بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: میخک


موارد یافت شده: 42

1 - اهمیت ریخت شناسی بذر در رده بندی جنس چوبک از تیره میخکیان (چکیده)
2 - مطالعه ی اثر قله ی دوم در ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2 (چکیده)
3 - بررسی سازوکار میخکوبی در ابررسانای تک کریستال Fe1.06Te0.6Se0.44 (چکیده)
4 - تاثیر برخی موسیلاژهای گیاهی بر عمر گلجایی و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده میخک (چکیده)
5 - آنالیز فیلوژنتیکی و تعیین ترادف ژن اینکلوژن بادی دو جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک (Carnation etched ring virus) (چکیده)
6 - بهینه سازی کشت نوک شاخساره میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
7 - تأثیر استفاده از سطوح مختلف پلی‌آمین‌ها در دوره پس از برداشت بر عمر گلجایی گل بریدنی میخک Dianthus caryophyllus L. (چکیده)
8 - بررسی فرآورده های گیاهی میخک هندی در کنترل نماتد ریشه گرهی (چکیده)
9 - خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای پایه آهن NdO0.82F0.18FeAs (چکیده)
10 - سازوکار میخکوبی شار مغناطیسی در ابررسانای MgB2 آلائیده به سیلیکون کارباید (چکیده)
11 - خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای پایه آهن NdO0.82F0.18FeAs (چکیده)
12 - تاثیر سیلیکون بر خواص ابررسانایی MgB2 (چکیده)
13 - تاثیر سیلیکون بر خواص ابررسانایی MgB2 (چکیده)
14 - مدلسازی سه بعدی گودهای میخکوبی شده با توجه به اثر سربار و اندرکنش خاک و میخ (چکیده)
15 - بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر باززایی مستقیم میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
16 - افزایش میخکوبی شار در ابررسانایMgB2 آلاییده به سوکسنیک اسید (C4H6O4) (چکیده)
17 - سازوکار میخکوبش در ابررسانای MgB2آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
18 - سهم سازوکارهای میخکوبشδTc و δl در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
19 - مقاومت الکتریکی و انرژی فعال سازی در ابررسانای PrO0.85FeAs (چکیده)
20 - تاثیر اندازه ریز نمونه مریستم و نوع تنظیم کننده های رشد بر حذف ویروس خراشک حلقوی میخک در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
21 - بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr (چکیده)
22 - سازوکار میخکوبش و انرژی فعال سازی در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
23 - ارزیابی فرآورده های گیاهی جهت کنترل نماتود ریشه گرهیMeloidogyne javanica روی گوجه فرنگی (چکیده)
24 - بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه ای و میزان شیشه ای شدن ریزنمونه های چهار ژنو تیپ میخک Dianthus caryophyllus L (چکیده)
25 - مقایسه محیط کشت جامد و مایع در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم PradoAquila Kgr (چکیده)
26 - ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استانهی خراسان رضوی و شمالی با الایزا و پی سی ار (چکیده)
27 - ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استان خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
28 - تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمر گلجایی گل های شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy) (چکیده)
29 - مقایسه توالی نوکلوتیدی ژن پروتیین پوششی و پروتیین حرکتی جدایه خراسان ویروس حلقه خراشکی میخک با سایر جدایه های بانک ژن (چکیده)
30 - تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی (چکیده)
31 - اثیر هورمون سیتوکنین بر عارضه فیزیومورفولوژیک شیشه ای شدن(vitrification) در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
32 - بررسی اثرات اکسین مصنوعی (IBA , NAA) بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
33 - بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
34 - بررسی تاثیر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
35 - مطالعه تاثیر غلظت آگار و نسبت آمونیوم به نیترات در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
36 - مقایسه محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
37 - بررسی امکان جایگزین نمودن ترکیبات طبیعی(اسانس و عصاره میخک هندی) به جای ترکیبات شیمیاییضد باکتری در محلول نگهدارنده گل بریده ژربرا (چکیده)
38 - آنالیز ژنومی جدایه ایرانی (FUM2) ویروس پیسک میخک (CarMV) (چکیده)
39 - مطالعه تاکسونومی برخی گونه های جنس میخک (Dianthus L) در حوزه خراسان شمالی (چکیده)
40 - شیوع چندین بیماری ویروسی در گیاهان زینتی منطقه مشهد (چکیده)
41 - مطالعه ریخت شناسی دانه گرده گونه های Silene مشهد و حومه (چکیده)
42 - وقوع ویروس ابلقی میخک (CarMv)درگلخانه های منطقه مشهد. (چکیده)