بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mehdi Modarres Awal


موارد یافت شده: 64

1 - Application of a nanoformulation based on essential oil against Ephestia kuehniella larvae: Characterization and bioactivity (چکیده)
2 - Insecticidal activity of solid lipid nanoparticle loaded by Ziziphora clinopodioides Lam. against Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae) (چکیده)
3 - Life history responses of Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) to changes in the nutritional content of its prey, Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae), mediated by nitrogen fertilization (چکیده)
4 - بررسی روابط تبارشناختی سه خانواده از بالریشکداران (Insecta: Thysanoptera) براساس صفات ریختی (چکیده)
5 - Nitrogen Fertilization Increases the Nutritional Quality of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) as Prey for Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) and Alters Predator Foraging Behavior (چکیده)
6 - Comparison of Molecular and Conventional Methods for Estimating Parasitism Level in the Pomegranate Aphid Aphis punicae (Hemiptera: Aphididae) (چکیده)
7 - Effects of nitrogen fertilization on population growth of two-spotted spider mites (چکیده)
8 - One new species and two new records of the genus Aeolothrips from Iran (Insecta, Thysanoptera, Aeolothripidae) (چکیده)
9 - New Faunistic Records of Formicidae (Insecta: Hymenoptera) from Iran’s Northeast (چکیده)
10 - <p class="HeadingRunIn"><strong>The Holarctic genus<em> Aeolothrips</em> (Thysanoptera: Aeolothripidae) from Iran, with description of two new species</strong></p> (چکیده)
11 - گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایران (چکیده)
12 - On the short-horned grasshopper (Orthoptera: Caelifera) fauna of northeastern Iran with some information on sweep sampling capture rates (چکیده)
13 - فیلوژنی مولکولی Aphidiinae بر اساس چهار ناحیه ژنی هسته و ریبوزوم (چکیده)
14 - Molecular and morphological identification of hymenoptran parasitoids from the pomegranate aphid, Aphis punicae in Razavi Khorasan province, Iran (چکیده)
15 - To the knowledge of the Ensifera (Insecta: Orthoptera) fauna in Mashhad and vicinity, NE Iran (چکیده)
16 - بررسی فونیستیک مورچه های (Hymenoptera:Formicidae) دو استان شمال شرق ایران (خراسان رضوی وخراسان شمالی) (چکیده)
17 - هم یاری مورچه- شته در مفهوم وابسته به انبوهی (چکیده)
18 - Consequence of Different Nitrogen: Potassium Regime Ratios on performance of black bean aphid and related growth parameters change in bean (چکیده)
19 - بررسی میزان پارازیتیسم شته انار Aphis punicae توسط زنبور های Aphidiinae با استفاده از روش های استاندارد (چکیده)
20 - آماره های جدول زیستی کنه تارتن دو لکه ای Tetranychusurticaeروی گیاه توت فرنگی در سطوح مختلف کوددهی نیتروژن (چکیده)
21 - A newly recorded genus and species of Megaseliini (Diptera: Phoridae), a parasitoid of ladybird pupae (Coleoptera: Coccinellidae), from Iran (چکیده)
22 - بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L (چکیده)
23 - شناسایی شته های درخت انار و زنبورهای پارازیتوئید و هیپرپارازیتوئید آن در استان خراسان رضوی با استفاده از روش های کلاسیک و مدرن (چکیده)
24 - <p class="HeadingRunIn"><strong>The genus <em>Mycterothrips </em>(Thysanoptera: Thripidae) in Iran, with three new species</strong></p> (چکیده)
25 - بررسی تأثیر نماتودهای بیمارگر حشرات Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia (چکیده)
26 - تاثیر ویژگی‏های سطح برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سنک شکارگرOrius albidipennis Reuter به شته جوPasserini Sipha maydis (چکیده)
27 - Aeolothrips eremicola (Thysanoptera, Aeolothripidae): first record of the male from Iran (چکیده)
28 - معرفی تعدادی از کنه‌های خانواده اریوفیده Acari: Eriophyidae)) مرتبط با علف‌های هرز در استان خراسان رضوی (چکیده)
29 - Does leaf pubescence of wheat affect host selection and life table parameters of Sipha maydis (Passirini) (Hemiptera: Aphididae (چکیده)
30 - Faunistic and Molecular Surveys on the Pistachio Hemiptera of Rafsanjan Region and Vicinity, Eastern Iran (چکیده)
31 - اولین گزارش زنبور Allodynerus dignotus (Morawitz,1895) (Hym.: Vespidae: Eumeninae) از ایران (چکیده)
32 - اولین گزارش سن‎هایGeocoris acuticeps Sign. و Plinthisus longicollis Fieb. از خانواده‎ی Lygaeidae برای فون ایران (چکیده)
33 - Faunistic study on pentatomid and scutellerid bugs (Hem.: Heteroptera) from Birjand county and suburbs in South Khorasan province (Iran) (چکیده)
34 - Aphid parasitoids associations on stone fruit trees in Khorasan Razavi Province (Iran) (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) (چکیده)
35 - A contribution to the knowledge of Meloidae (Insecta: Coleoptera) fauna of Northeastern Iran (چکیده)
36 - بررسی تاثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorahabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L. (چکیده)
37 - اثر تراکم تریکوم برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سن شکارگر (Reuter) Orius albidipennis روی شته جو(Passerini) Sipha maydis (چکیده)
38 - بررسی کارایی و رفتار جستجوگری(Reuter) Orius albidipennis روی شته جو (Passerini) Sipha maydis در ارقام گندم (چکیده)
39 - مقایسه DNA Barcoding با روش کلاسیک در جهت شناسایی پنچ گونه شته درختان میوه در مشهد (چکیده)
40 - بررسی فنوستیک زنجرک های مزارع چغندر قند شهرستان مشهد و چناران (چکیده)
41 - معرفی سن شکارگر Holotrichius mesoleucus, Kiritshenko (Het: Reduviidae) برای ایران (چکیده)
42 - Parasitic wasps as natural enemies of aphid population in the Mashhad region of Iran: new data from DNA sequences and SEM (چکیده)
43 - رجحان و تواناییهای زیستی شته Sipha maydis روی سه رقم گندم در واکنش به تریکوم برگ (چکیده)
44 - مطالعه مولکولی شته های درختان میوه و پارازیتوییدهای آن در مشهد (چکیده)
45 - First record of Aphelinus paramali Zehavi and Rosen 1989 (Hymenoptera, Aphelinidae), parasitoid of Aphis pomi de Geer (Hemiptera, Aphididae) in Iran, and its phylogenetic position based on sequence data of ITS2 and COI genes (چکیده)
46 - مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم (چکیده)
47 - Morphological and molecular methods in identification of Aphidius transcaspicus Telenga (Hym: Braconidae: Aphidiinae) endoparasitoid of Hyalopterus spp. (Hom: Aphididae) with additional data on Aphidiinae phylogeny (چکیده)
48 - بررسی سمیت تنفسی اسانس های استخراج شده از سه گیاه دارویی علیه سرخرطومی گندم Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae) (چکیده)
49 - معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 (Het.: Reduviidae) برای ایران (چکیده)
50 - فون و تنوع زیستی سن های خانواده Anthocoridae در شهرستان مشهد (چکیده)
51 - مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae) روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم (چکیده)
52 - INTRODUCTION PENTATOMIDS BUGS (PENTATOMIDAE: PENTATOMINAE AND SCUTELLERINAE) FROM MASHHAD REGION AND URBAN (KHORASAN RAZAVI PROVINCE) AND THEIR DISTRIBUTION (چکیده)
53 - INTRODUCTION TO ASSASIAN BUGS (HET.: REDUVIIDAE) IN MASHHAD REGION (KHORASAN RAZAVI PROVINCE) AND THEIR DISTRIBUTION (چکیده)
54 - تنوع گونه ای و ژنتیکی سن های شکارگر خانواده Reduviidae در مشهد و حومه (چکیده)
55 - استفاده از ناحیه ژنی ITS2 در تعیین هویت Trichogramma embryophagum و Trichogramma evanescens (چکیده)
56 - Species of the flower bugs genus Anthocoris Fallen, 1814 from Mashhad region, North–East of Iran (Heteroptera: Anthocoridae) (چکیده)
57 - An investigation to the subfamily. Lixinae from Khorasan Junoubi and Razavi provinces of Iran (Coleoptera: Curculionidae) (چکیده)
58 - A contribution to the snout beetles fauna of Khorasan province in Iran (Coleoptera: Curculionidae (چکیده)
59 - Cimicomorpha and Pentatomomorpha (Heteroptera) of alfalfa from Mashhad and vicinity , NE Iran (چکیده)
60 - Genetic diversity of Iranian populations of melolonthids (Coleoptera: Scarabaeoidea: Melolonthidae) based on mtDNA analysis (چکیده)
61 - Contribution to Heteroptera fauna of Khorasan Razavi province of Iran (چکیده)
62 - Preliminary studies on Scarabaeoidea (Coleoptera) fauna of Razavi Khorasan province of Iran (چکیده)
63 - A contribution to the Longhorned beetles fauna (Coleoptera: Cerambycidae) of Khorasan Province, Iran (چکیده)
64 - مقايسه اثر چند حشره كش در روي سوسري آلماني Blattella germanica L. Blattaria; Blattellidac (چکیده)