بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ...


موارد یافت شده: 109

1 - بررسی تأثیر طراحی فضاهای کار بر اساس ملاحظات معماری سبز، بر سلامت کارکنان (چکیده)
2 - معماری درمانگر و خانه سالمندان: بررسی عوامل تاثیر گذار فیزیکی-کالبدی، روانی و اجتماعی بر سلامت سالمندان در طراحی خانه های سالمندان (چکیده)
3 - Investigation an environmentally friendly method under magnetic field as a green solvent for the synthesis of brookite phase nanoparticles at room temperature (چکیده)
4 - تبیین رابطه معنی دار بین الگوهای آرایش دهنده و ساختار دهنده در میل ها و آرامگاه های برجی خراسان (چکیده)
5 - The Impact of Indoor Environmental Quality of Green Buildings on Occupants' Health and Satisfaction: A systematic review (چکیده)
6 - (بررسی انواع ایده و کانسپت در فرایند طراحی معماری از منظر نظریه پردازان (چکیده)
7 - بررسی مولفه های تاثیر گذار در طراحی دانشکده های معماری با تاکید بر مدارس معماری کشورهای اسلامی (چکیده)
8 - مدخل شادلو (چکیده)
9 - بررسی اثر عصاره الکلی گیاه ختمی خبازی بر فعالیت آنزیم های خارج سلولی قارچ Alternaria atra (چکیده)
10 - مطالعه میکروسکوپی اثرات مخرب عصاره الکلی ختمی خبازی روی Alternaria atra درسطح سلولی (چکیده)
11 - کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی ناشی از ریزوکتونیا بااستفاده از قارچهای اندوفیتواپی فیت جداشده از ریزوسفر و فیلوسفر گوجه فرنگی (چکیده)
12 - بررسی تاثیر طراحی محیط های کاری بر کاهش استرس شغلی کارمندان (چکیده)
13 - روشهای مختلف استفاده از نمای دو پوسته برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری - ایران (چکیده)
14 - ُSynthesis, Characterizations Crystal Structures and Hirshfeld surface of two new oxidation agents of 1,2-ethanediylbis (triphenylphosphonium) cation includeing perchlorate and chlorate anions (چکیده)
15 - Application of Horsetail and Horsetail Ash as a Novel Natural Lewis Acid Catalyst for the One-Pot Synthesis of 2-Amino -4H-Chromene Drivatives (چکیده)
16 - Catalyst-free method for the synthesis of pyranopyrazoles in magnetized water (چکیده)
17 - An Efficient Green Method for Synthesis of 1,8 Dioxooctahydroxanthenes in Magnetized Water as a New Solvent (چکیده)
18 - بررسی تداعی مجاورت و علاقه های مجاز (چکیده)
19 - معماری سبز: فرم، فضا و انرژی (چکیده)
20 - Moisture dependent geometrical properties of sunflower seed (چکیده)
21 - Aerodynamic properties of sunflower seed, kernel and its hull affected by moisture content and size, Azargol variety as a case study (چکیده)
22 - بررسی آماری علل خرابی و عیب یابی تراکتور مسی فرگوسن 285 (چکیده)
23 - بررسی استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات (چکیده)
24 - ارائه روش اجرای نگهداری پیشگویانه توسط MCM در کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات (چکیده)
25 - مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی (چکیده)
26 - استفاده از بازیاب های انرژی راه حلی در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در گلخانه ها (چکیده)
27 - اتوماسیون و سیستم های کنترل محیطی گلخانه. (چکیده)
28 - کاربرد RFID در پایش شرایط محیطی گلخانه (چکیده)
29 - بررسی رویکرد منطقه گرایی در معماری کشورهای درحال توسعه (چکیده)
30 - نیاز سنجی کالبدی فضایی دانشجویان غیر ایرانی در خوابگاه های دانشگاهی (چکیده)
31 - The impact of the Environmental-Tourism projects on the Urban Rehabilitation (چکیده)
32 - plasma methionin lysine concentrations of early kactation cows fed diet cocentration raw or roastaed iranian soybean varicty (چکیده)
33 - iron oxide nanoparticles loaded with deferasirox in cancer therapy (چکیده)
34 - (Cydonia oblonga) " ارزیابی ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی، هگزانی و آبی میوه "به (چکیده)
35 - بررسی مولفه سیاسی در شکل گیری معماری ایران و ترکیه (چکیده)
36 - تاثیر معماری پایدار بر کاهش سندورم ساختمان بیمار (چکیده)
37 - بررسی تاثیر مخلوط خاکستر تفاله نیشکر و آهک بر پارامترهای مقاومت برشی خاک¬های ریزدانه (چکیده)
38 - پتروژنز و سن‌سنجی زیرکن-اورانیم-سرب سنگهای دیوریتی پیروکسن‌دار اسکارنی شده منطقه بیشه (جنوب بیرجند- شرق ایران) (چکیده)
39 - Peach Water Relations, Gas Exchange, Growth and Shoot Mortality under Water Deficit in Semi-Arid Weather Conditions (چکیده)
40 - A greedy cluster-based tribes optimization algorithm (چکیده)
41 - Development of a poly (ethylene glycol)– graphene oxide sol– gel coating for solid-phase microextraction of aromatic amines in water samples with a gas chromatography-flame ionization detector method (چکیده)
42 - موزه های مجازی و حفاظت از میراث تاریخی (چکیده)
43 - کاربرد معماری هوشمند در ساختمان سبز (چکیده)
44 - oxidation of benzylic alcohols to corresponding carbonyl compounds using bis(bipyridine)cobalt)II)perchlorate (چکیده)
45 - effects of magnetized water on fertility and heights of epithelial cells in pre-implantation stage endometrium and fallopian tube in female mice (چکیده)
46 - Analysis of N—H…O hydrogen bonds in new C(O)—NH—P(O)-based phosphoric triamides and analogous structures deposited in the Cambridge Structural Database (چکیده)
47 - سنتزنانوذرات اکسید گادولونیم با روش احتراقی (چکیده)
48 - بررسی اثرناخالصی اکسید گادولونیم بر روی ساختار و اندازه نانو ذرات ابررسانای YBCO (چکیده)
49 - سنتز نانو ذرات FePt با استفاده از روش Seed mediated و بررسی خواص مغناطیسی آنها (چکیده)
50 - بررسی اثر میدان الکتریکی بر روی سامانه الکترود فرومغناطیسی/ نانو گرافن زیگزاگی/الکترود فرومغناطیسی (چکیده)
51 - سنتز نانو ذرات کبالت با پوشش سیلیکا (چکیده)
52 - The effect of Mn substitutioin on structural and magnetic properties of strnatium hegzaferrite nanoparticles (چکیده)
53 - ساخت نانو ذرات کبالت به روش همرسوبی و بررسی خواص فیریکی و مغناطیسی آنها (چکیده)
54 - Microbiological Quality of Mixed Fresh-Cut Vegetable Salads and Mixed Ready-to- Eat Fresh Herbs in Mashhad,Iran (چکیده)
55 - بررسی اثر مقادیر مختلف کربوهیدرات غیر فیبری در جیره قبل از زایش بر پروفیل متابولیکی گاوهای شیرده هلشتاین در بعد از زایش (چکیده)
56 - رویکرد-معماری جمعی-در طراحی مجموعه های مسکونی (چکیده)
57 - Structure and Centrality of the Largest Fully Connected Cluster in Protein-Protein Interaction Networks (چکیده)
58 - Influence of accompanying anions on supramolecular assembly and coordination geometry in HgII complexes with 8-aminoquinoline: experimental and theoretical studies (چکیده)
59 - Analysis of simple step-stress accelerated life test with geometric distribution (چکیده)
60 - On the generalized pivotal quantity for the quantiles of two-parameter exponential distribution (چکیده)
61 - Comparison of various progressive Type-II censoring schemes in Bayesian two-sample prediction based on weibull model (چکیده)
62 - The exponential uniform distribution and its applications (چکیده)
63 - Bayes Estimations of the Unified Hybrid Censored Weibull Distribution (چکیده)
64 - Goodness-of-fit Test Based on Kullback-Leibler Information with Progressively Type-II Censored Data (چکیده)
65 - پیش بینی منش ورزشی از روی ابعاد شخصیتی تنیس روی میز بازان جانباز و معلول (چکیده)
66 - زمان بندی سیستم های کارگاهی انعطاف پذیر با استفاده از الگوریتم ایمنی مصنوعی (چکیده)
67 - پیدا کردن مسیرهای چند هدفه در شبکه های تصادفی با استفاده از ترکیب سیستم ایمنی مصنوعی و نظریه آشوب (چکیده)
68 - حل مسئله زمانبندی کار کارگاهی بر اساس الگوریتم بهینه سازی اکسترمال (چکیده)
69 - Investigating geochemistry and the stable isotope (δ 18O & δ 2H) composition of Karde Carbonate lake water (NE Iran) (چکیده)
70 - مقایسه روش های مختلف اثبات بیماریزایی جدایه های عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی (چکیده)
71 - کاربرد نشانگرهای PCR در بررسی تنوع ‍ژنتیکی جدایه هایFUSARIUM SOLANI مزارع و انبارهای سیب زمینی استانهای خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
72 - OXIDATIVE COUPLING OF THIOLS BY PYRIDINIUM (چکیده)
73 - The Effect of Magnetic Feild on the stability of (Kryptofix22DD)complexes with Ytrium Ion (چکیده)
74 - Synthesis and Crystal Structure of Bis pyridinium 1,2-Ethane periodate (چکیده)
75 - Ethylene polymerization using flourinated FI Zr-based catalyst (چکیده)
76 - C–H/p synthon repetitivity in coordination compounds, established from single-crystal and powder diffraction† (چکیده)
77 - Comparative Gas Chromatography of Halides using different substituted Phenylboronic acids as derivatizing reagents (چکیده)
78 - Capillary Gas Chromatography of Chloride and bromide as Phenylboronic acid/mercuric nitrate derivatives with MIP-AED (چکیده)
79 - شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP (چکیده)
80 - Calcareous nannofossils from the Abtalkh and Neyzar Formation boundary, Kopet-Dogh range, N.E. Iran (چکیده)
81 - Late Cretaceous calcareous nannofossils from chalky limestone of southern Kordkuy (eastern Alborz), N. Iran (چکیده)
82 - Late Cretaceous calcareous nannofossils from the Sefidchah section in eastern Alborz, N. Iran (چکیده)
83 - Calcareous nannofossils in Upper Cretaceous deposits at the boundary of the Aitamir-Abderaz Formations in Do-Baradar section (Kopet-Dogh rang, NE Iran) (چکیده)
84 - تأثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیبات شیر... (چکیده)
85 - A stochastic measure theoretical approach for solving nonlinear stochastic optimal control problem (چکیده)
86 - Experimental Tribulus terrestris poisoning in sheep: clinical, laboratory and pathological findings (چکیده)
87 - Synthesis, Spectroscopic Characterization and Crystal Structure of a New Acetyl phosphorylamidate P(O)[NHC(O)C6H4(4-NO2)][N(CH(CH3)2)(CH2C6H5)]2 (چکیده)
88 - تضاد (طباق) در روند و سیر تاریخی و روند دگرگونیها در بوته نقد و تحلیل (چکیده)
89 - A SURVEY ON ANTIBODY RESPONSE AGAINST HYDATID FLUID, PROTOSCOLEX AND WHOLE BODY OF ECHINOCOCCUS GRANULOSUS ANTIGENS BY ELISA (چکیده)
90 - The effect of excss titaniun and crystal symmetry on electronic properties of Pb(Zr1-x Tix)O3 (چکیده)
91 - بررسی رابطه قابلیت آمادگی جسمانی با ویژگیهای روانی و ... (چکیده)
92 - مقایسه میزان تراکم استخوان ,ترکیب بدن و ... (چکیده)
93 - بررسی و مقایسه منبع کنترل و احساس تنهایی دختران... (چکیده)
94 - تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک نخود در واکنش به تنش خشکی (چکیده)
95 - اثرگزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (چکیده)
96 - Distribution free confidence intervals based on current k-records (چکیده)
97 - Baysian estimation of the mean vector of a multivariate normal distribution using LINEX loss function (چکیده)
98 - Testing exponentiality based on type II censored data and a new cdf estimator (چکیده)
99 - Potential statistical evidence in experiments and Renyi information (چکیده)
100 - Function spaces and time-frequency analysis: Prerequisites (چکیده)
101 - اهمییت بسته بندی و جنبه های ایمنی آن (چکیده)
102 - ویژگی و تکنیک ساخت پلیمر های بیو اکتیو (چکیده)
103 - An Evolutionary Data Mining Model for Fuzzy Concept Extraction (چکیده)
104 - Attitudes towards the Mashhadi... (چکیده)
105 - تأثیر کربوهیدرات های غیر فیبری (ساکارز و نشاسته) بر مدل... (چکیده)
106 - Structure Analysis of Ethylene/Propylene copolymer synthesized Using High Activity Bi-supported Zieg (چکیده)
107 - The geochemistry and mineralization of Taknar polymetal massive sulfide (Cu-Zn-Au-Ag_Pb) deposit, No (چکیده)
108 - راوی کتاب سلیم در ترازو (چکیده)
109 - وقف دردوره ایلخانان مغول درایران(736-616 هجری قمری) (چکیده)