بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ژئوتکنیک


موارد یافت شده: 32

1 - مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای میکرومکانیکی مصالح بر نتایج آزمایش سه محوری با استفاده از روش اجزاء مجزای سه بعدی (چکیده)
2 - بررسی خصوصیات مهندسی ماسه‌سنگ‌های سازند نیزار (چکیده)
3 - بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ های گرانیتوئیدی قطعه دوم مسیر تونل انتقال آب سولدوز (چکیده)
4 - بررسی خصوصیات مهندسی سنگ‌های کربناته سازند تیرگان (چکیده)
5 - ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﮊﺋﻮﺗﮑﻨﻴﮑﻲ ماسه‌سنگ‌های اطراف سد فریمان (چکیده)
6 - معرفی دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی به عنوان شبیه ساز پدیده گسلش و کاربرد آن در حل مسائل زمین شناسی مهندسی (چکیده)
7 - پهنه بندی بافت خاک و بررسی مقاومت نهشته های رسوبی در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
8 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد حاجیلرچای (چکیده)
9 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد گمبیری (چکیده)
10 - بررسی تاثیر محیط رسوبی بر خصوصیات مهندسی خاکهای محدوده شهر کرمان (چکیده)
11 - مقایسه روش های تحلیل قابلیت روانگرایی و شرایط زمین شناسی خاک های ساحلی مطالعه موردی سواحل جنوب شرق دریای خزر (چکیده)
12 - تحلیل آماری داده های ژئو تٌکنیک غرب مشهد (چکیده)
13 - ارزیابی ناهمگنی خصو صییات مهندسی خاک در غرب مشهد بر اساس روش های آماری (چکیده)
14 - تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر شاهرود (چکیده)
15 - ایجاد بانک اطلاعات ژئوتکنیکی خاکهای غرب مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس (چکیده)
16 - ارزیابی اثرات منفی وجود نخاله های ساختمانی بر روند احداث پروژه های عمرانی از دیدگاه ژئوتکنیک زیست محیطی (چکیده)
17 - ملزومات مطالعات ژئو تکنیکی و نقش آنها در احداث سد زیر زمینی، مطالعه موردی: سد زیر زمینی پسبند لامرد (چکیده)
18 - تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگهای اولترابازیکجنوب مشهد (چکیده)
19 - بررسی عمق بهینه استقرار تونل در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد (چکیده)
20 - ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های مناطق شرقی دشت مشهد(مطالعه موردی، پرو‍ژه تصفیه خانه فاضلاب شماره 4 التیمور) (چکیده)
21 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی – عباسپور شهر مشهد (چکیده)
22 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سومبار (چکیده)
23 - امکان سنجی احداث سازه های آبی کوچک براساس معیار های ژئوتکنیکی خاک ها استان گلستان (چکیده)
24 - تاثیر آلودگی نفتی روی خصوصیات مکانیکی ماسه، سیلت و رس (چکیده)
25 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد زیرزمینی ریخان در شهرستان بیرجند (چکیده)
26 - ارزیابی پی سنگ محور سد خیرآباد بهبهان با استفاده از DMRو RMR (چکیده)
27 - پهنه بندی ژئوتکنیکی و ارزیابی ظرفیت باربری مجاز شهر مشهد (چکیده)
28 - ارزیابی لس های استان گلستان بر اساس معیارهای زمین شناسی مهندسی (چکیده)
29 - تاثیر آلودگی نفتی روی خصوصیات مکانیکی ماسه، سیلت و رس (چکیده)
30 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شورکال (چکیده)
31 - ارزیابی توده سنگ ساختگاه سد گلمندره خراسان با استفاده از طبقه بندی DMR (چکیده)
32 - ایجاد بانک اطلاعات ژئو تکنیکی شهر مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس (چکیده)