بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: مهندسی عمران فردوسی


موارد یافت شده: 35

1 - کنترل سیل با استفاده از روش ترکیبی بند تأخیری و دیوار ساحلی (مطالعه موردی: حوضۀ رودخانه کن (چکیده)
2 - Overtopping Risk Evaluation of Tabarak- Abad Dam based on Univariate and Bivariate Flood Frequency Analysis (چکیده)
3 - تأثیر الیاف فولادی بر ترک خمشی و گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح دارای وصله (چکیده)
4 - بررسی رفتار عددی زوج دیوارهای پیش ساخته برشی زیر اثر پوش بارهای تناوبی (چکیده)
5 - بررسی آزمایشگاهی مشخصات جریان در دریچه های کشویی با لبه استوانه ای و نیم استوانه ای (چکیده)
6 - کنترل خسارت سازه به کمک الگوریتم ژنتیک عصبی (چکیده)
7 - بررسی اثر اندازۀ خرده‌لاستیک بر رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده‌لاستیک با دستگاه برش مستقیم (چکیده)
8 - پیش بینی مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بار موضعی به کمک ماشین بردار پشتیبان (SVM) (چکیده)
9 - اصلاح یک مدل رفتاری الاستو پلاستیک سخت شونده/نرم شونده کرنشی برای بتن پلاستیک (چکیده)
10 - بررسی تغییر مکان افقی شمعهای بلند تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه ای (چکیده)
11 - مدل‌سازی عددی دیوار خاک مسلح به‌ روش محیط دوفازی و مدل رفتاری هذلولی (چکیده)
12 - بررسی آزمایشگاهی اثر قوس زدگی در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه (چکیده)
13 - بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپل تحت اثر زلزله های میدان نزدیک (چکیده)
14 - نگرشی جدید بر روش واکنش سیل واحد در اولویت‌بندی عملیات کنترل سیل زیرحوضه‌ها (چکیده)
15 - تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی (چکیده)
16 - بهینه‌سازی موقعیت‌های فشارسنجی در شبکه‌توزیع آب به‌منظور به‌کارگیری در کالیبراسیون با اعمال نشت های گره ای فرضی (چکیده)
17 - بررسی تأثیر اجرای اجزای مرزی در بهبود عملکرد و رفتار لرزه ای سازه های پانلی پیش قالب بندی شده (چکیده)
18 - بررسی فشار جانبی در دیواره پل های یکپارچه بر اثر اعمال تغییر مکان سیکلی (چکیده)
19 - مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان (چکیده)
20 - ممان اینرسی مؤثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRP (چکیده)
21 - ارائه‌ی الگوریتم‌های بهینه سازی کارا با استفاده از روش رشد سازگار بیولوژیکی (چکیده)
22 - مقایسه‌ی روش هم‌هندسه با اجزای محدود در تحلیل دینامیکی مسائل کشسان دو‌بعدی (چکیده)
23 - پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع های تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان SVM (چکیده)
24 - بهینه سازی همزمان شکل پوسته و پیکره سخت کننده با روش مجانب های پویا (چکیده)
25 - برآورد خطا و بهبود میدان تنش بدست آمده از تحلیل مسائل به روش ایزوژئومتریک (چکیده)
26 - اصلاح زیستی خاک آلوده به گازوئیل با استفاده از کود گاوی (چکیده)
27 - بررسی رفتار عددی دیوارهای پیش ساخته برشی کوپله تحت اثر پوش بارهای تناوبی (چکیده)
28 - روش اقتصادی ارتقاء قابلیت اطمینان شبکه توزیع نیرو مبتنی بر جداسازی سریع محل آسیب دیده (چکیده)
29 - عملکرد لرزه ای دیوارهای آجری (چکیده)
30 - بررسی آزمایشگاهی عملکرد توام طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل (چکیده)
31 - استفاده از تحلیل های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRP (چکیده)
32 - کاهش خیز جانبی قاب با کنترل فعال (چکیده)
33 - بررسی شکل پذیری تیرهای بتن آرمه ی وصله دار (چکیده)
34 - استفاده از تخمین های طیفی برای تعیین هیدروگراف واحد هموار شده (چکیده)
35 - بررسی تحلیلی روابط دبی‌ ـ اشل در کانالهای مرکب با زبریهای غیر یکنواخت (چکیده)