بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Davood Ghorooneh


موارد یافت شده: 58

1 - تحلیل رابطه بین سبک رهبری گفت‌وشنودی و درخشش سازمانی از طریق تعهد سازمانی در بستر دانشگاهی: موردمطالعه دانشگاه فرهنگیان کشور (چکیده)
2 - شناسایی شایستگی‌های مورد نیاز سرگروه آموزشی از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر مشهد (چکیده)
3 - الزامات رهبری کارآفرینانه در مدارس (مطالعه موردی: هنرستان‌های شهر مشهد) (چکیده)
4 - A Conceptual Framework of Vitality-based Management In Elementary Schools (چکیده)
5 - ادراک تجربه زیسته مدیران مدارس از فرایند توسعه حرفه ای (چکیده)
6 - تأثیر آموزش مبتنی بر مغزمحوری بر یادگیری ضرب و تقسیم دانش‏ آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر بیرجند (چکیده)
7 - الگوی علی ارتباط توانمندسازی شناختی کارکنان با کیفیت زندگی کاری و جامعه پذیری سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (چکیده)
8 - بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته مدیران مدارس از توسعه حرفه‌ای: یک مطالعه کیفی (چکیده)
9 - منتورینگ راهبردی برای توسعه مدیران مدارس (چکیده)
10 - توسعه منابع انسانی مبتنی بر کارآفرینی سازمانی در بنگاه‌های صنعتی (چکیده)
11 - شناسایی فرآیند به‌کارگیری منتورینگ در توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس (چکیده)
12 - طراحی مدل ساختاری_تفسیری حرفه ای در بهسازی نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی (چکیده)
13 - معیارهای ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی (چکیده)
14 - School principals perception of professional ethics and the extent of its observance in high schools (چکیده)
15 - شناسایی سازوکارها و موانع به‌کارگیری مربی گری به منظور جانشین پروری مدیران (مطالعه موردی: اداره کل کمیته امداد خراسان رضوی) (چکیده)
16 - اشتغال پذیری در رشته علوم تربیتی از طریق سازوکار کارآفرینی آموزشی (چکیده)
17 - ابعاد و الزامات حرفه‌ ای‌ شدن مدیران‌ مدارس (مورد مطالعه: دبیرستان‌های دخترانه شهر مشهد) (چکیده)
18 - A phenomenological study of the learning experience of children in rural tourism destinations (چکیده)
19 - الگوی مفهومی توسعه حرفهای اعضای هیئت علمی به منظور ارتقای کیفیت در آموزش مهندسی (چکیده)
20 - بررسی نقش عوامل موثر در رشد شرکت های جدید فناورانه محور (NTBFs) شهر مشهد (چکیده)
21 - Designing a Comprehensive Human Resources Model Based on ISO34000 Standard (چکیده)
22 - تحلیل ادراک و تجربه زیسته مدیران مدارس از اخلاق حرفهای: مطالعهای کیفی (چکیده)
23 - نگرش معلمان و مدیران مدارس نسبت به طرح رتبه بندی حرفه ای مشاغل معلمان: یک مطالعة پدیدارشناسی (چکیده)
24 - شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشگاه متناسب با مسیر شغلی آنها (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
25 - Professional development of faculty members: the main factors that affect it (چکیده)
26 - آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای (چکیده)
27 - ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین (چکیده)
28 - جایگاه منتورینگ در ارتقای فرهنگ دانشگاهی (چکیده)
29 - فرهنگ ارتقای مستمر کیفیت در دانشگاه (چکیده)
30 - الگوی توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی به منظور ارتقای کیفیت در آموزش مهندسی (چکیده)
31 - شناسایی مولفه های جامع منابع انسانی بر اساس استاندارد ISO34000 (چکیده)
32 - آسیب شناسی قوانین و مقرّرات تأمین و توزیع منابع انسانی در آموزش و پرورش (چکیده)
33 - آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده (چکیده)
34 - The role of implicit and explicit knowledge sharing in improving financial and executive performance: mediating role of innovation speed and quality (چکیده)
35 - زیست‌بوم شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین (چکیده)
36 - تعامل دانشگاه و صنعت: نقش شتابدهنده‌ها در توسعه کارآفرینی دانشگاهی (چکیده)
37 - نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بالندگی اعضای هیئت علمی (چکیده)
38 - Perceptions and Experiences of the Teachers and Educational Administrators of the Strengths and Weaknesses of the Professional Rankings Plan of Teachers (چکیده)
39 - الزامات شکل گیری دانشگاه کارآفرین (چکیده)
40 - کارآفرینی آموزشی؛ رویکردی نوین در رشته علوم تربیتی (چکیده)
41 - سرمایه داری آکادمیک و کارآفرینی اجتماعی: دو رویکرد به دانشگاه کارآفرین (چکیده)
42 - بالندگی هیئت علمی به مثابه سازوکاری برای ارتقای کیفیت آموزش عالی (چکیده)
43 - مقایسه ویژگی های کارآفرینانه مؤسسان زن و مرد دبیرستان های غیر دولتی تهران (چکیده)
44 - تبیین ارتباط و تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی (چکیده)
45 - بررسی معیارهای ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش سازمانی و ارائه چارچوبی برای ارزیابی این نوع آموزش ها (چکیده)
46 - ضرورت نوآوری سازمانی؛ عوامل و موانع (چکیده)
47 - نقش برنامه های بالندگی اعضای هیئت علمی در ارتقای کیفیت آموزش عالی (چکیده)
48 - نقش مراکز رشد علم و فناوری دانشگاهی در رشد شرکتهای جدید فناورانه محور(NTBF’s) (چکیده)
49 - آموزش کارآفرینی در ایران بر اساس شاخص های دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) (چکیده)
50 - مدیریت سرمایه فکری سازمان (چکیده)
51 - بررسی نقش مؤلفه‌های کیفیت زندگی‌کاری در ارتقاء عملکرد کارکنان ناجا (مطالعه موردی) (چکیده)
52 - بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس پسرانه دولتی مناطق 2 و 3 آموزش و پرورش شهر تهران (چکیده)
53 - چارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران (چکیده)
54 - اعضای هیأت علمی و ساختار سازمانی: تعارضات میان‌رشته‌‏ای (چکیده)
55 - ادراک معلمان از وضعیت سلامت سازمانی مدارس (چکیده)
56 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران (چکیده)
57 - ویژگی‌های کارآفرینانه مؤسسان زن و مرد (مطالعه موردی: دبیرستان‌های غیردولتی شهر تهران) (چکیده)
58 - الگویی برای بالندگی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه تهران (چکیده)