر حرارت دادن بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار ، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتیین خام دو واریته(سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا (چکیده)
59360 - بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین اولین تلقیح تا آبستنی در گاوهای شیری هلشتاین منطقه مشهد (چکیده)
59361 - Association of Leptin Polymorphism with Production, Reproduction and Plasma Glucose Level in Iranian Holstein Cows (چکیده)
59362 - “Experimental investigation of a Two-phase Closed Thermosyphon ( بررسی تجربی از یک ترموسیفون بسته دو فاز ) (چکیده)
59363 - بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری (چکیده)
59364 - ارزشیابی راهبرد های حمایت از واحد های تولیدی کوچک ایران (چکیده)
59365 - تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی بدون فتیله (ترموسیفون) و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت و جابجایی بر روی آن (چکیده)
59366 - طراحی یک نوع مبادله کن لوله گرمایی و تعیین عوامل مؤ ثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسیله یک برنامه کامپیوتری (چکیده)
59367 - بررسی تجربی عملکرد گرمایی یک ترموسیفون (چکیده)
59368 - Three Dimension QoS Deviation based Scheduling in Adaptive Wireless Networks (چکیده)
59369 - طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری (چکیده)
59370 - Application of Fuzzy Logic Controllers in Traffic Management of Communication Networks (چکیده)
59371 - طراحی و ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی (چکیده)
59372 - حرارت زدایی گازهای ورودی به پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (چکیده)
59373 - تحلیل عددی جریان داخل پوسته مبدلهای حرارتی و تأثیر عوامل هندسی بر روی آن (چکیده)
59374 - نقش حمایتی دولت در حیات بخشی به صنایع کوچک: دیگاه تطبیقی (چکیده)
59375 - نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارآیی سیستم بانکی (چکیده)
59376 - تعیین کننده های شناختی در مصرف داروهای غیر مجاز (چکیده)
59377 - چگونگی تحول درک کودکان از ذهن (چکیده)
59378 - Competence and performance in belief-desire reasoning across two cultures: The truth, the whole truth and nothing but the truth about false belief (چکیده)
59379 - یک روش جدید برا شناخت مهاجم در شبکه با استفاده از ANFIS (چکیده)
59380 - Trials to Induce Protective Immunity in Mice and Sheep by Application of Protoscolex and Hydatid Fluid Antigen or Whole Body Antigen of Echinococcus granulosus (چکیده)
59381 - Puzzling peptides from a phage display library (چکیده)
59382 - Preparation and evaluation of a recombinant antigen against Dermatophilosis in sheep (چکیده)
59383 - Isolation and identification of facultative aerobic- anaerobic gram-positive bacteria in hatching eggs (چکیده)
59384 - Detection of hydatid fluid and protoscolices antigens in sheep with hydatidosis (چکیده)
59385 - Protective Immunity in Mice with Whole Body of Echinococcus granulosus (چکیده)
59386 - بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبی(Dracocephalum moldavica) (چکیده)
59387 - تجزيه و تحليل کارايی روش عددی سيمپلت در حل مسائل جابجايی آزاد در داخل محفظه با مقطع مربعی (چکیده)
59388 - بررسی و مطالعه عملکرد لوله گرمايی (چکیده)
59389 - تجزيه و تحليل تجربی دمای سطح ترموسيفون با سيال عامل آب (چکیده)
59390 - Effect of Aspect Ratio And Filling Ratio on Heat Transfer Characteristics of a Two-Phase Closed Thermosiphon (چکیده)
59391 - Gravity on Noncommutative D-Branes (چکیده)
59392 - Streamwise velocity distribution in irregular shaped channels having composite bed roughness (چکیده)
59393 - A simple model for estimation of dimensionless isovel contours in open channels (چکیده)
59394 - Application of the single point measurement in discharge estimation (چکیده)
59395 - New method for estimation of discharge (چکیده)
59396 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)
59397 - Collaboration in Persistent Virtual Reality Multiuser Interfaces:Theory and Implementation (چکیده)
59398 - Comparing Immersive and Non-Immersive Virtual Reality User Interfaces for Management of Telecommunication Networks (چکیده)
59399 - Immersive and Non-immersive Virtual Reality Techniques Applied to Telecommunication Network Management (چکیده)
59400 - Workload Analysis of 3D versus 2D User- Interfaces for Network Management (چکیده)