بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: زهرا حسین زاده ملکی


موارد یافت شده: 15

1 - Psychometric properties of Persian version of the Barkley deficits in executive functioning scale–children and adolescents (چکیده)
2 - تحول کنش های اجرایی در کودکان و نوجوانان: کاربرد آزمونBDEFS-CA (چکیده)
3 - مداخله مبتنی بر شواهد برای اختلال نارساییی توجه/ فزون کنشی: مرور توصیفی آموزش فرزندپروری (چکیده)
4 - اختلال نارسایی توجه فزون کنشی در پیش دبستان: تجارب زیسته مادران (چکیده)
5 - ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نارسایی ها در کنش وری اجرایی بارکلی – نسخه بزرگسال (چکیده)
6 - ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
7 - آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD (چکیده)
8 - The Effectiveness of Barkley’s Parent Training Program on Clinical Symptoms of Children with ADHD (چکیده)
9 - شیوع شناسی نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و رابطه آن‌ها با مؤلفه کندی زمان شناختی در دانشجویان (چکیده)
10 - The Effectiveness of Barkley’s Parent Training Program on Clinical Symptoms of Children with ADHD (چکیده)
11 - بررسی نیم‌رخ شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در آزمون وکسلر کودکان (چکیده)
12 - تحول توانش فضایی کودکان و عوامل موثر بر آن در چارچوب نظریه کوهن و کوهن (چکیده)
13 - نقش و جایگاه کنش های اجرایی در اختلال‌های عصب تحولی ADHD و ASD (چکیده)
14 - حافظه کاری دیداری فضایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتون (چکیده)
15 - مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی (چکیده)