بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مالیات


موارد یافت شده: 29

1 - تجربه ی کشورهای در حال توسعه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده (چکیده)
2 - نت فرصت‌طلبانه و ماشین مستعد خرابی در مدل تولید اقتصادی با در نظرگیری هزینه انتشار کربن (چکیده)
3 - جایگزینی تجهیزات تولید در یک مدل EPQ تحت پیشرفت تکنولوژی با در نظر گرفتن مالیات بر کربن (چکیده)
4 - بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر نرخ بیکاری در ایران (چکیده)
5 - ارائه یک مدل دو سطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس با بازگشت های وابسته به قیمت و مالیات بر کربن (چکیده)
6 - بررسی رابطه مالیات بر ارزش افزوده و متغیرهای کلان اقتصادی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
7 - تاثیر سیاستهای مالیاتی بر تحقق عدالت اقتصادی در ایران طی دوره 1387 تا 1394 (چکیده)
8 - بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر عملکرد بنگاه های اقتصادی -مطالعه موردی صنایع تولیدی و خدماتی استان های خراسان (چکیده)
9 - مقایسه تاثیر مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
10 - روش‌های پیاده‌سازی مالیات‌های اسلامی در قوانین مالیاتی عصر حاضر: مطالعه موردی: زکات در مالزی و عربستان، (چکیده)
11 - بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران (چکیده)
12 - کنش مالیاتی و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن (مطالعه موردی مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده شهر زنجان) (چکیده)
13 - بررسی مدل یک فروشنده یک خریدار با در نظر گرفتن کربن تولیدی با استفاده از دو سیاست تجارت کربن و مالیات کربن (چکیده)
14 - کامیابی معتضد در مدیریت بحران مالی خلافت عباسی (چکیده)
15 - بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر فضای کسب و کار (چکیده)
16 - بررسی مدل یک فروشنده یک خریدار با در نظر گرفتن هزینه های انتشار کربن (چکیده)
17 - طراحی شبک لجستیک معکوس با بازگشتهای وابسته به قیمت و مالیات بر کربن (چکیده)
18 - بررسی اثر بخش مالی روی مالیات بر درآمد (چکیده)
19 - بررسی رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرن (چکیده)
20 - بررسی اثر مالیات بر کربن در طراحی شبکه لجستیک معکوس (چکیده)
21 - بررسی محتوای ‌اطلاعاتی و توان پیش‌بینی طبقه‌بندی تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد (چکیده)
22 - مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد: مطالعه تطبیقی الگوهای ملی و بین‌المللی (چکیده)
23 - روش های پیاده سازی مالیاتهای اسلامی در قوانین مالیاتی عصر حاضر،مطالعه موردی: زکات در مالزی و عربستان (چکیده)
24 - برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایران (چکیده)
25 - تاثیر اتخاذ مالیات بر ارزش زمین به عنوان منبع درآمدی پایدار بر اقتصاد مسکن شهری (چکیده)
26 - بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (چکیده)
27 - تاثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی ایران (چکیده)
28 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
29 - الگوسازی غیرخطی و پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل دراقتصاد ایران (کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی و (چکیده)