بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Banejad


موارد یافت شده: 106

1 - بررسی برهمکنش سطوح آبیاری و بافت خاک برعملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه شاهی (چکیده)
2 - بررسی برهمکنش سطوح آبیاری و بافت خاک برعملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه شاهی (چکیده)
3 - بررسی بهره‎وری آب، خصوصیات و غلظت عناصر نعناع فلفلی تحث تنش کادمیوم در حضور سلنیوم (چکیده)
4 - بررسی بهره وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی در شرایط تنش آبی و شوری در حضور سلنیوم (چکیده)
5 - بهینه سازی مصرف آب و تعیین توابع تولید آب- شوری- عملکرد در گیاه نعناع فلفلی در حضور سلنیوم (چکیده)
6 - کاربرد سنجش از دور در مدل سازی هیدرولیکی و تعیین حد بستر رودخانه‌ها (مطالعه موردی : رودخانه ارداک) (چکیده)
7 - ارزیابی حساسیت دو مدل کیفیت آب NSFWQI و IRWQISC در رودخانه هراز (چکیده)
8 - Trend analysis of water flow on Neka and Tajan rivers using parametric and non-parametric tests (چکیده)
9 - Evaluation of ANN, GEP, and Regression Models to Estimate the Discharge Coefficient for the Rectangular Broad-Crested Weir (چکیده)
10 - Investigation the Effect of Irrigation Levels on Peppermint Yield and Water Productivity under Salinity Stress (چکیده)
11 - Dam-break flow regime over mobile beds, a numerical CFD approach (چکیده)
12 - Dam-break induced flow over mobile beds, numerical approach in volume of fluid method (چکیده)
13 - Generation the hydraulic jumps by the dam-break flow over the movable beds (چکیده)
14 - بررسی تاثیر کیفیت‌های مختلف پساب بر برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژی گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاری (چکیده)
15 - بررسی تأثیر رژیم‌های تلفیقی آبیاری با پساب تصفیه شده شهری بر خواص مورفولوژیکی و بهره‌وری مصرف آب گیاه تربچه (چکیده)
16 - انتخاب بهترین روش استفاده مجدد از پساب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (چکیده)
17 - .بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی گیاه ریحان Ocimum basilicum L تحت شرایط کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه (چکیده)
18 - بررسی برخی مشکلات کیفی آب سدها (مطالعه موردی سد تبارک قوچان) (چکیده)
19 - ارائه راهکارهایی جهت کاهش تلفات آب از بستر کانال های آبیاری بدون پوشش (مطالعه موردی در استان همدان) (چکیده)
20 - مروری بر استانداردهای کمی و کیفی ارائه شده جهت استفاده از پساب (چکیده)
21 - بررسی تاثیر کیفیت های مختلف پساب بر برخی صفات بیوشیمایی و مورفولوژی گیاه گوجه فرنگی در شرایط کم آبیاری (چکیده)
22 - بررسی اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه همیشه بهار در بافت های مختلف کشت (چکیده)
23 - تأثیر آب مغناطیسی و بافت خاک بر دقت اندازه‌گیری میزان رطوبت به‌وسیله‌ی دستگاه TDR (چکیده)
24 - بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی و بذر اسفناج(Spinacia oleracea) تحت شرایط کم‌آبیاری (چکیده)
25 - بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچه (چکیده)
26 - تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی ریحان تحت کم آبیاری و آبیاری ناقص ریشه (چکیده)
27 - بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر خواص رشدی و عملکردی همیشه بهار در بافت‌های مختلف خاک (چکیده)
28 - تاثبر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه تربچه جهت بهبود بهره‎وری آب (چکیده)
29 - بررسی اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات رشدی فلفل دلمه ای تحت آبیاری با آب مغناطیسی (چکیده)
30 - بررسی اثر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر عملکرد صفات مورفولوژیکی گیاه تربچه تحت تنش خشکی (چکیده)
31 - تاثیر همزمان بزرگنمایی سرریز و آبگیری نسبی بر روی انتقال رسوبات بستر به کانال آبگیر در بندهای انحرافی (چکیده)
32 - ارزیابی تاثیر تغییر کاربری اراضی بستر رودخانهها بر میزان و شدت سیل مطالعه موردی: رودخانه ارداک (چکیده)
33 - بررسی کیفیت پساب خروجی تصفیهخانه فاضلاب شهری زابل جهت کاربرد در اراضی زراعی (چکیده)
34 - بررسی تاثیر بزرگنمایی سرریز، اندازه رسوبات، دبی ودبی نسبی آبگیری بر روی غلظت رسوبات وارده به پایین دست و کانال آبگیر بندهای انحرافی (چکیده)
35 - مطالعه آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان و شدت تلاطم در نواحی مرده کناری در یک کانال متقارن (چکیده)
36 - بررسی تاثیر میدان مغناطیس بر عناصر موجود در آب (چکیده)
37 - بررسی نوسانات فشار در بستر پرش هیدرولیکی مستغرق (چکیده)
38 - A comprehensive study on dam-break flow over dry and wet beds (چکیده)
39 - بررسی تاثیر کاربرد سوپر جاذب ها بر میزان وزن خشک غده گیاه تربچه (چکیده)
40 - بررسی استفاده از آب شور مغناطیس شده در ساخت بتن (چکیده)
41 - ارایه روشی در تعیین پارامترهای موثر در کاهش ضریب آبگذری سرریزهای نوک اردکی تحت تاثیر افزایش بزرگنمایی (چکیده)
42 - چارچوب ارزش گذاری اقتصادی و قیمت گذاری آب در ایران (چکیده)
43 - بررسی تغییرات فشار در بستر حوضچه های آرامش (چکیده)
44 - پیش بینی تغییرب زمانی افت در صافی شنی (چکیده)
45 - بررسی تأثیر شدت های مختلف آب مغناطیسی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه تربچه (چکیده)
46 - Estimating Discharge Coefficient of PK-Weir Under Subcritical Conditions Based on High-Accuracy Machine Learning Approaches (چکیده)
47 - Application of ANN in Estimating Discharge Coefficient of Circular Piano Key Spillways (چکیده)
48 - A laboratory investigation on the potential of computational intelligence approaches to estimate the discharge coefficient of piano key weir (چکیده)
49 - شبیه سازی عددی جریان در نواحی مرده مستطیلی کانال آبیاری با استفاده از مدل +CCM-STAR (چکیده)
50 - بررسی تاثیر رقوم بستر بالادست و پایین دست روی ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی لبه تیز (چکیده)
51 - تحلیل فرودی جریان غیر ماندگار سریع ناشی از شکست سد روی بستر ثابت (چکیده)
52 - مدیریت پسابها با رویکرد توسعه پایدار جهت جلوگیری از پایین رفتن سطح آب زیرزمینی و رخداد پدیده فرونشست زمین (چکیده)
53 - فرصت ها و چالش های زیست محیطی استفاده از پساب ها در کشاورزی (چکیده)
54 - کاربری میدان مغناطیسی به منظور استفاده مجدد از فاضلاب در سیستم های آبیاری تحت فشار و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش ارتقاء مدیریت منابع آبی (چکیده)
55 - گزینش بهترین روش زمین آمار جهت تهیه پهنه مکانی پارامترهای کلر و هدایت الکتریکی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی) (چکیده)
56 - مقایسه روش های درون یابی جهت تهیه نقشه های توزیع مکانی پارامترهای سدیم و بی کربنات آب زیرزمینی (دشت رزن - قهاوند) (چکیده)
57 - حذف زیستی آفت کش کنفیدور از آب های آلوده توسط قارچ T.tomentosum (چکیده)
58 - بررسی تأثیر عوامل غلظت های متفاوت فلز سرب و میزان جریان عبوری بر راندمان حذف این فلز در محیط متخلخل (چکیده)
59 - بررسی امکان استفاده ازآب رودخانه گاماسیاب استان همدان در سیستم های آبیاری کشاورزی (چکیده)
60 - مقایسه عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک با مدل ترکیبی عصبی فازی دربرآورد طول نسبی پرش هیدرولیکی (چکیده)
61 - ررسی عددی اثر تغییر هندسه سر ریز لبه پهن مرکب بر خصوصیات هیدرولیکی سرریز با استفاده از مدل Flow-3D (چکیده)
62 - تغییرات بار هیدرولیکی حاصل از رواناب ورودی به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه (چکیده)
63 - توسعة مدلی مناسب بر مبنای روش تکاملی برنامه ریزی بیان ژن و حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان بهنگام در برآورد DO و BOD در رودخانهها (چکیده)
64 - ررسی عملکرد پودر دانه های مورینگا اولیفرا در مقایسه با سولفات آلومینیوم و پلی-آلومینیوم کلراید در تصفیه آب های آلوده (چکیده)
65 - مطالعه آزمایشگاهی و عددی مشخصات هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز لبه تیز در اثر بالاآمدگی بستر بالادست (چکیده)
66 - حذف آفت‌کش کنفیدور از آب‌های آلوده توسط گونه‌های مختلف قارچ تریکودرما (چکیده)
67 - امکان سنجی استفاده از نانوذرات پراکسید کلسیم در حذف آرسنیک III از آب­ های آلوده در کشاورزی و تاثیر آن بر پارامترهای کیفی آبیاری (چکیده)
68 - اثر سرعت صافی سازی و عمق بستر صافی تند شنی بر کارایی حذف ذرات معلق (چکیده)
69 - ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﭘﻮﺩﺭ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﻳﻨﮕﺎ ﭘﺮﮔﺮﻳﻨﺎ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏﺧﺎﻧﮕﻲ (چکیده)
70 - Study of Circulation Number Fluctuations in Papaya Spillway (چکیده)
71 - The effect of pile spacing and arrangement on bed formation and scour hole dimensions in pile groups (چکیده)
72 - Evaluate of Head Loss, Sediment Value And Copper Removal in Sand Media (Rapid Sand Filter) (چکیده)
73 - کنترل بحران آب در مناطق سردسیر با بهبود دوام پوشش بتنی کانالهای آبیاری (مطالعه موردی در دشت رزن) (چکیده)
74 - تعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه نقشه های کیفی ED, TDS, SAR آب های زیرزمینی دشت اسد آباد (چکیده)
75 - تأثیر استفاده از گردابشکنها بر هیدرولیک جریان در سرریزهای مدور قائم (چکیده)
76 - شبیه سازی جریان ناشی از شکست سد روی بستر متحرک با بهره گیری از معادلات SNAR (چکیده)
77 - بررسی تاثیر غیر قابل نفوذ کردن دیواره عمودی بالادست سرریز پلکانی گابیونی در میزان استهلاک انرژی جریان در دو تخلخل متفاوت (چکیده)
78 - بررسی مکانیسم آبشستگی در پایه پل منفرد و گروه پایه های پل (چکیده)
79 - مقایسه عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک با مدل ترکیبی عصبی فازی دربرآورد طول نسبی پرش هیدرولیکی (چکیده)
80 - بررسی اثر خشکسالی رودخانه کشگان با استفاده از شاخص در مقیاس 3 ماهه...... (چکیده)
81 - تحلیل توان جریان آب در کانالهای نیمبیضی و نیمدایره (چکیده)
82 - تحلیل پارامتر طول مشخصه در فرمول عدد فرود (چکیده)
83 - بررسی نقش اثرات واحد های صنعتی و تصفیه خانه ها بر آلودگی رودخانه کشف رود دشت مشهد. (چکیده)
84 - Lead redistribution in a mine soil treated with three manures and incubated at two different temperatures (چکیده)
85 - سازگارسازی قارچ تریکودرما به آفت کش کنفیدور و ارزیابی توان رویشی آن در محیط های حاوی سم (چکیده)
86 - A comparison of various artificial intelligence approaches performance for estimating suspended sediment load of river systems: a case study in United States (چکیده)
87 - Numerical Simulation of Groundwater Flow and Contamination Transport in Nahavand Plain Aquifer,West of Iran (چکیده)
88 - The effect of magnetic water on concentration of micronutrient elements in basil leaves (چکیده)
89 - Treatment of urban sewage duration coagulation process with use natural materials (چکیده)
90 - Synthesis of calcium peroxide nanoparticles as an innovative reagent for in situ chemical oxidation (چکیده)
91 - Development of a cost-effective technique to remove the arsenic contamination from aqueous solutions by calcium peroxide nanoparticles (چکیده)
92 - ارزیابی کارایی حذف ذرات معلق آب توسط صافی تند شنی با تغییر غلظت ذرات و اندازه دانه های محیط بستر صافی (چکیده)
93 - تاثیر فیلتر تند شنی بر کارایی حذف فلزات مس و روی در حضور غلظت های متفاوت فسفات (چکیده)
94 - ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کیفی (BOD و COD) آب رودخانه دره مرادبیک همدان (چکیده)
95 - ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت رزن – قهاوند برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی با استفاده از GIS (چکیده)
96 - بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان (چکیده)
97 - شبیه سازی عددی جریان و انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان دشت نهاوند (چکیده)
98 - تخمین برخی پارامترهای کیفی رودخانه ها با استفاده از مدل هیبرید شبکه های عصبی- موجکی (منطقه مطالعاتی جاجرود تهران و قره سو کرمانشاه) (چکیده)
99 - کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و GIS در تخمین پارامتر های موثر در تعیین الگوی کشت (مطالعه موردی : شهرستان نهاوند) (چکیده)
100 - شبیه سازی حرکت کادمیم درشرایط مختلف خاک با مدل غیرتعادلی فیزیکی (چکیده)
101 - بررسی رابطه پارامترهای دوام و مقاومت فشاری در پوشش بتنی کانال های آبیاری(مطالعه موردی در همدان) (چکیده)
102 - پیامدآبیاری با آب آلوده به آرسنیک و روی بر تجمع روی در گیاه تربچه (چکیده)
103 - ارزیابی کیفیت دوام پوشش بتنی کانال های آبیاری در محیط سردسیر(مطالعه موردی در استان همدان) (چکیده)
104 - ارزیابی آب های زیرزمینی دشت بهار همدان از نظر خورندگی و رسوب گذاری (چکیده)
105 - امکان سنجی استفاده از دانه های مورینگا پرگرینا در مقایسه با آلوم و پلی آلومینیم کلراید در تصفیه فاضلاب (چکیده)
106 - مقایسه چند مدل برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک به منظور استفاده بهینه از مدل های تابش (چکیده)