بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فرخ قائمی


موارد یافت شده: 31

1 - فرایندهای زمین ساخت-رسوب گذاری در البرز خاوری-ارتفاعات بینالود (چکیده)
2 - تعیین وضعیت تنش و تغییرات رژیم تکتونیکى در ساختارهاى شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شرق گناباد) (چکیده)
3 - اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات بینالود (چکیده)
4 - توصیف و دسته بندی شکستگی های محدوده بین دو آنومالی باغک و سنجدک در معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
5 - بازسازی میدان تنش دیرین در اطراف گسل دردوی در محدوده معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
6 - بررسی وضعیت میدان تنش و بازسازی آن در توده Cجنوبی معدن سنگ آهن سنگان خواف در شرق ایران (چکیده)
7 - بررسی ساختارهای تکتونیکی تاقدیس ژرف (ارتفاعات کپه داغ) (چکیده)
8 - سنگ نگاری و ژئوشیمی عناصر اصلی نهشت ههای آواری الیگوسن پهنه بینالود، واقع در شمال نیشابور: تعیین سنگ منشأ، جایگاه زمین ساختی و شرایط هوازدگی دیرینه (چکیده)
9 - تحلیل دینامیکی ساختارهای شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شمال بلوک لوت) (چکیده)
10 - تعین عناصر سبک چین در تاقدیس ژرف ( ارتفات کپه داغ) (چکیده)
11 - نشانه های زمین ریختی زمین ساخت فعال گسل کارده (شمال مشهد) (چکیده)
12 - تحلیل رابطه ی بین سیستم های درزه ای و گسلش راندگی در تاقدیس چشمه گیلاس، شمال غرب مشهد (چکیده)
13 - هندسه چین خوردگی در منطقه چشمه گیلاس (شمال غرب مشهد) (چکیده)
14 - سیستم شکستگی کمربند چین خورده کپه داغ در ناحیه شمال خاور بجنورد (چکیده)
15 - بررسی میزان جنبایی زمین ساختی درگستره بهاباد (شمال خاور استان یزد) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی (چکیده)
16 - بررسی زمین ساخت تاقدیسهای تنگ بیجار و کمانکوه در غرب ایلام (چکیده)
17 - تاثیر مراحل رشد تاقدیس بر سامانه ی رودخانه ای چشمه گیلاس (شمال غرب مشهد) (چکیده)
18 - الگوی تکتونیکی زون گسلی کوه چاه یوسف (جنوب خراسان رضوی) (چکیده)
19 - تحلیل سیستم شکستگی های مرتبط با گسل کارده (شمال مشهد) (چکیده)
20 - تحلیل استرس با استفاده از شکستگیها در یک چین مرتبط با راندگی (چکیده)
21 - بررسی تکتونیک فعال منطقه بهاباد با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی (چکیده)
22 - لیتوفاسیس وپتروفاسیس نهشته های الیگوسن در زون بینالود با تأکید برموقعیت تکتونیکی منشاء رسوبات در برش باغشن گچ در شمال نیشابور (چکیده)
23 - تحلیل ریخت زمین ساختی گسل بهاباد (چکیده)
24 - زمین ساخت متاثر از فرایند های سطحی در شمال خاور ایران (چکیده)
25 - تغییر روند چین خوردگی در جنوب ارتفاعات بینالود (چکیده)
26 - رخساره ها، عناصر ساختاری و محیط رسوبگذاری نهشته های آواری ائوسن زیرین، واقع در شمال غرب نیشابور (چکیده)
27 - تفسیر موقعیت تکتونیکی منشاء نهشته های الیگوسن زون بینالود با استفاده از شواهد پتروگرافی در شمال نیشابور (چکیده)
28 - تفسیر رسوبات رودخانه ای الیگوسن زون بینالود، براساس شواهد رخساره ای در برش طاغان (چکیده)
29 - مکانیسم تشکیل هرسینیت در هالهی دگرگونی گرانیت مشهد (چکیده)
30 - آنالیز رخسار ههای سنگی و تعیین محیط تشکیل نهشت ههای الیگوسن زون بینالود در برش باغشن گچ(شمال نیشابور) (چکیده)
31 - سازو کار تشکیل فیبرولیت در هاله دگرگونی گرانیت مشهد (چکیده)