بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: فراتحلیل


موارد یافت شده: 29

1 - واکاوی و تحلیل تعیین‌کننده‌های باروری؛فراتحلیلی از تحقیقات موجود (چکیده)
2 - فراتحلیل کیفی پژوهشهای انجام شده با موضوع دیپلماسی شهری در ایران (چکیده)
3 - فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی براساس مدل EFQM )با استفاده از نرم افزار )CMA.2 (چکیده)
4 - فراتحلیل اثرات پذیرش IFRSبر بازار سرمایه (چکیده)
5 - فراتحلیل عوامل موثر بر سرمایه فکری (چکیده)
6 - بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی و اقتصادی موثر بر رفتار تغذیه ای -فراتحلیلی از مطالعات موجود- (چکیده)
7 - نقش مکمل روی بر عملکرد بره های پرواری: فراتحلیل (چکیده)
8 - تحلیل و واکاوی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود (چکیده)
9 - فراتحلیل پژوهش‌های سبک زندگی با تأکید بر میزان اثرپذیری از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان (بازه زمانی 1396 ـ 1380) (چکیده)
10 - تاثیر ذرات نانو بر ازدیاد طول و نفوذ پذیری به بخار آب فیلم‏های بسته‏بندی به کمک تکنیک فراتحلیل (چکیده)
11 - بررسی عوامل موثر بر رفتارشهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران: فراتحلیل مطالعات موجود (چکیده)
12 - شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل (چکیده)
13 - بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی (چکیده)
14 - فراتحلیل عوامل موثر بر اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده (چکیده)
15 - فراتحلیل تحقیقات انجام‌شده در حوزه مسائل اجتماعی ایران (با تأکید بر سوءمصرف مواد) (چکیده)
16 - بررسی فراتحلیل عوامل روان‌شناختی بروز میگرن در ایران (چکیده)
17 - بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود) (چکیده)
18 - فراتحلیل عوامل موثر بر اخلاق سازمانی (چکیده)
19 - میزان تأثیر سهامداران نهادی و مالکیت داخلی بر کاهش شدت مدیریت سود در شرکتهای ایران در مقایسه با شرکتهای خارجی: شواهدی از کاربرد تکنیک فراتحلیل (چکیده)
20 - راهبردهای سیاس تگذاری چند سطحی برای کاهش پدیده کودکان کار در جامعه (چکیده)
21 - فراتحلیل در نرم افزار R با استفاده از بسته MAd (چکیده)
22 - عوامل مؤثر بر نحوه گذران اوقات فراغت (فراتحلیلی از پژوهش های موجود) (چکیده)
23 - بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران) (چکیده)
24 - فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود (چکیده)
25 - اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته (چکیده)
26 - تأثیر بافت در آموزش راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی: فراتحلیل مطالعات تجربی (چکیده)
27 - فراتحلیل مصرف کود شیمیایی نیتروژن در تولید غلات در ایران (چکیده)
28 - فراتحلیلِ مضمونِ دوستی/ دوستانِ سیاست خارجی در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی (چکیده)
29 - فراتحلیل پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه رضایت از سفر (چکیده)