بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Mazloum Khorasani


موارد یافت شده: 51

1 - بررسی عوامل مؤثر بر توسعه عادت‌واره کسب و کار اعضای شرکت‌های رشد و دانش‌بنیان (چکیده)
2 - مطالعه پیامدهای اتماعی و اقتصادی شهرک‌های صنعتی بر نواحی روستایی مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی شهرستان ارومیه (چکیده)
3 - Social Learning, Neutralization, and Environmental Crimes: An Empirical Test of Differential Association and Neutralization Theories in Iran (چکیده)
4 - تبیین رابطة امنیت اقتصادی امعه با بهره‌وری سرمایه(راه‌کارهای انتظامی مقابله با ناامنی اقتصادی ) (چکیده)
5 - طراحی شاخصهای سنجش مفهوم عادت واره کسب و کار(مورد مطالعه شرکتهای رشد و دانش بنیان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
6 - Market Demand, Routine Activity, and Illegal Fishing: An Empirical Test of Routine Activity Theory in Iran (چکیده)
7 - اشتغال زنان و پایداری خانواده : ارائه یک رهیافت دید برای حل تعارضات در تحقیقات پیشین (چکیده)
8 - بازنمایی کلیشه های قومی در سریال های تلویزیون (بازه زمانی:1392-1380) (چکیده)
9 - نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان (چکیده)
10 - Climate change, general strain and illegal fishing: An empirical test of Agnew’s criminology of climate change theory in Iran (چکیده)
11 - فراتحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی و علمکرد شغلی (چکیده)
12 - تحلیل رابطه عاملیت کنشگر-ساختار با عادت واره بوردیو در فرهنگ کسب وکار دانش بنیان (چکیده)
13 - بازار و جرائم زیست محیطی: تبیین شکار غیر قانونی پرندگان در فریدون کنار (چکیده)
14 - تحلیل جامعه شناختی اخلاق کار براساس دستگاه نظری پیر بوردیو (چکیده)
15 - عوامل موثر بر اعتماد زائرین به مردم مشهد با تاکید بر تصورات قالبی (چکیده)
16 - نگرش نخبگان علمی به آینده شغلی در ایران و تأثیر آن بر تمایل به مهاجرت (چکیده)
17 - تأثیر یادگیری اجتماعی بر رفتارهای مخرب محیط زیست در کشاورزان با تأکید بر نقش آموزش های ترویجی (چکیده)
18 - رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران (چکیده)
19 - فراتحلیل تحقیقات انجام‌شده در حوزه مسائل اجتماعی ایران (با تأکید بر سوءمصرف مواد) (چکیده)
20 - مطالعه تاثیر احساس امنیت بر سلامت اجتماعی شهروندان مشهد (چکیده)
21 - تا بررسی تاثیر برنامه های سوم و چهارم توسعه ایران بر وقوع سرقت به عنوان کجروی اجتماعی (مورد: استان خراسان رضوی از سال 1379 تا 1389 ) (چکیده)
22 - توان‌مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارائه یک نظریه زمینه‌ای - مطالعه موردی ستاد توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران (چکیده)
23 - بررسی شهر دوستدار کودک و احساس شادی کودکان در شهر مشهد (چکیده)
24 - واکاوی رویکرد رفتاری-فرهنگی در تبیین علل اجتماعی سلامت (چکیده)
25 - بررسی رابطه شبکه های اجتماعی و سلامت اجتماعی (چکیده)
26 - بررسی رابطه اعتماد اجتماعی وسلامت اجتماعی (چکیده)
27 - زنان و محیط زیست (چکیده)
28 - بررسی نگرش مالکان بافت فرسوده منطقه ثامن مشهد نسبت به شیوه قیمت‌گذاری املاک و عوامل مؤثر بر آن در سال 88- 1389 (چکیده)
29 - شبکه های اجتماعی مجازی و شادکامی (چکیده)
30 - تاملی بر ظرفیت های روش شناختی روایت در علوم اجتماعی (چکیده)
31 - تأثیر نقش پدری بر تربیت دینی فرزندان در بین خانواده‌های شهر مشهد (چکیده)
32 - عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 1391) (چکیده)
33 - تغییرات سیاسی - اجتماعی دیدگاه ها و مواضع عالمان دین با تاکید بر دوره تاریخی جنبش مشروطه (1285 ش /1906 م ) و جنبش ملی (1331 ش /1952 م ) (چکیده)
34 - میزان خشونت خانگی علیه زنان شهر خرم آباد در سال 89-90 (چکیده)
35 - عوامل اجتماعی موثر براختلالات تغذیه در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
36 - بررسی میزان مشارکت اجتماعی مردم در شهر مرودشت و عوامل مؤثر بر آن در سال 1387 (چکیده)
37 - سنجش میزان رضایت زائران از مجاوران خدمت رسان و عوامل موثر بر آن(تابستان 1387) (چکیده)
38 - توسعه و نابرابری های اجتماعی در هند (چکیده)
39 - بررسی میزان مشارکت اقتصادی - اجتماعی در تعاو نیهای مسکن مهر و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد در سال 89-1388 (چکیده)
40 - بررسی میزان و عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به عضویت در شرکت های هرمی در سال تحصیلی 87-88 (چکیده)
41 - عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان (چکیده)
42 - تحلیل فازی رابطه توسعه اقتصادی،سیاسی و نابرابرهای درآمدی در ایران (چکیده)
43 - بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 1385-86 و عوامل موثر بر آن (چکیده)
44 - انسان ، اسلحه و جنگ (چکیده)
45 - بررسی میزان تفکر انتقادی معلمان آموزش و پرورش شهر فریمان و عوامل موثر بر آن (چکیده)
46 - فاشیسم ایتالیائی وناسیونال سوسیالیسم المانی (چکیده)
47 - بررسی مساله اعتیاد به مواد مخدر در شهر مشهد (چکیده)
48 - مفهوم پدیده انقلاب و روند ابعاد تحول (چکیده)
49 - بررسی علل و انگیزه‌های مؤثر بر ازدواج افراد 45-25 سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت زناشویی در سال 85 (چکیده)
50 - سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 84-83 و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
51 - مرگ بي رنج و انتخاب اصلح در ناسيونال سوسياليسم (چکیده)