بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مجید سالاری


موارد یافت شده: 109

1 - Multi-step-ahead prediction of fine particulate matter considering real-time decomposition techniques and uncertainty of input variables (چکیده)
2 - An ensemble multi-step-ahead forecasting system for fine particulate matter in urban areas (چکیده)
3 - Multi-Trip Open Vehicle Routing Problem with Time Windows: A Case Study (چکیده)
4 - A hybrid model for online prediction of PM2.5 concentration: A case study (چکیده)
5 - Solution of minimum spanning forest problems with reliability constraints (چکیده)
6 - تعیین معیارهای مکان یابی فروشگاه های پوشاک (چکیده)
7 - Investigation of Electrical Characteristics Dependency of Roll-to-Roll Printed Solar Cells with Silver Electrodes on Mechanical Tensile Strain (چکیده)
8 - Time-constrained maximal covering routing problem (چکیده)
9 - Statistical models for multi-step-ahead forecasting of fine particulate matter in urban areas (چکیده)
10 - Limited-stop bus service: A strategy to reduce the unused capacity of a transit network (چکیده)
11 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان‌های پروژه محور مبتنی بر تحلیل پوششی دادهها (چکیده)
12 - ارائه ی چارچوبی جامع جهت ارزیابی آسیب پذیری ناشی از زمین لرزه در مناطق شهری (چکیده)
13 - Selective capacitated location-routing problem with incentive-dependent returns in designing used products collection network (چکیده)
14 - ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﯾﺘﻢ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﺤﯿﻂ GIS (چکیده)
15 - ارائه چارچوبی با رویکرد مدیریت مبتنی بر فرایند به منظور توسعه سامانه پشتیبان تصمیم امداد و نجات (با محوریت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد) (چکیده)
16 - Investigation of the tensile strain influence on flicker noise of organic solar cells under dark condition (چکیده)
17 - A goal programming capital budgeting model under uncertainty in Construction industry (چکیده)
18 - ارایه مدلی جهت تخصیص خودروهای آتشنشانی به ایستگاه های آتشنشانی با استفاده از رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
19 - تخصیص تجهیزات و ماشین آلات آتشنشانی به ایستگاههای آتشنشانی در راستای کاهش ریسک کل سیستم (چکیده)
20 - Experimental investigation of tensile mechanical strain influence on the dark current of organic solar cells (چکیده)
21 - Sample average approximation method for a new stochastic personnel assignment problem (چکیده)
22 - یک روش ابتکاری برای یک مسئله‌ی دو هدفه حمل و نقل با کاربرد در مواقع بحران (چکیده)
23 - The open vehicle routing problem with decoupling points (چکیده)
24 - Home Care Services Planning With Time Windows and Periodic Demands Under Continuity of Care (چکیده)
25 - ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای مسئله برنامه ریزی خدمات مراقبت خانگی با رعایت معیارهای کیفت درمان (چکیده)
26 - مسئله زمانبندی پرستاران: مطالعه موردی بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد (چکیده)
27 - ارائه مدلی ترکیبی به منظور پیش‌بینی غلظت آلاینده‌ ذرات معلق: مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
28 - مسیریابی باز وسایل نقلیه چند سفره با پنجره‌های زمانی (چکیده)
29 - امکان سنجی تعطیلی ایستگاه های آتش نشانی در طول شبانه روز (چکیده)
30 - Home Care Services Planning With Time Windows and Periodic Demands Under Continuity of Care (چکیده)
31 - A bi-objective model for integrated scheduling of production anddistribution in a supply chain with order release date restrictions (چکیده)
32 - برنامه‌ریزی تولید و توزیع یک زنجیره‌تأمین دوسطحی با ملاحظه اثر سرعت و بار بر مصرف سوخت وسیله‌نقلیه (چکیده)
33 - ارزیابی و مقایسه المان های اقتصادی و پارامترهای فنی HSR و تاثیر این خطوط بر سایر مدهای حمل و نقلی در کشورهای اروپایی و آسیایی (چکیده)
34 - مدل دوهدفه درخت فراگیر و رویکرد حل برای آن (چکیده)
35 - مروری بر تخصیص بهینه تخت‌ها و فرآیند جریان بیماران بیمارستان (چکیده)
36 - حدود بالا و پاییه جدید برای مساله پوشش مشتریان به وسیله طی کردن یال (چکیده)
37 - ارائه یک روش ابتکاری برای حل مساله پوشش مشتریان به وسیله طی کردن کمان (چکیده)
38 - تحلیل مساله فروشنده دوره‌گرد توسعه‌یافته مقید به شرط پوشش با چند وسیله نقلیه (چکیده)
39 - A practical vehicle routing problem with desynchronized arrivals to depot (چکیده)
40 - ارایه مساله دو هدفه مکان و پیکر بندی آنتن های جهتی در شبکه های GMS (چکیده)
41 - بهینه سازی چند هدفه مکان و پیکر بندی آنتن های جهتی در شبکه های بیسیم (چکیده)
42 - Improved models and heuristics for the biomedical transportation problem (چکیده)
43 - Operating a biomedical samples laboratories network under stochastic demand (چکیده)
44 - مساله مکانیابی- مسیریابی ظرفیت دار با برگشتهای وابسته به قیمت (چکیده)
45 - بررسی مسئله مسیریابی – موجودی کالای فاسد شدنی در یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن زمان رسیدن وسیلهی نقلیه (چکیده)
46 - A bi-level programming model for protection of hierarchical facilities under imminent attacks (چکیده)
47 - مساله مسیریابی چندانباره در طراحی شبکه لجستیک معکوس (چکیده)
48 - A GRASP algorithm for a humanitarian relief transportation problem (چکیده)
49 - Combining ant colony optimization algorithm and dynamic programming technique for solving the covering salesman problem (چکیده)
50 - A hybrid metaheuristic algorithm for the multi-depot covering tour vehicle routing problem (چکیده)
51 - A Bi-level Programming For Reverse Logistics Network Design (چکیده)
52 - مدل سازی و گسترش مساله تخصیص تصادفی کارکنان (چکیده)
53 - ‌معرفی مساله تخصیص کارکنان در شرایط عدم قطعیت (چکیده)
54 - The generalized covering traveling salesman problem (چکیده)
55 - ارایه یک مدل موجودی مسیریابی برای کالای فاسدشدنی (چکیده)
56 - ارتقاء کارایی و سطحِ خدمت خطوط حمل‌ونقل عمومی با استفاده از سرویس توقف-محدود: روش حل ILS (چکیده)
57 - سرویس اتوبوس توقف-محدود: راهکاری برای ارتقاء کارایی و سطح خدمتِ خطوط حمل‌ونقل عمومی با تقاضای بالا (چکیده)
58 - Memetic and scatter search metaheuristic algorithms for a multiobjective fortnightly university course timetabling problem: a case study (چکیده)
59 - Minimizing the total weighted late work in scheduling of identical parallel processors with communication delays (چکیده)
60 - A Variable Neighborhood Search Algorithm for the Generalized Covering Salesman Problem (چکیده)
61 - ILP-based improvement procedure for solving two variants of the standard vehicle routing problem (چکیده)
62 - ارائه یک مدل مکان یابی- مسیریابی برای جمع آوری کالاهای بازگشتی با برگشت های وابسته به قیمت (چکیده)
63 - ارزیابی و مقایسه المان های اقتصادی و پارامترهای فنی HSR و تاثیر این خطوط بر سایر مدهای حمل و نقلی در کشورهای اروپایی و آسیایی (چکیده)
64 - The Time Constrained Maximal Covering Salesman Problem (چکیده)
65 - ارائه الگوریتم ابتکاری برای مساله درخت فراگیر کمینه با محدودیت تاخیر (چکیده)
66 - طراحی یک مدل حمل و نقل در حوزه ی بحران: مدلسازی و حل ابتکاری (چکیده)
67 - An iterated local search for the budget constrained generalized maximal covering location problem (چکیده)
68 - ارائه مدل دوسطحی با سیستم تقویت خارجی به منظور دفاع از تسهیلات (چکیده)
69 - Max-Flow Network Interdiction Problem with Reliability (چکیده)
70 - مدل سازی و حل مسئله ی توسعه یافته ی حمل و نقل با کاربرد در مواقع بحران (چکیده)
71 - معرفی یک مسئله ی حمل و نقل در حوزه ی بحران: مدلسازی و حل ابتکاری (چکیده)
72 - مساله فروشنده دوره گرد پوشش دهنده در حالت چندماشینه (چکیده)
73 - مسئله تور فروشنده دوره گرد پوشش دهنده در حالت تعمیم یافته (چکیده)
74 - A complementary tool to enhance the effectiveness of existing methods for heterogeneous fixed fleet vehicle routing problem (چکیده)
75 - یک الگوریتم شاخه و کران برای مسأله زمانبندی استوار کار کارگاهی (چکیده)
76 - کمینه کردن مجموع وزندار تعداد واحدهای کاری دارای دیرکرد در زمانبندی کارها بر روی پردازنده های موازی با تاخیر ارتباطی (چکیده)
77 - A Covering Tour Approach to the Location of Satellite Distribution Centers to Supply Humanitarian Aid (چکیده)
78 - Combining Exact and Heuristic Approaches for the Covering Salesman Problem (چکیده)
79 - ارائه مدلی پویا برای مکان یابی مراکز خدمات پس از فروش؛ بررسی یک نمونه موردی (چکیده)
80 - An integer programming-based local search for the covering salesman problem (چکیده)
81 - A heuristic procedure for the capacitated m_ring star problem (چکیده)
82 - An Integer Linear Programming based heuristic approach for the capacitated m-ring-star problem (چکیده)
83 - The Cost Constraint Minimum Spanning Tree and the label constrained minimum spanning tree problems (چکیده)
84 - An Integer Linear Programming based heuristic for the Capacitated m-Ring-Star Problem (چکیده)
85 - On the Optimal Frequency and Timing of Control Points in a Project Life Cycle (چکیده)
86 - به کار گیری الگوریتم ابتکاری الکترو مغناطیسم در برنامه ریزی پروژه با منابع محدود (چکیده)
87 - معرفی‌ روش جدید الگوریتم مورچه برای مساله تخصیص درجه ۲ ساخت یافته (چکیده)
88 - Modification of scatter search for examination timetabling problem (چکیده)
89 - رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود (چکیده)
90 - New Evolutionary Algorithm for Examination Timetabling Problem (چکیده)
91 - New algorithm for Project Scheduling Problem (چکیده)
92 - The Generalized Covering Salesman Problem (چکیده)
93 - Heuristic Procedures for the Generalized Covering Salesman Problem (چکیده)
94 - Variable Neighborhood Search for the Cost Constrained Minimum Label Spanning Tree and Label Constrained Minimum Spanning Tree Problems (چکیده)
95 - A solution procedure for the Generalized Covering Salesman Problem (چکیده)
96 - A Local Search procedure for the Open vehicle Routing Problem (چکیده)
97 - An ILP Improvement Procedure for the Open Vehicle Routing Problem (چکیده)
98 - Generalized Covering Salesman Problem (چکیده)
99 - A heuristic Method to solve the Capacitated m-Ring-Star Problem (چکیده)
100 - An ILP Local Search Algorithm for the Capacitated m-Ring-Star Problem (چکیده)
101 - Introduction to electromagnetism algorithm for the examination timetabling problem and comparison of it with other metaheuristics (چکیده)
102 - A Variable Neighborhood Search and its Application to a Ring Star Problem Generalization (چکیده)
103 - A heuristic procedure for the Capacitated m-Ring-Star Problem (چکیده)
104 - Variable neighborhood search for the cost constrained minimum label spanning tree and label constrained minimum spanning tree problems (چکیده)
105 - An ILP improvement procedure for the Open Vehicle Routing Problem (چکیده)
106 - Generalized Covering Salesman Problem (چکیده)
107 - A Variable Neighborhood Search and its Application to a Ring Star Problem Generalization (چکیده)
108 - Location and Supply of Humanitarian aid Distribution points (چکیده)
109 - رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود (چکیده)