بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: زبری


موارد یافت شده: 30

1 - بهبود عملکرد آیرودینامیکی بال نامحدود لبه سینوسی با بهرهمندی از المانهای زبری در زوایای پیش از واماندگی (چکیده)
2 - تأثیر توزیع المانهای زبری بهینه یابی شده بر رفتار مدارهای فاز پُرتریت در رینولدز بحرانی (چکیده)
3 - بررسی دقت ضریب زبری مانینگ در تخمین رابطه دبی اشل بر مبنای خطوط همتراز سرعت (چکیده)
4 - تأثیر ضریب زبری معادل مانینگ در منحنی دبی اشل بر اساس خطوط همتراز سرعت (چکیده)
5 - بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر قابلیت ماشینکاری فولاد ابزار AISI D3 (چکیده)
6 - بررسی اثرات همگرایی و زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در کانالهای تنگ شونده (چکیده)
7 - بهبود خواص ضدگرفتگی غشای پلی اترسولفون توسط نانو ورقه های خاک رس کلویسیت A15 در فیلتراسیون پسابهای رنگی (چکیده)
8 - بررسی اثر گرد و خاک بر عملکرد آیرودینامیکی پره های توربین باد (چکیده)
9 - بررسی توزیع تنش برشی در کانال مستطیلی روباز با زبری های نامتقارن (چکیده)
10 - مطالعه اثر ریزساختار و اندازه دانه فولاد AISI1045 بر میزان سخت شدگی سطح طی فرآیند سنگ زنی عمیق با راندمان بالا (چکیده)
11 - بررسی اثراندازه ذره رسوبی برضریب زبری مانینگ (چکیده)
12 - اعتبار داده های چکش اشمیت حاصل از سطوح صاف سنگهای آذرین متبلور (چکیده)
13 - بهینه سازی و ارزیابی آماری تاثیر پارامترهای ماشین‌کاری وایرکات بر نرخ برش و زبری سطح آلیاژ Ti-6Al-4V تیتانیم (چکیده)
14 - بهینه سازی زبری سطح فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با بکارگیری مدل شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
15 - بررسی تأثیر ریزساختار و اندازه دانه فولاد AISI1045 بر زبری سطح در فرایند سنگ زنی (چکیده)
16 - اثرفاصله زبری های مثلثی بستر بر ویژگی های پرش هیدرولیکی (چکیده)
17 - تاثیر زبری های یکپارچه مثلثی بر مشخصات پرش هیدرولیکی (چکیده)
18 - بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری در لوله های پلیمری با قطر کم (چکیده)
19 - بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI 1045 بر اساس نیروی برشی و زبری سطح (چکیده)
20 - بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI1045 توسط تراشکاری با ابزارهای HSS و ابزارهای اینزرتی HZ15 (چکیده)
21 - بررسی تأثیرات ترکیب شیمیایی، ریزساختار و کسر سطحی آخال ها بر قابلیت ماشینکاری فولادهای CK45 (چکیده)
22 - مدل دو بعدی زبری سطح کف در عملیات میکرو فرزکاری (چکیده)
23 - بررسی آزمایشگاهی و عددی کنتورهای سرعت در کانال با دیواره جدا کننده مستغرق (چکیده)
24 - تاثیر خواص مکانیکی و ریزساختار بر قابلیت ماشینکاری فولادهای AISI 1045 (چکیده)
25 - بررسی تاثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریانهای غیر ماندگار (چکیده)
26 - اثر توزیع المانهای زبری بر ضریب زبری مانینگ n (چکیده)
27 - بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری وایرکات بر نرخ پیشروی و صافی سطح آلیاژ TI-6AL-4V تیتانیوم (چکیده)
28 - تعیین تاثیرات پارامترهای تنظیمی در نرخ پیشروی و زبری سطح ماشینکاری وایرکات آلیاژ TI-6AL-4V بکمک مدلسازی ریاضی (چکیده)
29 - روشی برای ترسیم خطوط هم سرعت و تخمین دبی در کانالهای روباز (چکیده)
30 - بررسی تاثیرات ترکیب شیمیایی، ریزساختار و کسر سطحی آخال‌ها بر قابلیت ماشینکاری فولادهای CK45 (چکیده)