بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: پژوهش های قرآنی


موارد یافت شده: 28

1 - بررسی زبانشناختی استعارههای مربوط به اعضای بدن در سورهی بقره )رویکرد شناختی( (چکیده)
2 - بررسی تحلیلی حقیقت عرش و مراد از حاملان عرش الهی در قرآن و روایات با تاکید بر آیه 17 سوره الحاقه (چکیده)
3 - پیوند اسماء الهی مذکور در فواصل، با مضامین آیات و غرض سورۀ احزاب (چکیده)
4 - واکاوی مراد از «الذکر» در آیه 44 سوره نحل (چکیده)
5 - اعتبار سنجی دلایل ومعیارهای تعیین ترتیب نزول قران (چکیده)
6 - رهیافتی نوین به قاعده جری و تطبیق در ارتباط با پدیده اشتراک.مجاز و آراء علامه طباطبایی (چکیده)
7 - بررسی نظریه تفسیری ابن عربی در مورد تکثر معنای قصدی با تاکید بر مبانی فلسفی و اثرات فقهی آن (چکیده)
8 - تأملی در معنای واژه «موازین» در کاربردهای قرآنی آن (چکیده)
9 - عقل گرایی سید رضی در تفسیر (چکیده)
10 - واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی (چکیده)
11 - تبیین منطقی وحدت گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرانی (چکیده)
12 - بررسی تناسب آیة امامت حضرت ابراهیم(ع)در سورةبقره با فضای نزول سوره (چکیده)
13 - روش های به کار گیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن (چکیده)
14 - اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن (چکیده)
15 - چالش نخستین نزول جمع‌بندی نوین از روایات نخستین سوره نازل شده بر پیامبر (ص) (چکیده)
16 - ارزیابی روایات «تقسیمات چهارگانه قرآن» (چکیده)
17 - تاملی در آیه والیطفوا بالبیت العتیق در پیوند با طواف از طبقات بالاتر از کعبه (چکیده)
18 - نگرشی نو به قلمرو قران (چکیده)
19 - روش شناسی رویکرد علامة طباطبائی در اختلاف قرائات (چکیده)
20 - نقد روایات تعجیل پیامبر در تکرار آیات هنگام نزول (چکیده)
21 - درآمدی بر زیبایی شناسی تکرار حروف در نظماهنگ درونی آیات قرآن (چکیده)
22 - تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء قرآن (چکیده)
23 - رهیافتی زبان شناسانه به واژه ابتر (چکیده)
24 - چالش نخستین نزول (چکیده)
25 - امر بین الامرین در ترازوی براهین عقلی و آیات قران(2) (چکیده)
26 - زن و روشن‌بینی در مخاصمه (چکیده)
27 - تاویل از دیدگاه قرآن (چکیده)
28 - جبر واختیار ازدیدگاه قرآن وکلام اسلامی(1) (چکیده)