بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: هیدرولیک


موارد یافت شده: 25

1 - بررسی آبشستگی موضعی پی در سرریزهای کلیدپیانویی تیپA با تاج جانبی زیگزاگی (چکیده)
2 - نقش پساب تصفیه شده شهری بر نرخ فرسایش رسوبهای چسبنده در آبراهه های انتقال آب (چکیده)
3 - تحلیل تاب‌آوری در حالت شکست همزمان لوله‌ها در شبکه‌ی توزیع آب ( مطالعه موردی در یکی از شهرهای خراسان رضوی) (چکیده)
4 - بررسی اثر پوشش گیاهی مصنوعی غیر مستغرق صلب بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانی (چکیده)
5 - اصطکاک ناماندگار در تحلیل حجم محدود جهتمند پدیده ضربه قوچ در لوله ها در شرایط عدم جدایی توده آب (چکیده)
6 - بررسی تأثیر زاویه قرارگیری دو پایه پل نسبت به جهت جریان بر روی عمق تعادل آبشستگی در جلو پایه ها (چکیده)
7 - تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن (چکیده)
8 - بررسی آزمایشگاهی تأثیر پساب تصفیه شده شهری بر فرایند ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده در سامانه های انتقال آب (چکیده)
9 - بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی ویژگی های پرش هیدرولیکی در بسترهای نفوذپذیر (چکیده)
10 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبات درشت دانه بستر بر روند ته نشینی و تله اندازی رسوبات چسبنده معلق (چکیده)
11 - بررسی آزمایشگاهی عملکرد سازه‌های سنگریز در تثبیت نقاط‌شکست در کانال مستطیلی (چکیده)
12 - استفاده از تئوری نگاشت همدیس در بهینه یابی موقعیت و زاویه قرارگیری دیواره های آب بند در سدهای انحرافی (چکیده)
13 - بررسی تأثیر سیلاب ها و آبگیری سد کارون 4 بر تغییرات (ریخت شناسی رودخانه ارمند در ده سال اخیر (94-1384) (چکیده)
14 - بررسی تغییرات تراز در رودخانه های با بستر ماسه ای تحت تأثیر دو نقطه شکست متوالی (چکیده)
15 - کاربرد روش های حداقل مربعات در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب رسانی (چکیده)
16 - تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب در سازه های سنگریزه ای با استفاده از روش احتمالاتی فازی (چکیده)
17 - بررسی پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیر رسوبگذار رسوبهای چسبنده (چکیده)
18 - تحلیل حرکت رسوب و برآورد کارایی تله اندازی در حوضچه ترسیب با استفاده از مدل اولری-لاگرانژی (چکیده)
19 - بررسی عوامل موثر در حادثه های خط انتقال گیسور -گناباد (چکیده)
20 - بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدروفویل در نزدیکی سطح آب (چکیده)
21 - کارآیی گوشه محدب در ورودی خم برای مهار امواج مورب فوق بحرانی (چکیده)
22 - بررسی عملکرد طوق و شکاف در آبشستگی پل (چکیده)
23 - شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روش های حجم محدود و تفاضل محدود (چکیده)
24 - حل تحلیلی و عددی معادلات آبهای کم عمق با ناپیوستگیهای متمرکز در بستر (چکیده)
25 - بررسی اعتبار رهیافتهای انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب (چکیده)