بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: علوم دانشگاه تهران


موارد یافت شده: 32

1 - Amenability of Jordan operator algebras (چکیده)
2 - Suitable Nonionic Surfactants for the Erythromycin production by Saccharopolyspora erythraea (چکیده)
3 - بررسی اثر فاکتورهای مختلف بر تولید دکستران توسط یک سویه بومی پر تولید Leuconostoc mesentroides (چکیده)
4 - بررسی رخساره های آهکی و تفسیر محیط رسوبگذاری سازند کلات (کرتاسه فوقانی) در شرق حوضه کپه داغ در شمال شرق ایران (چکیده)
5 - اثر تغییر پارامترهای مکانیکی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تونل‌های دایروی شهری در تحلیل‌های شبه استاتیکی (چکیده)
6 - معرفی عنکبوت Steatoda paykulliana (Araneae, Theridiidae) از استان خراسان (چکیده)
7 - چینه نگاری زیستی و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان) (چکیده)
8 - کانی سازی کلسیت اتوژنیک تحت نفوذ فعالیت های میکروبی در رسوبات دریایی جنوب شرق ژاپن (چکیده)
9 - مطالعه الگوهای آماری و فراکتالی سیستمهای شکستگی منطقه تکنار ، ایران مرکزی بر روی نقشه رسم شده از روشهای دورسنجی (چکیده)
10 - نقش سیمانی شدن و فشردگی در میزان تخلخل ماسه سنگهای ژوراسیک میانی، در کمربند رخنمونی شمال شرق ایران (چکیده)
11 - نقش تکتونیک در رسوبگذاری و مورفولوژی رودخانه کشف رود واقع در شمال شرق ایران (چکیده)
12 - رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن بید در شمال شرق مشهد (چکیده)
13 - چینه نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در ناودیس های شیخ و بی بهره غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
14 - بررسی علل فرسایش خاک های دشت سیستان از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (چکیده)
15 - ساختار و تکامل ساختاری البرز در راستای مقطع دامغان-گرگان (چکیده)
16 - تفسیر توالی پاراژنتیکی انیدریت های سازند گچساران در میدان نفتی آب تیمور- جنوب غرب اهواز (چکیده)
17 - چینه شناسی زیستی و چینه شناسی سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک پسین در دهنه حیدری- بجنو (شمال غرب نیشابور) با توجه به فونای آمونیتی (چکیده)
18 - تفسیر توالی پاراژنتیکی رسوبات کربناته کرتاسه فوقانی در شمال شرق بجستان (چکیده)
19 - بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.). (چکیده)
20 - ژئوشیمی، پترولوژی و کانی سازی طلای - مس پورفیری تنورجه (چکیده)
21 - First report of three metazoan parasites of Cyprinidae from Tazan and Babol rivers (چکیده)
22 - نگاهی به دیرین شناسی موش کور جنس (Ellobius (Arvicolinae, Rodentia در غرب ایران (چکیده)
23 - شناسایی فرآیندهای موثر در پیوستگی رسوبی و تغییرات بافتی در رسوبات رودخانه ای حوضه آبریز بیدواز - شرق اسفراین (چکیده)
24 - اطلاعات مغناطیسی - ردیاب کانسار ماسیوسولفید پلی متال تکنار (چکیده)
25 - گزارش دوگونه عنکبوت جنس Argiope (Araneae: Araneidae) از استان‌های خراسان و مازندران (چکیده)
26 - ویژگی‌های ساختاری و جایگاه تکتونیکی مجموعه افیولیت «دره انجیر» شمال خاور ایران (چکیده)
27 - اولين گزارش معرفي از سه گونه انگلي پرياخته در كپورماهيان (Cyprinidae) رودخانه‌هاي تجن و بابلرود (چکیده)
28 - روشي نو براي تقريبا حل پذيري حاصلضرب گروههاي تقريبا مركزي (چکیده)
29 - تاريخچه رسوبگذاري و چينه نگاري سكانسي سنگ آهك هاي كرتاسه زيرين در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد (چکیده)
30 - مطالعه کلادیستی خانواده های راسته Araneae (Arachnid بر اساس صفات مورفولوژیک (چکیده)
31 - heat problem by using measure theoryoptimal cntrol of an inhomogeneius (چکیده)
32 - بررسی تاثیر دوره های نوری بر رشد مراحل لاروی، دگردیسی و بقای میگوی بزرگ آب شیرین Macrobrachium rosenbergii (چکیده)