بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 74496

74001 - نوسانساز متعامد تفاضلی LC با مصرف توان پایین و نویز کم (چکیده)
74002 - A New Quadrature LC Ocillator (چکیده)
74003 - An Evaluation of important factors for selecting EPS in SMEs of Iran (چکیده)
74004 - Assessing the most important factors in the development and launch of government web sites. (case study in Iran) (ارزیابی مهمترین عوامل موثر در توسعه و دستیابی وی سایت های دولتی ( مطالعه موردی)) (چکیده)
74005 - IT in Iran at a glance (چکیده)
74006 - ارائه یک مدل سه بعدی از چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک (چکیده)
74007 - Slowly varying tachyon and tachyon potential (چکیده)
74008 - Off-shell extension of S-matrix elements and tachyonic effective actions (چکیده)
74009 - Excited D-brane decay in cubic string field theory and in bosonic string theory (چکیده)
74010 - On-shell S-matrix and tachyonic effective actions (چکیده)
74011 - Gauge invariant operators and closed string scattering in open string field theory (چکیده)
74012 - Dirac–Born–Infeld action, Seiberg–Witten map, and Wilson lines (چکیده)
74013 - Transformation of the Dirac–Born–Infeld action under the Seiberg–Witten map (چکیده)
74014 - World-Volume Potentials on D-branes (چکیده)
74015 - Tachyon couplings on non-BPS D-branes and Dirac–Born–Infeld action (چکیده)
74016 - Non-commutative world-volume interactions on D-brane and Dirac–Born–Infeld action (چکیده)
74017 - String scattering from D-branes in type 0 theories (چکیده)
74018 - World-volume interactions on D-branes (چکیده)
74019 - Superstring Scattering from D-Branes Bound States (چکیده)
74020 - Superstring scattering from D-branes (چکیده)
74021 - A comparison between Ant colony and Tabu search algorithms for job shop scheduling with sequence-dep (چکیده)
74022 - Chiral bosonization as a Duality (چکیده)
74023 - امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشور (چکیده)
74024 - ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان (On-farm) (چکیده)
74025 - تنوع گونه های زراعی در ایران (چکیده)
74026 - تنوع زیستی گیاهان زراعی (چکیده)
74027 - ارزیابی کتابهای منتشر شده پس از انقلاب اسلامی در زمینه زراعت و اصلاح نباتات (چکیده)
74028 - Cardinal Temperatures for Germination in Three Millet Specieses-Panicum miliaceum, Pennisetum glauc (چکیده)
74029 - مطالعه پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان (چکیده)
74030 - تأثیر سطوح مصرف نهاده بر بانک بذر علفهای هرز در مزارع گندم مشهد (چکیده)
74031 - بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) (چکیده)
74032 - اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه زنی بذر کلپوره(Teucrium polium ) (چکیده)
74033 - Models to Predict Flowering Time in the Main Saffron Production Regions of Khorasan Province (چکیده)
74034 - Reducing and/or substituting Cu-fungicide use in organic crop production systems (چکیده)
74035 - Potential impact of climate change on rainfed wheat production in Iran (چکیده)
74036 - On the Fisher information in record values (چکیده)
74037 - Geoelectrical investigation for the assessment of groundwater conditions: a case study‎ (چکیده)
74038 - مطالعه خصوصیات شیمیایی علوفه ذرت تخمیر شده و عمل آوری شده با اوره یا آمونیاک و اثر آن بر عملکرد گاوهای شیرده در اواسط شیردهی (چکیده)
74039 - Elasto-plastic element-free Galerkin method (چکیده)
74040 - Deterioration of pitting corrosion of 316 Stainless steel by sensitization heat treatment (چکیده)
74041 - آنالیز جریان و موفولوژی حفره های ناپایدار و پایدار خوردگی حفره ای در مقادیر بیشتر از پتانسیل حفره دار شدن (چکیده)
74042 - تاثیر صافی سطح تمام شده بر روی دمای بحرانی حفره دار شدن در فولاد زنگ نزن (چکیده)
74043 - Sugar Beet Plant Water -uptake and Plant water Relationships under Salt stress (چکیده)
74044 - تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار ژنوتیپ چغندر قند (Beta vulgaris) (چکیده)
74045 - کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته با استفاده از حشرات بومی (چکیده)
74046 - Discarding of used frying oils in terms of color index, refractive index and viscosity values (چکیده)
74047 - بررسی خصوصیات رئولوژیکی دو نوع ثعلب رایج در ایران (چکیده)
74048 - فعالیت آنتی اکسیدانی ضایعات چای (Camellia sinensis L) (چکیده)
74049 - Antioxidant Activity of Various Extracts of Old Tea Leaves and Black Tea Wastes (Camellia sinensis L.) (چکیده)
74050 - بررسی نقش آنتی اکسیدانهای طبیعی در صنایع روغن از دیدگاه سلامتی و تغذیه (چکیده)