بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی طالبی


موارد یافت شده: 53

1 - بررسی الگوریتم توزیع جریان چند جهته در مقیاس حوزه ی آبخیز با استفاده از مدل LAPSUS (چکیده)
2 - A representation of noncommutative BMO spaces (چکیده)
3 - A reverse noncommutative Kolmogorov inequality (چکیده)
4 - Noncommutative strong and weak symmetrization maximal inequalities (چکیده)
5 - MARTINGALE INEQUALITIES IN THE NONCOMMUTATIVE PROBABILITY SPACES (چکیده)
6 - RIESZ DECOMPOSITION FOR NONCOMMUTATIVE NEAR-SUBMARTINGALE (چکیده)
7 - A Modified LAPSUS Model to Enhance the Effective Rainfall Estimation by SCS-CN Method (چکیده)
8 - Noncommutative Blackwell--Ross martingale inequality (چکیده)
9 - A variance bound for a general function of independent noncommutative random variables (چکیده)
10 - Non-commutative Stein inequality and its applications (چکیده)
11 - EFRON–STEIN INEQUALITY FOR OPERATOR-VALUED RANDOM MATRICES (چکیده)
12 - NONCOMMUTATIVE KOLMOGOROV INEQUALITY (چکیده)
13 - Etemadi and Kolmogorov Inequalities in Noncommutative Probability Spaces (چکیده)
14 - An extension of Lepingle inequality in von Neumann algebras with finite trace (چکیده)
15 - On probability inequalities in the noncommutative setting (چکیده)
16 - برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری حیدر آباد) (چکیده)
17 - بررسی امکان برآورد دبی پیک لحظه ای با استفاده از آمار دبی حداکثر روزانه (چکیده)
18 - ارزیابی کارایی مدل HEC-HMS در برآورد جریانهای سیلابی (مطالعه موردی: حوزه سد طرق مشهد) (چکیده)
19 - آبخیزداری شهری و نقش آن در پایداری و جامعیت طرحهای توسعه شهری (چکیده)
20 - استفاده بهینه از منابع آب، ضرورتی ملی جهت مواجهه با بحران کم آبی (چکیده)
21 - بررسی معضلات سامانه های پخش سیلاب در ایران (مطالعه موردی: پخش سیلاب میانکوه مهریز) (چکیده)
22 - ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺎز ﺑﺎرش ی در ﺑﺮآورد رواﻧﺎب در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ ﺳﺪ زاﻳﻨﺪه رود (چکیده)
23 - ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﺑﺮآورد دﺑﻲ ﭘﻴﻚ ﻟﺤﻈﻪ ای (چکیده)
24 - مدیریت چرخه های خشکسالی (مقاوم سازی بجای کمک به جوامع در خطر) (چکیده)
25 - ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻄﻮﻳﻞ داده ﻫﺎی ﻫﻴﺪروﻟﻮژی (چکیده)
26 - بررسی تغییرات دبی جریانهای زیرسطحی در دامنه های مرکب (غیر یکنواخت) (چکیده)
27 - اولویت بندی سیل خیزی در حوزه های بدون آمار (مطالعه موردی:حوزه آبخیز طزرجان- شیرکوه- یزد) (چکیده)
28 - ارزیابی اثرات آبخیزداری در توسعه توانمندیهای اکوتوریستی در آبخیزها (چکیده)
29 - کاربرد مدل LAPSUS در برآورد رواناب و رسوب در حوضۀ زوجی کاخک شهرستان گناباد (چکیده)
30 - مقایسه بار معلق رسوب در دو زیرحوضه قرق شده و تحت چرا در منطقه کاخک گناباد (چکیده)
31 - On the preservation of volterra spaces (چکیده)
32 - بررسی اثر کاربری اراضی در شرایط فعلی و بهینه روی رسوبدهی حوزه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شور و شیرین شیراز) (چکیده)
33 - بررسی تأثیر عملیات آبخیزداری بر توزیع جریان سطحی با استفاده از معرفی الگوریتم توزیع (چکیده)
34 - بررسی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک یزد) (چکیده)
35 - سد زیرزمینی راهکار مناسب مدیریت آب در خشکسالی ها (مطالعه موردی: حوزه میل سفید شهرستان اردکان) (چکیده)
36 - مدلسازی زمین لغزشهای سطحی با تاکید بر اثر شکل شیب و پروفیل طولی دامنه (چکیده)
37 - ارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد) (چکیده)
38 - مقایسه روشهای هیدروگراف واحد SCS و اشنایدر در برآورد میزان روانآب با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد) (چکیده)
39 - بررسی کارایی مدل بارش-رواناب IHACRES در پیش بینی سیلابهای شهری (مطالعه موردی:حوزه آبخیز رودخانه اعظم هرات-یزد (چکیده)
40 - بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش حوزه سد طرق مشهد (چکیده)
41 - بررسی تأثیرات پدیده تغییر اقلیم بر وضعیت دمایی حوزه سد طرق مشهد (چکیده)
42 - به کارگیری مدل RHEM در برآورد فرسایش آبی در مناطق خشک (چکیده)
43 - بررسی اثزات تغییر اقلیم بر وضعیت رواناب حوزه های مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه رودخانه اعظم هرات-یزد) (چکیده)
44 - معرفی مدل توزیع هیدرولوژیکی URBS-MO برای مناطق شهری (چکیده)
45 - بررسی دقت روابط تجربی برآورد زمان تمرکز جریان های سطحی حوزه های آبخیز مناطق خشک (چکیده)
46 - ارزیابی تاثیر روشهای اتوماتیک استخراج پارامترهای فیزیکی آبراهه (در نرم افزار Arc GIS) بر دقت روابط تجربی زمان تمرکز جریانهای متمرکز (چکیده)
47 - بررسی کارایی مدل RHEM در برآورد فرسایش آبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سنگانه-خراسان رضوی) (چکیده)
48 - ارزیابی کاربرد برخی از روابط تجربی زمان تمرکز برای برآورد زمان پیمایش در آبراهه (چکیده)
49 - برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
50 - کارایی شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی در مدل‌سازی بارش- رواناب در حوضه آبخیز سد زاینده‌رود (چکیده)
51 - بررسی کارایی برخی روش‌های برآورد دبی اوج لحظه‌ای با استفاده از داده‌های دبی روزانه (چکیده)
52 - نقش جنگل بلوط در پیشگیری زمین لغزش (شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری) (چکیده)
53 - بررسی اهمیت و راهکارهای توسعه مشارکت مردمی در طرح های آبخیزداری (چکیده)