بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمد پسندیده فرد


موارد یافت شده: 224

1 - بررسی آزمایشگاهی اثر شار حرارتی یکنواخت و پلهای بر انتقال حرارت نانوسیال آب اکسید آهن - 3 در لوله (چکیده)
2 - بررسی جریان و انتقال حرارت نانوسیالها در حضور میدان مغناطیسی در میکرولوله افقی با وجود شرط مرزی لغزش (چکیده)
3 - Fabrication and Experimentatal Characterization of a Thermoplastic Micropump with Rectangular Channel Cross-Section for Biomedical Application (چکیده)
4 - ساخت و بررسی آزمایشگاهی میکروپمپ تمام ترموپلاستیک چندلایه با سطح مقطع نیم بیضی (چکیده)
5 - ساخت و بررسی آزمایشگاهی میکروپمپ ترموپلاستیکی چند لایه با کانال دارای دیفیوزر و نازل (چکیده)
6 - بهبود عملکرد هیت سینکهای آلومینیومی مورد استفاده در صنایع الکترونیک (چکیده)
7 - بهبود انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی در لوله مارپیچ مسی با دیوارهی دما ثابت تحت میدان مغناطیسی (چکیده)
8 - بررسی عددی چگونگی تشکیل پرش هیدرولیکی چندضلعی و ساختار جریان سیال در آن (چکیده)
9 - طراحی و ساخت غشا نانوفیبری به روش الکترواسپینینگ و بررسی تجربی و تحلیلی رفتار دارورسانی غشاء ساخته شده (چکیده)
10 - بررسی عددی انتقال حرارت جریان داخلی نانوسیال با استفاده از مدل دو مولفه ای بونگیورنو (چکیده)
11 - بررسی آزمایشگاهی بهبود انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی تحت تاثیر میدان مغناطیسی یکنواخت در لوله مارپیچ (چکیده)
12 - An optimization of heat transfer of nanofluid flow in a helically coiled pipe using Taguchi method (چکیده)
13 - Surface roughness effect on droplet impact characterization: Experimental and theoretical study (چکیده)
14 - Stability and magnetization of Fe3O4/water nanofluid preparation characteristics using Taguchi method (چکیده)
15 - Numerical study of the effects of nanofluids and phase-change materials in photovoltaic thermal (PVT) systems (چکیده)
16 - An Alternative High-Density Ratio Pseudo-potential Lattice Boltzmann Model with Surface Tension Adjustment Capability (چکیده)
17 - Experimental investigation of a novel type of two-phase closed thermosyphon filled with functionalized carbon nanotubes/water nanofluids for electronic cooling application (چکیده)
18 - Experimental and Numerical Characterization of Drop Impact on a Hydrophobic Cylinder (چکیده)
19 - Experimental investigation on heat transfer enhancement for a ferrofluid in a helically coiled pipe under constant magnetic field (چکیده)
20 - اصلاح مدل انتقال جرم «نرخ معین» برای شبیه سازی عددی فرایند چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب (چکیده)
21 - Hydrophobic Impact of a Droplet on a Solid Cylinder: Experiments and Simulations (چکیده)
22 - بررسی عددی جذب انرژی از امواج نامنظم غیرخطی توسط استوانه بریستول (چکیده)
23 - شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی چند ضلعی (چکیده)
24 - Numerical Investigation of Tsunami Wave Generation Using a Piston-Type Wavemaker (چکیده)
25 - Reply to comments on “Optimization and parametric analysis of a nanofluid based photovoltaic thermal system: 3D numerical model with experimental validation”, energy conversion and management (2018); 160: 93–108, by M. Hosseinzadeh, A. Salari, M. Sardarabadi, M. Passandideh-Fard (چکیده)
26 - Experimental investigation of multiwall carbon nanotube/paraffin based heat sink for electronic device thermal management (چکیده)
27 - Effect of glass cover and working fluid on the performance of photovoltaic thermal (PVT) system: An experimental study (چکیده)
28 - Experimental study of using both ethylene glycol and phase change material as coolant in photovoltaic thermal systems (PVT) from energy, exergy and entropy generation viewpoints (چکیده)
29 - The numerical study of the effect of design parameters on EWOD actuation inmicrochannels of rectangular cross section (چکیده)
30 - Economic and environmental analysis of using metal-oxides/water nanofluid in photovoltaic thermal systems (PVTs) (چکیده)
31 - Experimental study of direct contact condensation of steam jet in water flow in a vertical pipe with square cross section (چکیده)
32 - Investigation of the Effect of Geometric Parameters on EWOD Actuation in Rectangular Microchannels (چکیده)
33 - تحلیل آزمایشگاهی انرژی و اگزرژی اثر شار حرارتی یکنواخت و پله ای بر انتقال حرارت روی یک لوله با مقطع دایره ای (چکیده)
34 - Energy and exergy analysis of nano fluid based photovoltaic thermal system integrated with phase change material (چکیده)
35 - Application of a fictitious domain method in numerical simulation of an oscillating wave surge converter (چکیده)
36 - Entropy generation analysis of nanofluid flow over a spherical heat source inside a channel with sudden expansion and contraction (چکیده)
37 - Optimization and parametric analysis of a nano fluid based photovoltaic thermal system: 3D numerical model with experimental validation (چکیده)
38 - A two-phase lattice Boltzmann study on injection filling of cavities with arbitrary shapes (چکیده)
39 - بررسی تجربی استفاده از آب و اتیلن گلیکول به عنوان خنک کننده در یک سیستم فتوولتاییک حرارتی (چکیده)
40 - Geometry Effects of an Oscillating Wave Surge Converter on its Energy Absorption (چکیده)
41 - Simulation of droplet impact on a curved solid surface by Lattice Boltzmann Method (چکیده)
42 - The effect of reservoir liquid volume on dispensed droplet size in a microchannel using the EWOD technique (چکیده)
43 - Geometrical Characterization of a Micro-Channel in Electro-Wetting Application (چکیده)
44 - Effects of Nanofluids Thermo-Physical Properties on the Heat Transfer and 1st law of Thermodynamic in a Serpentine PVT System (چکیده)
45 - Numerical and Experimental Investigations on the Effect of Adding Nanoparticles on Entropy Generation in PVT Systems (چکیده)
46 - Characterization of PVT systems equipped with nanofluids-based collector from entropy generation (چکیده)
47 - روشی جدید برای دستیابی به نسبت چگالیهای بالا و لزجتهای کم بر پایه مدل دوفاز شان و چن در شبکه بولتزمن (چکیده)
48 - بررسی پارامتری یک سیستم فتوولتاییک حرارتی بر پایه نانوسیال با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
49 - بررسی عددی تولید امواج نامنظم کاملا غیرخطی با استفاده از موج ساز باله ای (چکیده)
50 - بررسی عددی عملکرد نوسانگر جاذب رفت و برگشتی موج با استفاده از روش کسر حجمی سیال (چکیده)
51 - Experimental investigation of the effects of using metal-oxides/water nanofluids on a photovoltaic thermal system (PVT) from energy and exergy viewpoints (چکیده)
52 - بررسی عددی و تجربی بهینه سازی سیستم فتوولتاییک حرارتی با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
53 - Experimental characterization of droplet dispensing in electrowetting-based microfluidics (چکیده)
54 - A 2D numerical study on suppressing liquid sloshing using a submerged cylinder (چکیده)
55 - Experimental investigation of the effects of using nano/phase change materials (NPCM) as coolant of electronic chipsets, under free and forced convection (چکیده)
56 - Slug and bubble flows in a flat sheet ultrafiltration module: Experiments and numerical simulation (چکیده)
57 - A Pseudo-Potential Based Lattice Boltzmann Model to Investigate Droplet Impact onto a Thin Liquid Film (چکیده)
58 - Increasing the efficiency of microfluidic micromixer with gaps and baffles using design of experiments based on Taguchi method (چکیده)
59 - Rapid mixing in micromixers using magnetic field (چکیده)
60 - Using artificial neural network models and particle swarm optimization for manner prediction of a photovoltaic thermal nanofluid based collector (چکیده)
61 - A three-dimensional numerical approach on water entry of a horizontal circular cylinder using the volume of fluid technique (چکیده)
62 - Experimental study of using both ZnO/ water nanofluid and phase change material (PCM) in photovoltaic thermal systems (چکیده)
63 - ENERGY ABSORPTION OF FULLY NON-LINEAR IRREGULAR WAVE BY BRISTOL CYLINDER WAVE ENERGY CONVERTER (چکیده)
64 - NUMERICAL SIMULATION OF FULLY NON-LINEAR IRREGULAR WAVE BY FLAP TYPE WAVE MAKER (چکیده)
65 - تدوین نقشه رژیم چگالش برای پدیده چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب در لوله عمودی (چکیده)
66 - بررسی آزمایشگاهی خصوصیات پدیده چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب در لوله عمودی (چکیده)
67 - EXPERIMENTAL STUDY OF WATER DROP PENETRATION ON WATER SURFACE USING PLANAR LASER INDUCED FLUORESCENCE (چکیده)
68 - Numerical Investigation of Water Drop Movement within a Microchannel under Electrowetting Phenomenon (چکیده)
69 - شبیه سازی برخورد همزمان دو قطره موازی بر روی لایه ی نازک مایع با استفاده از روش شبکه بولتزمن (چکیده)
70 - Simulation of a single droplet impact onto a thin liquid film using the lattice Boltzmann method (چکیده)
71 - Experimental and numerical study of metal-oxides/water nanofluids as coolant in photovoltaic thermal systems (PVT) (چکیده)
72 - طراحی و ساخت یک مولد قطره به منظور بررسی تجربی برخورد قطره به سطح (چکیده)
73 - اثر ذوب شدن و تغییر شکل سطح جامد در برخورد ذره مذاب در فرآیند پوشش ¬دهی حرارتی (چکیده)
74 - مدل‌ سازی عددی بویلر نیروگاه توس به‌ منظور امکان‌ سنجی افزایش راندمان (چکیده)
75 - بررسی عددی و تجربی حرکت یک جسم جامد تغییر شکل‌پذیر و برخورد آن با یک سطح صلب (چکیده)
76 - Numerical and model validation of uncovered nanofluid sheet and tube type photovoltaic thermal solar system (چکیده)
77 - بررسی عددی حرکت قطره با سطح آزاد بر روی سطح جامد توسط پدیده الکترووتینگ (چکیده)
78 - Numerical investigation of water drop movement within a microchannel under electrowetting phenomenon (چکیده)
79 - The Study of Bubble Coalescence in Coaxial and Side-by-Side Motions (چکیده)
80 - EXPERIMENTAL STUDY OF WATER DROP PENETRATION FOLLOWING DROP IMPACT ON WATER SURFACE USING PLANAR LASER INDUCED FLUORESCENCE (چکیده)
81 - Fouling Reduction in Ultrafiltration using Gas Flow Injection (چکیده)
82 - بررسی عددی سرعت قطره تحت پدیده الکترووتینگ در میکروکانال (چکیده)
83 - بررسی عددی پدیدهی اختلاط مغناطیسی درون ریزمجراها در حالت پایا (چکیده)
84 - تحلیل جریان حفره سازی جزئی بر روی پرتابه های متقارن محوری و انتخاب حفره ساز بهینه متناسب با سرعت پرتابه (چکیده)
85 - Experimental investigation of a PVT system performance using nano ferrofluids (چکیده)
86 - Simulation of liquid sloshing in 2D containers using the volume of fluid method (چکیده)
87 - Numerical investigation on the lifetime decline of burners in a wall-fired dual-fuel utility boiler (چکیده)
88 - Hot-spot cooling using microliter liquid drops (چکیده)
89 - بررسی تجربی اثرات موئینگی در دینامیک تبخیر سطحی قطرات آب (چکیده)
90 - Numerical and Experimental Analysis of the Fluid-Structure Interaction in Presence of a Hyperelastic Body (چکیده)
91 - Bubble Rupture under an External Oscillatory Excitation: A Numerical Approach (چکیده)
92 - Numerical Simulation of Coalescence of Two Stationary Droplets Using Lattice Boltzmann Method (چکیده)
93 - Numerical and Experimental Study of a Ventilated Supercavitating Vehicle (چکیده)
94 - حل عددی پدیده کاویتاسیون بر روی هندسه‌های متقارن محوری با استفاده از روش نسبت حجمی سیال (VOF) (چکیده)
95 - Experimental investigation of the effects of silica/water nanofluid on PV/T (photovoltaic thermal units) (چکیده)
96 - بررسی دینامیک برخورد قطرات هم مرکز و اثر کشش سطحی در محدوده وبر کم (چکیده)
97 - The Coalescence of Two Stationary Droplets: A Numerical Approach (چکیده)
98 - Numerical simulation of a submerged cylindrical wave energy converter (چکیده)
99 - Computer Modelling and Experimental Validation of a Photovoltaic Thermal (PV/T) Water Based Collector System (چکیده)
100 - ارزیابی آزمایشگاهی اثر نانوسیال سیلیکا در سیستمهای فتوولتائیک حرارتی (چکیده)
101 - Numerical Simualtion of a Non-Newtonian Fluid during the Filling Process of a Die (چکیده)
102 - Numerical and Experimental Analysis of the Motion of a Hyperelastic Body in a Fluid (چکیده)
103 - Numerical Simulation of liquid Sloshing with baffles in the fuel container (چکیده)
104 - On the Development of a Numerical Model for Liquid Sloshing in Containers (چکیده)
105 - On the microscopic parameters at a moving contact line during wetting process (چکیده)
106 - The Optimum Design of a Cavitator for High-Speed Axisymmetric Bodies in Partially Cavitating Flows (چکیده)
107 - Fully nonlinear viscous wave generation in numerical wave tanks (چکیده)
108 - مطالعه تجربی و تحلیلی دینامیک تبخیر سطحی قطرات آب بر روی سطوح مختلف (چکیده)
109 - اثر شدت چرخش گاز در شبیهسازی ایجاد پوشش سطحی برروی دیواره داخلی یک استوانه در فرآیندهای پاششی (چکیده)
110 - Simulation of Semi-Molten Particle Impacts Including Heat Transfer and Phase Change (چکیده)
111 - On a Numerical Model for Free Surface Flows of a Conductive Liquid Under an Electrostatic Field (چکیده)
112 - An Electrowetting-Based Technique for Hot-Spot Cooling of Integrated Circuits: Experimental and Numerical Approach (چکیده)
113 - Simulation of Fluid Flow and Heat Transfer Including Phase Change during the Impact of Semi-Molten Particles (چکیده)
114 - SHAPE OPTIMIZATION OF AXISYMMETRIC CAVITATOR IN PARTIALY CAVITATING FLOW (چکیده)
115 - The Study of Bubble Coalescence in Coaxial and Side-by-Side Motions (چکیده)
116 - مدل سازی فرآیند پوشش حرارتی برای تشکیل پوشش سطحی با استفاده از روشهای آماری (چکیده)
117 - تحلیل واحدهای فتوولتاییک حرارتی و بررسی عوامل موثر بر بازده آنها (چکیده)
118 - On a methodology for selecting biomass materials for gasification purposes (چکیده)
119 - Modeling free surface flows in presence of an arbitrary moving object (چکیده)
120 - The Impact of a Solid Object on to a Liquid Surface (چکیده)
121 - NUMERICAL SIMULATION OF DROPLET IMPACT AND SOLIDIFICATION INCLUDING THERMAL SHRINKAGE IN A THERMAL SPRAY PROCESS (چکیده)
122 - Simulation of Two Designs of Micro-Mixers with Enhanced Advection Mechanisms (چکیده)
123 - Electrowetting Actuation for a Sessile Liquid Drop: Experiments and Simulations (چکیده)
124 - Deformation and solidification of molten particles on a substrate in thermal plasma spraying (چکیده)
125 - Numerical simulation of the spreading and solidification of a droplet in plasma spray process (چکیده)
126 - Modeling of DC plasma spraying operation including particle impaction and solidification (چکیده)
127 - The effect of surface tension and contact angle on the spreading of a droplet impacting on a substrate (چکیده)
128 - Enthalpy method on modeling droplet impact and solidification in a plasma spray process (چکیده)
129 - Droplet impact and solidification in a thermal spray process: droplet-substrate interactions (چکیده)
130 - Droplet impact and solidification: comparison of experimental and numerical results (چکیده)
131 - 3D model of droplet impact and solidification: impact on a solidified splat (چکیده)
132 - Modeling sequential impact of two molten droplets on a solid surface (چکیده)
133 - On a three-dimensional model of free surface flows with heat transfer and solidification (چکیده)
134 - Surface cooling by an impinging water drop (چکیده)
135 - Splat morphology in thermal spray coatings: simulations and experiments (چکیده)
136 - Modeling thermal spray coating formation (چکیده)
137 - Numerical simulation of thermal spray coating formation (چکیده)
138 - On a 3D computational model of free surface flows including internal obstacles (چکیده)
139 - Droplet impact on a tube: simulations and experiments (چکیده)
140 - Splat shapes in a thermal spray coating process: simulations and experiments (چکیده)
141 - Computational modeling of the atomization of a liquid jet impinging on a solid plate (چکیده)
142 - 3D model of the impact and solidification of a droplet on a solid surface (چکیده)
143 - Effect of substrate properties on the formation of plasma sprayed alumina splats (چکیده)
144 - Simulation of the liquid film atomization (چکیده)
145 - Modeling liquid film formation and breakup in an industrial spray nozzle (چکیده)
146 - Simulation of the spray characteristics of black liquor (چکیده)
147 - A Computer Code to Design Liquid Containers for Vehicles (چکیده)
148 - Computational characterization of splash plate atomizers (چکیده)
149 - BLSpray: Understanding the Effect of Black Liquor Properties and Splash Plate Nozzle Configuration on Spray Characteristics (چکیده)
150 - Numerical Study of Circular Hydraulic Jump Using Volume-of-Fluid Method (چکیده)
151 - Simulation of the spray characteristics of black liquor (چکیده)
152 - Film Thickness and Velocity Distribution in a Splash-Plate Atomizer: Comparison between Simulations and Experiments (چکیده)
153 - Coalescence Collision of Two Droplets: Bubble Entrapment and the Effects of Important Parameters (چکیده)
154 - A Computational Model for Cavitation Using Volume-of-Fluid Method (چکیده)
155 - On the spreading and solidification of molten particles in a plasma spray process: effect of thermal contact resistance (چکیده)
156 - Capillary effects during droplet impact on a solid surface (چکیده)
157 - The generalized Laplace equation of capillarity I. Thermodynamic and hydrostatic considerations of the fundamental equation for interfaces (چکیده)
158 - The generalized Laplace equation of capillarity II. Hydrostatic and thermodynamic derivations of the Laplace equation for high curvatures (چکیده)
159 - Deposition of tin droplets on a steel plate: simulations and experiments (چکیده)
160 - Cooling effectiveness of a water drop impinging on a hot surface (چکیده)
161 - SIMULATING DROPLET IMPACT ON A SUBSTRATE OF ARBITRARY SHAPE (چکیده)
162 - A three-dimensional model of droplet impact and solidification (چکیده)
163 - Dynamics of splat formation in plasma spray coating process (چکیده)
164 - Splat Shapes in a Thermal Spray Coating Process: Simulations and Experiments (چکیده)
165 - BLSpray: Understanding the effects of black liquor properties and splash-plate nozzle configuration on spray characteristics (چکیده)
166 - A Numerical Study on Flow Characteristics of 2D Vertical Liquid Jet Striking a Horizontal Surface (چکیده)
167 - NUMERICAL SIMULATION OF CONE FORMATION IN ELECTROSPRAYING PROCESS (چکیده)
168 - OPTIMIZATION OF A HIGH PRESSURE SWIRL INJECTOR BY USING VOLUME-OF-FLUID (VOF) METHOD (چکیده)
169 - Two new high-performance cycles for gas turbine with air bottoming (چکیده)
170 - Gasification of heavy fuel oils: A thermochemical equilibrium approach (چکیده)
171 - The Effects of Thermal Shrinkage on Coating Formation in Thermal Spray Processes: A Numerical Approach (چکیده)
172 - Numerical Simulation of Electrostatic Jet Atomization Using VOF Method (چکیده)
173 - Porosity Formation due to Splat Curling-up in Thermal Spray Coating Technology: A Numerical Approach (چکیده)
174 - Experimental and Numerical Investigation of Circular Hydraulic Jump (چکیده)
175 - مدلسازی عددی بویلر نیروگاه توس به منظور امکان سنجی افزایش راندمان: شبیه سازی نازل سوخت مایع (چکیده)
176 - مدلسازی عددی بویلر نیروگاه توس به منظور امکان سنجی افزایش راندمان: شبیه سازی جریان و احتراق داخل بویلر (چکیده)
177 - Simulation of Liquid Fuel Atomization in an Industerial Spray Nozzle of a Powerplant Boiler (چکیده)
178 - Mixing Process in T-Shaped Micro-Mixers with Chaotic Advection:A Numerical Approach (چکیده)
179 - NUMERICAL SIMULATION OF ELECTROSTATIC ATOMIZATION IN SPINDLE MODE (چکیده)
180 - Numerical study of bubble rise and interaction in a viscous liquid (چکیده)
181 - Numerical Simulation of a Non-Newtonian Free Surface Flow by VOF Method in a Wire Coating Process (چکیده)
182 - Numerical Simulation of the Impingement of a Vertical Liquid Jet on a Solid Surface (چکیده)
183 - Simulation of Laser Cladding Process Using Enthalpy Model Integrated into VOF Method (چکیده)
184 - تاثیر زاویه تماس در برخورد قطره با سطح جامد (چکیده)
185 - THE EFFCT OF MICROGRAVITY ON HYDRAULIC JUMP FORMATION DURING FILM ATOMIZATION IN SPACECRAFT PROPULSION (چکیده)
186 - A numerical simulation for solving two dimensional non-Newtonian jet buckling in Moulding Process by VOF method (چکیده)
187 - Numerical Simulation of a Non Newtonian Free Surface Flow by VOF Method in a Wire Coating Process (چکیده)
188 - THE IMPINGEMENT OF A NORMAL LIQUID JET ON A HORIZONTAL SURFACE (چکیده)
189 - Gasification of Heavy Fuel Oils: A Thermochemical Equilibrium Approach (چکیده)
190 - A Parametric Study on the Formation of a Circular Hydraulic Jump by Volume-of-Fluid Method (چکیده)
191 - A Computational Study of Droplet Impingement onto a Thin Liquid Film (چکیده)
192 - مدلسازی آماری تشکیل پوشش سطحی با استفاده از فرآیند پاشش حرارتی (چکیده)
193 - Modeling the Formation of a Thermal Spray Coating using a Stochastic Approach (چکیده)
194 - On a Stochastic Model for a Thermal Spray Coating Process: Prediction of Coating Thickness and Porosity (چکیده)
195 - On a Numerical Model for Gasification of Biomass Materials (چکیده)
196 - On a 3D Numerical Model of Laser Cladding with Powder Deposition (چکیده)
197 - Numerical Simulation of Partial Cavitation over Axisymmetric Bodies :VOF Method vs. Potential Flow Theory (چکیده)
198 - On a numerical model for gasification of biomass materials: an alternative method to combustion (چکیده)
199 - On a Stochastic Model for a Thermal Spray Coating Process: Prediction of Coating Thickness and Porosity (چکیده)
200 - Simulation of Vortex Shedding behind Square and Circular Cylinders (چکیده)
201 - Modeling Biomass Gasification: A New Approach to UtilizeRenewable Sources of Energy (چکیده)
202 - Bubble Rise and Departure from a Viscous Liquid Free Surface (چکیده)
203 - Modeling the Formation of a Thermal Spray Coating using a Stochastic Approach (چکیده)
204 - Numerical Simulation of Flow Instabilities during the Rise of a Bubble in a Viscous Liquid (چکیده)
205 - A Computational Study of Cavitation in a Hydraulic Poppet Valve (چکیده)
206 - A Numerical Study on Bubble Rise and Interaction in a Viscous Liquid (چکیده)
207 - Investigation of Steam Injection Effect and Exergy Analysis on ABC Gas Turbine Cycle (چکیده)
208 - Modeling Bubble Growth and Departure from a Cavity (چکیده)
209 - Numerical Simulation of Fluid Flow and Heat transfer in a Rotary Regenerator (چکیده)
210 - Modeling Cavitation over Axisymmetric Bodies: VOF Technique versus Boundary Element Method (چکیده)
211 - Modeling Cavitation in a Hydraulic Poppet Valve: Comparison with Experiment and the Effect of Processing Parameters (چکیده)
212 - مدلسازی آماری تشکیل پوشش سطحی با استفاده از فرآیند پاشش حرارتی (چکیده)
213 - Numerical simulation of partial cavitation over axisymmetric bodies: VOF method vs. potential flow theory (چکیده)
214 - On a Numerical Model for Gasification of Heavy Fuel Oils: An Alternative Technology for Processing Refinery Residues (چکیده)
215 - Transient simulations of cavitating flows using a modified volume-of-fluid (VOF) technique (چکیده)
216 - Sensitivity Analysis of Biomass Gasification: Application of Thermochemical Equilibrium Approach (چکیده)
217 - شبیه سازی عددی و مدل تحلیلی برخورد مایل قطره با سطح زیرلایه در فرآیند لایه نشانی به روش پاشش حرارتی (چکیده)
218 - Numerical Simulation of Fluid Flow and Heat transfer in a Rotary Regenerator (چکیده)
219 - A Computational Study of Cavitation in a Hydraulic Poppet Valve (چکیده)
220 - A Numerical Study on Bubble Rise and Interaction in a Viscous Liquid (چکیده)
221 - مدل عددی برای گازی سازی پسماندها (چکیده)
222 - Numerical Simulation of Partial Cavitation over Axisymmetric Bodies: VOF Method vs. Potential Flow Theory (چکیده)
223 - ON A NUMERICAL MODLE FOR GASIFICATION OF BIOMASS MATERIALS (چکیده)
224 - Characterization of Splash-Plate Atomizers using Numerical Simulations (چکیده)