بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Javad Ranjkesh


موارد یافت شده: 51

1 - تبیین و سطح بندی پارامترهای دیپلماسی مرزی بین ایران و ترکمنستان (چکیده)
2 - نقش دیپلماسی مرزی بر احقاق حقوق مرزنشینان ایران و ترکمنستان (چکیده)
3 - طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی (چکیده)
4 - جایگاه دیپلماسی مرزی در بهره مندی از منابع طبیعی ایران و ترکمنستان (چکیده)
5 - نقش دیپلماسی مرزی در احقاق حقوق مرزنشینان ایران و ترکمنستان (چکیده)
6 - شناسایی استراتژی های تبدیل منابع دیپلماسی ورزشی به برآمدهای مطلوب سیاسی از منظر خبرگان بین المللی (چکیده)
7 - طراحی مدل دیپلماسی ورزشی با بهره گیری از دیدگاه خبرگان بین المللی (چکیده)
8 - تعیین جایگاه صلح بین المللی در مدل دیپلماسی ورزشی (چکیده)
9 - Identifying Sports Diplomacy Resources as Soft Power Tools (چکیده)
10 - سامان دهی «ایماژ بازنمایی شده» ایران؛ پیش شرط پذیرش گردشگری (چکیده)
11 - Converting sports diplomacy to diplomatic outcomes: Introducing a sports diplomacy model (چکیده)
12 - بررسی تطبیقی واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد به پدیده تروریسم قبل و بعد از 11 سپتامبر 2001 (چکیده)
13 - کاربست نظریه ریتبرگر در فرآیند شکل گیری سازمان های بین المللی مورد پژوهی: اتحادیه اروپا (چکیده)
14 - بررسی عملکرد دیپلماسی فرهنگی آمریکا در قبال چین (چکیده)
15 - واکاوی دیدگاه آیت الله مطهری در مورد تمدن مدرن غرب و چگونگی تعامل با آن (چکیده)
16 - تحلیل گفتمان سیاست خارجی دولت یازدهم بر اساس آراء لاکلاو و موف (چکیده)
17 - تبیین سیاست خارجی اعتدال گرا از منظر تئوری سازه انگاری با تاکید بر آموزه های ایرانی –اسلامی (چکیده)
18 - رابطه بین اقتصاد هنجاری و اقتصاد اثباتی بر اساس نظریه عقلانیت (چکیده)
19 - ساختار ـ کارگزار: چارچوبی تئوریک برای فهم و ارزیابی پدیده «مرز» (چکیده)
20 - تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه مفهوم دیپلماسی از واقعیت تا مجاز (چکیده)
21 - بازاندیشی نظریه روابط بین الملل در اسلام (چکیده)
22 - نظریه های توسعه در آمریکای لاتین پس از جنگ سرد (چکیده)
23 - جهانی شدن اقتصادی،امکان یا امتناع گزینه های دیگر(اسلام) (چکیده)
24 - نقد و بررسی تاثیر سرمایه داری بین المللی بر وضعیت اقتصادی زنان از نگاه نظریه فمنیسم مارکسیستی (چکیده)
25 - واکاوی چیستی تحولات خاورمیانه : دینجویی / مرم مداری بر اساس مفهوم (2010 - دیپلماسی فرهنگی( 2012 (چکیده)
26 - نقش عوامل نرم افزاری در تحول منزلت ملی قطر 1995-2011 (چکیده)
27 - بِرَندسازی در دیپلماسی نیچه ای قَطر (چکیده)
28 - دیپلماسی شهری ، بررسی نقش و جایگاه شهرها به عنوان بازیگرجدید عرصه روابط بین الملل (چکیده)
29 - فقه و پویایی ماهیت سیاست خارجی رانشگر/بازدارنده (چکیده)
30 - واکاوی مبانی فرانظری نظریة روابط بین الملل در رویکرد اسلامی (چکیده)
31 - شاخصه های فرانظری نظریه روابط بین الملل در گفتمان اسلامی (چکیده)
32 - نقش و جایگاه دیپلماسی شهری در برقراری صلح و توسعه (چکیده)
33 - باز خوانش توانمندی اسلام در عرضه /عرصه نظریه پردازی روابط بین الملل (چکیده)
34 - فقه و پویایی ماهیت سیاست خارجی رانشگر/بازدارنده (چکیده)
35 - بررسی مبانی فرانظری نظریه روابط بین الملل در اسلام (چکیده)
36 - بررسی دلایل عدم بازتولید نظریه روابط‌بین‌الملل اسلامی در دوران معاصر؛ با عنایت به اندیشه‌های اندیشمندان سیاسی در اسلام (چکیده)
37 - تحولات فناورانه و تغییر ماهیت و مفهوم جنگ در روابط بین الملل (چکیده)
38 - تحول مفهوم منزلت ملی در نظام بین الملل با تکیه بر فناوری های ارتباطی/اطلاعاتی مقایسه موردی ایران و قطر (چکیده)
39 - فناوری های ارتباطی/ اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه ای در خاورمیانه (چکیده)
40 - آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی(کاربست مدلswotدر رفتارشناسی روابط خارجی) (چکیده)
41 - جهانی شدن (چکیده)
42 - جایگاه نوروز در سیاست خارجی ج.ا. ایران (چکیده)
43 - نادیده انگاری مفهوم/ظرفیت دیپلماسی شهری در نگاه منطقه ای (چکیده)
44 - جایگاه مفهوم عدالت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
45 - ضرورت بازتعریف-هویت ملی-بازتابانده شده درکتب درسی تاریخ (چکیده)
46 - جایگاه عدالت در نظریه های روابط بین الملل (چکیده)
47 - خراسان/مشهد: منظر نگاه دیپلماسی ایران به آسیای مرکزی (چکیده)
48 - ناهمانندی برداشت های ذهنی از مفهوم تهدید به منزله عامل واگراییِ کشورهای خلیج فارس (چکیده)
49 - نادرستی روش شناختی نظریه های آینده پژوهانه روابط بین الملل:هانتینگتون،مک لوهان،فوکویاما (چکیده)
50 - دیپلماسی فرهنگی وآموزش زبان فارسی (چکیده)
51 - انرژی و سیاست خارجی در دولت تحصیل دار (سه حوزه همسایگی) (چکیده)