بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Bagher Naghibi Sistani


موارد یافت شده: 113

1 - Dynamic Event-Triggered Control for a Class of Nonlinear Fractional-Order Systems (چکیده)
2 - Distributed adaptive dynamic event-based consensus control for nonlinear uncertain multi-agent systems (چکیده)
3 - بررسی رفتار گذرای ژنراتور القایی دوسو تغذیه متصل به سیستم‌ قدرت در هنگام بروز خطا در شبکه (چکیده)
4 - Leader-Follower Formation Control of Uncertain USV Networks under Stochastic Disturbances (چکیده)
5 - Adaptive fault compensation control for nonlinear uncertain fractional-order systems: Static and dynamic event generator approaches (چکیده)
6 - Multi-objective dynamic distribution feeder reconfiguration along with capacitor allocation using a new hybrid evolutionary algorithm (چکیده)
7 - Cross backstepping sliding mode control using integral barrier Lyapunov function for cross‐strict feedback systems (چکیده)
8 - پیاده سازی یادگیری تقویتی عمیق برای کنترل هوشمند مبدل افزاینده (چکیده)
9 - Distributed secondary control of islanded microgrids using modified integral backstepping technique (چکیده)
10 - Platoon of uncertain unmanned surface vehicle teams subject to stochastic environmental loads (چکیده)
11 - Event-triggered formation control of n-link networked stochastic robotic manipulators (چکیده)
12 - Bipartite consensus control for fractional-order nonlinear multi-agent systems: An output constraint approach (چکیده)
13 - Fault Tolerant Control of Blood Glucose Concentration Using Reinforcement Learning (چکیده)
14 - Using Sliding Mode Controller and Eligibility Traces for Controlling the Blood Glucose in Diabetic Patients at the Presence of Fault (چکیده)
15 - Providing a novel approach for dynamic feeder reconfiguration considering importance of reliability and grid\\\'s security (چکیده)
16 - An Improved Particle Swarm Optimization Algorithm for Energy Management in Distribution Grid Considering Distributed Generators (چکیده)
17 - A computationally bio-inspired framework of brain activities based on cognitive processes for estimating the depth of anesthesia (چکیده)
18 - Distributed Consensus Control for a Network of Incommensurate Fractional-Order Systems (چکیده)
19 - Adaptive output-feedback bipartite consensus for nonstrict-feedback nonlinear multi-agent systems: A finite-time approach (چکیده)
20 - Suboptimal Solution of Nonlinear Graphical Games Using Single Network Approximate Dynamic Programming (چکیده)
21 - Improving the quality of image segmentation in Ultrasound images using Reinforcement Learning (چکیده)
22 - An intelligent controller for ionic polymer metal composites using optimized fuzzy reinforcement learning (چکیده)
23 - Cooperative adaptive emotional neuro-control for a class of higher-ordered heterogeneous uncertain nonlinear multi-agent systems (چکیده)
24 - Design of a robustH∞dynamic sliding mode torque observer for the 100 KW wind turbine (چکیده)
25 - Robust dynamic sliding mode observer design for a class of nonlinear systems (چکیده)
26 - ستراتژی بهینه مدیریت انرژی در شبکه‌های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن اثر منابع تولید پراکنده و واحد‌های ذخیره انرژی (چکیده)
27 - An Enhanced Evolutionary Algorithm for Providing Energy Management Schedule in the Smart Distribution Network (چکیده)
28 - An Optimal Co-operation of Distributed Generators and Capacitor Banks in Dynamic Distribution Feeder Reconfiguration (چکیده)
29 - Providing an Optimal Energy Management strategy in Distribution Network Considering Distributed Generators and Energy Storage Units (چکیده)
30 - Sensor fault detection in a class of nonlinear systems using modal Kalman filter (چکیده)
31 - Emotional neural networks with universal approximation property for stable direct adaptive nonlinear control systems (چکیده)
32 - طراحی کنترلر عصبی عاطفی تطبیقی مستقیم برای دسته ای از سیستمهای غیرخطی نامعین (چکیده)
33 - آنالیز حرکت هدف زیر دریا تنها با زاویه سمت بر مبنای فیلتر کالمن مکعبی درجه پنج و هموارساز RTS (چکیده)
34 - حل زیربهینه بازی های گرافی دیفرانسیلی غیر خطی با استفاده از برنامه ریزی پویای تقریبی تک - شبکه (چکیده)
35 - Observer-based Adaptive Optimal Output Containment Control problem of Linear Heterogeneous Multi-agent Systems with Relative Output Measurements (چکیده)
36 - ارائه الگوریتم بهبودیافته اجتماع ذرات برای مسئله تجدید ارایش شبکه توزیع با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (چکیده)
37 - Stable robust adaptive radial basis emotional neurocontrol for a class of uncertain nonlinear systems (چکیده)
38 - A novel distributed optimal adaptive control algorithm for nonlinear multi-agent differential graphical games (چکیده)
39 - Adaptive fuzzy formation control for a class of uncertain nonlinear multi-agent systems (چکیده)
40 - Cooperative adaptive fuzzy tracking control for a class of nonlinear multi-agent systems (چکیده)
41 - Application of High-Degree Cubature Kalman Filter for Bearings- Only Target Tracking with Maneuvering Ownship (چکیده)
42 - ارائه ی یک مدل محاسباتی الکتروفیزیولوژی بهبودیافته از عملکرد مغز در حالت توجه دیداری (چکیده)
43 - Stable indirect adaptive interval type-2 fuzzy sliding-based control and synchronization of two different chaotic systems (چکیده)
44 - ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به کمک تحلیل پتانسیلهای وابسته به رویداد مغزی (چکیده)
45 - MPPT control of wind turbines by direct adaptive fuzzy-PI controller and using ANN-PSO wind speed estimator (چکیده)
46 - تلفیق مبانی فازی و یادگیری تقویتی در کنترل سیستم‌های دینامیکی (چکیده)
47 - شکل دهی پاداش با استفاده از کنترل کننده فازی در سیستم های چندعامله (چکیده)
48 - بهینهسازی کنترل کننده PIچندمتغیره بهره بالا برای یک سیستم نامنظم به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
49 - Distributed learning algorithm for non-linear differential graphical games (چکیده)
50 - کنترل بهینه توزیع شده بازی های گرافی دیفرانسیلی غیر خطی به صورت برخط (چکیده)
51 - Optimal adaptive leader-follower consensus of linear multi-agent systems: Known and unknown dynamics (چکیده)
52 - Optimal Tracking Control of Unknown Discrete-Time Linear Systems Using Input–Output Measured Data (چکیده)
53 - تشخیص صرع به کمک ارزیابی های کیفی و کمی آشوب گون سیگنال های مغزی (چکیده)
54 - Reinforcement -learning for optimal tracking control of linear discrete-time systems with unknown dynamics (چکیده)
55 - پیش بینی مقاومت فشاری بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی با استفاده از شبکه عصبی (چکیده)
56 - ارتباط مغز-رایانه دوبعدی مبتنی بر توجه انتخابی دیداری به کمک سیگنالهای MEG (چکیده)
57 - Approximate Dynamic Programming for Two-player Zero-sum Game Related to H∞ Control of Unknown Nonlinear Continuous-time Systems (چکیده)
58 - Reinforcement learning and neural networks for multi-agent nonzero-sum games of nonlinear constrained-input systems (چکیده)
59 - Online Concurrent Reinforcement Learning Algorithm to Solve Two-player Zero-sum Games for Partially-unknown Nonlinear Continuous-time Systems (چکیده)
60 - Data-based Reinforcement Learning Algorithm with Experience Replay for Solving Constrained Nonzero-sum Differential Games (چکیده)
61 - Policy Iteration Algorithm Based on Experience Replay to Solve H∞ Control Problem of Partially Unknown Nonlinear Systems (چکیده)
62 - Qualitative and Quantitative Evaluation of EEG Signals in Epileptic Seizure Recognition (چکیده)
63 - Dynamic Agent-Based Reward Shaping for Multi-Agent Systems (چکیده)
64 - Active Noise Control Based on Reinforcement Learn-ing (چکیده)
65 - Adaptive Optimal Control of Partially-unknown Constrained-input Systems using Policy Iteration with Experience Replay (چکیده)
66 - A policy iteration approach to online optimal control of continuous-time constrained-input systems (چکیده)
67 - Integral reinforcement learning and experience replay for adaptive optimal control of partially-unknown constrained-input continuous-time systems (چکیده)
68 - adaptive optimal control of unknown constrained-input system using policy iteration and neural networks (چکیده)
69 - Designing Interval Type-2 Fuzzy Controllers by Sarsa Learning (چکیده)
70 - Optimal Tracking Control for Linear Discrete-time Systems Using Reinforcement Learning (چکیده)
71 - افزایش مقاومت الگوریتم های یادگیری سارسای فازی در محیط نویزی با استفاده از سیستم های فازی نوع 2 (چکیده)
72 - برآورد تولید اسیدهای چرب فرار در شکمبه گاوهای شیری هلشتاین بااستفاده از شبکه‏ های عصبی و عصبی - فازی تطبیقی (چکیده)
73 - Knowledge-based Closed-loop Control of Blood Glucose Concentration in Diabetic Patients and Comparison with H∞ Control Technique (چکیده)
74 - Support Vector Machines and Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference Systems in medical diagnosis (چکیده)
75 - یادگیری سارسا فازی با توزیع محلی پاداش (چکیده)
76 - Hepatitis B Virus Infection Control Using Reinforcement Learning (چکیده)
77 - قیمت دهی در بازار برق به کمک Q-learning و قدرت بازار (چکیده)
78 - تعیین محل بهینه ادوات کلیدزنی در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی توسط روش یادگیری تقویتی (چکیده)
79 - مدلسازی و مانیتورینگ لحظه ای راندمان بویلر نیروگاه حرارتی فولاد مبارکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی (چکیده)
80 - افزایش راندمان بویلر نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان با استفاده از داده کاوی فازی (چکیده)
81 - استفاده از داده کاوی فازی در یافتن میزان هوای اضافی بهینه در سیستم بویلر نیروگاه حرارتی فولاد مبارکه (چکیده)
82 - شیوه نوین برای حل مسئله تعمیرات و نگهداری با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی (چکیده)
83 - Improve Performance of Multivariable Robust Control in Boiler System (چکیده)
84 - Sequential optimistic ad-hoc methods for nonstationary multi_armed bandit problem (چکیده)
85 - تجزیه و تحلیل مدل پرداخت به برندگان مناقصات همزمان بازار انرژی و رزرو چرخشی بر پایه سیستم چندعاملی (چکیده)
86 - A new approach to solve traveling salesman problem using genetic algorithm based on heuristic crossover and mutation operator (چکیده)
87 - Using control theory for analysis of reinforcement learning and optimal policy properties in grid-world problems (چکیده)
88 - Solving nonlinear optimal control problems using a hybrid IPSO–SQP algorithm (چکیده)
89 - An adaptive ordered fuzzy time series with application to FOREX (چکیده)
90 - Reinforcement Learning Based Control of Tumor Growth with Chemotherapy (چکیده)
91 - داده کاوی سیگنالهای سایکوفیزیولوژیکی و مغزی به منظور ارزیابی استرس هیجانی (چکیده)
92 - اعمال یادگیری تقویتی جهت طراحی مسیر در مساله مکان یابی و تهیه همزمان نقشه ربات متحرک با استفاده از معیار SSE (چکیده)
93 - Higher Order Spectra Analysis of EEG Signals in Emotional Stress States (چکیده)
94 - Drilling rate prediction using an innovative soft computing approach (چکیده)
95 - Parameter estimation of bilinear systems based on an adaptive particle (چکیده)
96 - A Novel Fuzzy Model and Control of SingleIntersection at Urban Traffic Network (چکیده)
97 - برآورد حدود آتربرگ رس های مورد استفاده در هسته رسی سدها بااستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
98 - Agent-based Simulation for Blood Glucose (چکیده)
99 - Intelligent fading memory for high maneuvering target tracking (چکیده)
100 - بررسی یادگیری تقویتی و خواص سیاست بهینه در مسائل جدولی (چکیده)
101 - تحلیل یادگیری تقویتی در فرایندهای مارکوف به صورت سیستمهای دیجیتال (چکیده)
102 - بررسی ارتباط طول عمر کنترل کننده و شیوه تصمیم گیری بهینه در حل مساله MAB با استفاده از یادگیری تقویتی (چکیده)
103 - تلفیقی از یادگیری تقویتی و الگوریتم ژنتبک جهت ارتباط عاملها در سیستمهای چندعاملی مسیریابی (چکیده)
104 - Fuzzy Expert System Design for Diagnosis of Liver Disorders (چکیده)
105 - Intelligent Error Covariance Matrix Resetting for Maneuver Target Tracking (چکیده)
106 - Determining Bourgoyne and Young Model Coefficient Using Genetic Algorithm to Predict Drilling Rate (چکیده)
107 - Active insulin infusion using fuzzy-based closed-loop (چکیده)
108 - An Automatic Insulin Infusion System based on H-Infinity (چکیده)
109 - بررسی تاثیر حضور عاملهای قیمت دهنده با استراتژی های معین در کنار عاملهای یادگیرنده تقویتی در یک بازار برق رقابتی (چکیده)
110 - ترکیب چهار طبقه بند الگوی مختلف بر پایه صحت محلی جهت طراحی یک سیستم طبقه بندی الگوی بهینه سراسری (چکیده)
111 - Application of Q-learning with temperature variation for bidding strategies in market based power systems (چکیده)
112 - Q-adjusted annealing for Q-learning of bid selection in market-based multisource power systems (چکیده)
113 - کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای مؤثر در اتصال اتو آنتی بادیها (چکیده)