بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران


موارد یافت شده: 43

1 - مدل سازی مطلوبیت زیستگاه مرال Cervus elaphus maral به روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی (ENFA) در منطقه حفاظت شده جهان نما (چکیده)
2 - مقایسه تنوع گونه های قارچ های میکوریزای همزیست در ریزوسفر آویشن در دو فصل بهار و پاییز (چکیده)
3 - بررسی تنوع قارچ های میکوریزی همزیست در ریزوسفر برخی گونه های آویشن در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
4 - شناسایی و بررسی پراکندگی گونه های آویشن در پارک ملی تندوره در استان خراسان رضوی (چکیده)
5 - بررسی بیان بالای پروتئین SOX2 در کارسینومای سلول موزاییکی مری از طریق ایمنوهیستوشیمی (چکیده)
6 - بررسی بیان پروتئین OCT4 در سرطان کولون انسانی (چکیده)
7 - بررسی اثر هم افزایی دو ترکیب مهار کننده آنزیم 15- لیپوکسیژناز نوع 1 بر القای مرگ سلولی در رده سلولی DU145 (چکیده)
8 - تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر محتوای آب نسبی، نشت الکترولیت ها و رنگدانه های کلروفیلی گل تکمه ای تحت تنش شوری (چکیده)
9 - بررسی قابلیت حذف رادیکال های 2،2- دی فنیل 1پیکریل هیدرازیل توسط پپتید های حاصل از هضم پروتئولیتیک آلبومین سرم خون شتر مرغ (چکیده)
10 - مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی پپتیدهای حاصل از هضم گلوتن در زمان های مختلف (چکیده)
11 - بررسی مقدماتی فلور منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی در منطقه‌ی گناباد- بجستان، استان خراسان رضوی (چکیده)
12 - بررسی بیان بالای پروتئین SOX2 در کارسینومای سلول موزاییکی مری از طریق ایمنوهیستوشیمی (چکیده)
13 - بررسی بیان پروتئین OCT4 در سرطان کولون انسانی (چکیده)
14 - مقایسه بیان NANOG، دربافت های بدخیم و نرمال معده انسان (چکیده)
15 - پاسخ های فیزیولوژیک(C4)Enneapogonpersicus و(C3) Stipahohenackerianaنسبت به تنش خشکی در یک دوره فنولوژی (چکیده)
16 - بررسی هیستولوژیکی برهم کنش های متقابل میان بافت بلاستما و داربست سلول زدایی شده پوست خرگوش در شرایط in vitro (چکیده)
17 - اثرعصاره آلوئه ورا و کلپوره بر متابولیسم گلوکز و چربی خون رت های نر ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (چکیده)
18 - اثر حفاظتی آب انار متعاقب ایسکمی و پرفوزیون مجدد میوکارد (چکیده)
19 - اثرات آنتی آریتمیک آب انار متعاقب ایسکمی و رپرفوزیون قلب مجزای موش صحرایی. (چکیده)
20 - اثرات عصاره پیه انار بر همودینامیک قلب مجزای موش صحرایی (چکیده)
21 - بررسی اثر کلرید سدیم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سیب زمینی ( Solanum tuberosum var. Agria ) (چکیده)
22 - Effect of autologous keratinocyte cell spray with and without chitosan on 3rd degree burn healing in rat (چکیده)
23 - تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا (چکیده)
24 - تاثیر تنش شوری و نوع نمک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس (چکیده)
25 - بررسی اثرات القایی ماتریکس خارج سلولی مری خرگوش بر رفتار سلولهای بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی (چکیده)
26 - کاربرد تحلیل پارسیمونی بوم زادی در توصیف توزیع جغرافیایی عقرب های فلات ایران (چکیده)
27 - مطالعه تکامل مغز تاس ماهی ایرانی (چکیده)
28 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک Alternaria mali با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح شاخ و برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی (چکیده)
29 - بررسی اثر آنتاگونیستی جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans بدست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovoraدر استان خراسان رضوی (چکیده)
30 - آماده سازی داربست سلول زدایی شده مری رت نر نژاد ویستار جهت کاربردهای احتمالی در مهندسی بافت (چکیده)
31 - اثر تجویزحاد سیستمیک اتانول10% و20% (g/kg 1.5) بر حافظه کاری در موش صحرایی نر نژاد (چکیده)
32 - نقش گیرنده های نخاعی سروتونین در اثرات ضد التهابی حاصل از تزریق نخاعی کوکائین (چکیده)
33 - اثرات تجویز سیستمیک آسکوربیک اسید بر ادم القاء شده در پا با فرمالین (چکیده)
34 - اثرات تجویز سیستمیک آسکوربیک اسید بر احساس درد حرارتی در آزمون Tail Flick (چکیده)
35 - تغییرات التهاب ناشی از فرمالین حین بکارگیری آگونیست GABAA و انسداد دهنده Gap junction در سطح نخاع در موش صحرایی نر (چکیده)
36 - بررسی اثر تجویز نخاعی بیکوکولین و کربنوکسالون بر احساس درد در آزمون Tail Flick در موش صحرایی نر (چکیده)
37 - تجویز نخاعی Genipin و تغییر حجم ادم پس از تجویز دوزهای متفاوت مرفین در موش صحرایی (چکیده)
38 - اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد در موش صحرایی نر نژاد ویستار در آزمون Tail flick (چکیده)
39 - TGF-b Proceeds as a Direct Inhibitor of Osteoclast Differentiation by TNF-a (چکیده)
40 - بررسی اثرات فاکتور محرک کلونی گرانولوسیتی و اینترفرونهای نوع یک بر پوکی استخوان (چکیده)
41 - Lectin Histochemistry Study of Microglial Cells and Macrophages (چکیده)
42 - تنوع فصلی استرپتومایسس های ارتفاعات آلپ با استفاده از روشهای وابسته به کشت (چکیده)
43 - مقایسه دقت تاکسونومی روشهای CE-SSCP و cloning/sequencing با استفاده از16S rRNA (چکیده)