بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: اصفهان


موارد یافت شده: 44

1 - اسکان گرجیان در ایرانِ عهد صفویان ( فارس، اصفهان و خراسان) (چکیده)
2 - همکاری‌های فنی- اقتصادی ایران و شوروی در احداث کارخانه ذوب‌‌آهن اصفهان (1351-1341 ش.) (چکیده)
3 - مطالعه مقایسه ای الفتح القسی عمادالدین اصفهانی و الروضتین ابوشامه(باتاکیدبرجبگ های صلیبی) (چکیده)
4 - رخساره های رسوبی و محیط رسوبی نهشته های سیلیسی کلاستیک متاثر از جریان های طوفانی: مثالی از بخش گلکان سازند نایبند در شمال اصفهان (چکیده)
5 - رخساره های رسوبی و محیط رسوبی نهشته های سیلیسی کلاستیک بخش قدیر سازند نایبند در شمال اصفهان (چکیده)
6 - واکاوی نوین ویژگی‌های رفتار مرشدانه مدیران در شرکت پالایش نفت اصفهان و اعتبارسنجی آن (چکیده)
7 - بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم درمرغان بومی اصفهان (چکیده)
8 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم در مرغان بومی اصفهان (چکیده)
9 - تخمین پارامترهای ژنتیکی برخی صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی اصفهان (چکیده)
10 - تحلیل نتایج آزمون های مقدماتی در بررسی های مولکولی صفات تولیدی مرغان بومی اصفهان (چکیده)
11 - شناسایی همریخت‌ RNA های بیان شده در ماهیچۀ اسکلتی مرغ بومی و تجاری با روش توالی‌یابی (چکیده)
12 - کانی‌شناسی و تغییرات زمین‌شیمیایی سنگ میزبان آلتره شده در ناحیه معدنی سرب و روی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان (چکیده)
13 - زمین شناسی، کانی سازی، شیمی کانیها و شرایط محلول کانه دار در ناحیه معدنی سرب و وروی ایرانکوه، جنوب اصفهان (چکیده)
14 - شکل گیری هنجارهای فرهنگی- اجتماعی در طول زمان و تاثیر آن بر فرایند ترجمه (چکیده)
15 - نشانگان مشروطه‌خواهی در سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی و سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیک (چکیده)
16 - بررسی خشکسالی اقلیمی در ایستگاه اصفهان با استفاده از شاخص جدید RDI (چکیده)
17 - بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان (چکیده)
18 - بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آنها در توده های بابونه آلمانی (چکیده)
19 - آمادگی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در زمینه تجارت الکترونیکی: تحلیل جمعیت شناختی (چکیده)
20 - دلایل تغییر پایتخت در دوره صفویه (چکیده)
21 - دلایل تغییر پایتخت در دوره صفویه (چکیده)
22 - دلایل تغییر پایتخت در دوره صفویه (چکیده)
23 - دلایل تغییر پایتخت در دوره صفویه (چکیده)
24 - دلایل تغییر پایتخت در دوره صفویه (چکیده)
25 - بررسی تعامل شرایط اجتماعی-فرهنگی و خود انگاره مترجم در ترجمه های فارسی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی (چکیده)
26 - نقش سفینه خوشگو در انشعاب شاعران طرز خیال هندی (چکیده)
27 - قیام ابوعیسی اصفهانی علیه امویان در سده دوم هجری (چکیده)
28 - برآورد سهم آب زاینده رود در اقتصاد استان اصفهان (چکیده)
29 - نازک خیالی اصفهانی و دور خیالی هندی (چکیده)
30 - شناسایی سارکوسیستیس هومینیس در گاوهای کشتار شده اصفهان با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی (چکیده)
31 - بررسی میزان همکاری گروهی محققان در تولید مقالات ارایه شده در همایش‎های سراسری تازه‎های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (چکیده)
32 - ترسیم نقشه علمی محققان علوم پزشکی با استفاده از نرم افزار HistCite : مورد پژوهی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (چکیده)
33 - نشانگان مشروطه خواهی در سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و سیاحتنامه ابراهیم بیک (چکیده)
34 - خجند ال (خجندیان ) (چکیده)
35 - نقد و تحلیل موتیوهای نو و سنتی در شعر صائب تبریزی (چکیده)
36 - کانسارهای سرب و رویبا میزبان کربناته درمحور ملایر-اصفهان و ارتباط آنهابا ساختارهای گسلی کاربرد روش فرای (چکیده)
37 - مشروطه خواهی در سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و سیاحت نامه ابراهیم بیک (چکیده)
38 - معرفی نانوفسیل های کرتاسه (سانتونین – ماستریشتین) جنوب شرق اصفهان در ایران مرکزی (چکیده)
39 - زیست چینه نگاری رسوبات سانتونین- ماستریشتین جنوب شرق اصفهان (ایران مرکزی) بر مبنای نانوفسیل های اهکی و فرامینیفرها (چکیده)
40 - بررسی و مقایسه کیفیت علوفه گونه های سیاه تاغ و زردتاغ ( مطالعه موردی: منطقه فگزی اصفهان) (چکیده)
41 - مقایسه برخی از خصوصیات و رده بندی خاک های غالب استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان (چکیده)
42 - پترولوژی و ژئوشیمی سنگ مادر میزبان معدن طلای موته اصفهان (چکیده)
43 - تحلیل روند بهره‌وری در شرکت ذوب آهن اصفهان طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور (چکیده)
44 - زیست چینه نگاری نهشته های سانتونین-ماستریشتین جنوب شرق اصفهان بر مبنای نانوفسیلهای آهکی (چکیده)