بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mirza Mohammad Reza Sharifmoghadam


موارد یافت شده: 51

1 - Antibacterial and Synergistic Effects of Herbal Extracts in Combination with Amikacin and Imipenem Against Multidrug-Resistant Isolates of Acinetobacter (چکیده)
2 - Antibacterial and synergistic effects of aqueous and methanol extracts of Artemisia annua against multidrug-resistant isolates of Acinetobacter (چکیده)
3 - Biochemical characterization of an alkaline surfactant-stable keratinase from a new keratinase producer, Bacillus zhangzhouensis (چکیده)
4 - Effect of micelles and reverse micelles on nonlinear optical properties of potassium dichromate and Staphylococcus aureus treatment (چکیده)
5 - Determination of imipenem efflux-mediated resistance in Acinetobacter spp., using an efflux pump inhibitor Ghazale (چکیده)
6 - ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺪاﯾﻪ ﺑﻮﻣﯽ FUM 1 ﺟﺪاﺷﺪه از ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺸﻬﺪ و ﺑﻬﺒﻮد فعالیت آﻧﺰﯾﻤﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ به روش ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه (چکیده)
7 - Optical Properties of Methyl Orange-Doped Droplet and Photodynamic Therapy of Staphylococcus aureus (چکیده)
8 - A rapid method for separating and concentration of food-borne pathogenes using elution from ready-to-eat vegetables (چکیده)
9 - شناسایی مولکولی سودوموناس استوتزری به روش PCR-duplex (چکیده)
10 - Thiol-Capped Gold Nanoparticle Biosensors for Rapid and Sensitive Visual Colorimetric Detection of Klebsiella pneumoniae (چکیده)
11 - تشخیص سروتیپ k2 باکتری کلبسیلا پنومونیه با استفاده از orf10 موجود در مجموعه ژن های CPS (چکیده)
12 - Microbial pathology of some written documents of Astane Ghodes Razavi Liberary (چکیده)
13 - Antibacterial properties of Eremostachys biosseriana leaf and root extracts Against Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus bacteria (چکیده)
14 - Investigation of antibacterial properties of Juniperus polycarpus and Geranium robertianum leaf extracts on pathogenic Staphyloccocal strains (چکیده)
15 - جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی سویه های باکتریایی تجزیه کننده کراتین (چکیده)
16 - Study of the Role of Efflux Pumps in Amikacin-Resistant Acinetobacter Isolates from Teaching Hospitals of Mashhad, Iran (چکیده)
17 - ارزیابی اثر ضد باکتریایی و سینرژیسمی عصاره های ابی و متانولی مریم گلی خراسانی ) Salvia chorasanica ( با آن تی بیوتیک آمیکاسین بر باکتری پاتوژن r Acinetobacte (چکیده)
18 - Silver nanoparticles potential as an adjuvant in antimicrobial therapies against multidrug resistant bacteria (چکیده)
19 - Pattern of efflux pump genes in imipenem resistant Acinetobacter isolates (چکیده)
20 - بررسی خاصیت ضد باکتریایی و اثر ترکیبی عصاره‌های ابی و متانولی درمنه خزری (Artemisia annua) با انتی‌بیوتیک ایمی پنم بر باکتری پاتوژنAcinetobacter (چکیده)
21 - بهینه سازی تولید آنزیم کراتیناز در سویه FUM.120 (چکیده)
22 - تشخیص همزمان باکتریهای بیماریزای لیستریا منوسایتوژنز، اشرشیا کلی O157:H7 و جنس سالمونلا به روش multiplex PCR در سبزیجات آماده مصرف (چکیده)
23 - شناسایی باکتریهای تولیدکننده کراتیناز جداشده از خاک اطراف مشهد (چکیده)
24 - بهینه سازی کراتیناز تولید شده توسط جدایهی FUM-2 (چکیده)
25 - مقاومت به ونکومایسین با روشهای فنوتیپی و ژنوتیپی درایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران (چکیده)
26 - Synthesis of silver nanoparticles by a marine luminescent vibrio isolated from the water of Persian Gulf (چکیده)
27 - Biosynthesis of silver nanoparticles by a luminescent bacterium Vibrio fischeri NRRL B-11177 (چکیده)
28 - بهینه‌سازی افزایش توده‌ سلولی و تولید پلیهیدروکسیآلکانوات(PHA) در باکتریAeromonas hydrophila (چکیده)
29 - غربالگری و شناسایی سریع باکتریهای تولیدکننده پلی هیدروکسی آلکانوات ها (PHAs) از خاک‌های کشاورزی اطراف مشهد (چکیده)
30 - بررسی اثرات متقابل نانوذرات نقره و آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، سیپروفلوکساسین و سفتریاکسون در برابر جدایه بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاوم به دارو (چکیده)
31 - Investigation of the role of Effluxpumps in antibiotic resistance of Acinetobacterclinical isolates (چکیده)
32 - Effect of different stress-responsive signalling pathways in the cytokinesis and survival of S. pombe exomer mutants (چکیده)
33 - The ER-localized claudin-like Dni2 protein regulates the localization of Dni1p at a plasma membrane microdomain to mediate cell fusion during mating (چکیده)
34 - تشخیص سروتیپ k2 ببکتری کلبسیلا پنومونیه با استفاده از ژن orf10 موجود در مجموعه ژنهبی CPS (چکیده)
35 - Characterization and Antibacterial Activity of Plant Mediated Silver Nanoparticles Biosynthesized Using Scrophularia striata Flower Extract (چکیده)
36 - Length Scale effect of PCL-PB-PCL on the Light Scatteringand Dynamics of Network (چکیده)
37 - The Schizosaccharomyces pombe Map4 adhesin is a glycoprotein that can be extracted from the cell wall with alkali but not with beta-glucanases and requires the C-terminal DIPSY domain for function (چکیده)
38 - The tetraspan protein Dni1p is required for correct membrane organization and cell wall remodelling during mating in Schizosaccharomyces pombe. (چکیده)
39 - The FN3 and BRCT motifs in the exomer component Chs5p define a conserved module that is necessary and sufficient for its function (چکیده)
40 - The integrity of the cytokinesis machinery under stress conditions requires the glucan synthase Bgs1p and its regulator Cfh3p (چکیده)
41 - The Fission Yeast SEL1 Domain Protein Cfh3p A NOVEL REGULATOR OF THE GLUCAN SYNTHASE Bgs1p WHOSE FUNCTION IS MORE RELEVANT UNDER STRESS CONDITIONS (چکیده)
42 - The fission yeast Map4 protein is a novel adhesin required for mating (چکیده)
43 - Different steps of sexual development are differentially regulated by the Sec8p and Exo70p exocyst subunits (چکیده)
44 - Evaluation of antimicrobial property of silver nanoparticle biosynthesized by Rosemary Plant (چکیده)
45 - The clathrin light chain is essential for cell wall synthesis and viability in Schizosaccharomyces pombe (چکیده)
46 - Involvement of the multi-pass membrane protein Prm1p in cell fusion and cell integrity during mating (چکیده)
47 - The Cfr1/Csr1p complex regulate cell wall synthesis in Schizosaccharomyces pombe (چکیده)
48 - Cellular function of clathrin light chain in Schizosaccharomyces pombe (چکیده)
49 - A Rapid Synthesis of Silver Nanoparticles Using a Radical Initiator under UV Light and Evaluation of Their Antibacterial Activities (چکیده)
50 - Membrane Organization and Cell Fusion During Mating in Fission Yeast Requires Multipass Membrane Protein Prm1 (چکیده)
51 - Regulation of Cell Wall Synthesis by the Clathrin Light Chain Is Essential for Viability in Schizosaccharomyces pombe (چکیده)