بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamed Reza Tareghian


موارد یافت شده: 55

1 - Modelling OPEC profit based on economics and political variables (چکیده)
2 - A branch and bound heuristic algorithm to solve project portfolio selection problem under reinvestment strategy (چکیده)
3 - بهسازی پارامترهای حل‌کننده مساله صدق‌پذیری برای زمان‌بندی پروژه با منابع محدود چندحالته (چکیده)
4 - Payment scheduling under project crashing based on project progress (چکیده)
5 - Energy Consumption Optimization Based on Social Capital (Mathematical Approach) (چکیده)
6 - Determining the timing of project control points using a facility location model and simulation (چکیده)
7 - Optimal selection of project portfolios using reinvestment strategy within a flexible time horizon (چکیده)
8 - Maximum Covering Location Model in Project Control Problem (چکیده)
9 - بررسی پارامترهای پیچیدگی پروژه با منابع محدود (چکیده)
10 - Adaptive numerical simulation of traffic flow density (چکیده)
11 - پیش بینی چگالی جریان ترافیک جاده های شیب دار با استفاده از مدل های ریاضی (چکیده)
12 - Hybrid solution method for resource-constrained project scheduling problem using a new schedule generator (چکیده)
13 - Using Scatter Search to solve a multi-objective transportation problem- a case study (چکیده)
14 - Using Scatter Search Algorithm to solve a multi_objective Transportation problem_ a case study (چکیده)
15 - On the Optimal Frequency and Timing of Control Points in a Project Life Cycle (چکیده)
16 - Tri-directional Scheduling Scheme:Theory and Computation (چکیده)
17 - تعیین تعداد بهینه کان‌بان به کمک الگوریتم جستجوی پراکنده (چکیده)
18 - رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود (چکیده)
19 - زمان بندی پروژه با منابع محدود به کمک الگوریتم ژنتیک تطبیقی (چکیده)
20 - Multi-Objective Heuristic Algorithm for the Routing School Buses Problem (چکیده)
21 - بهینه سازی فردی و بهینه سازی همگانی در سیستمهای GI/G/1/K (چکیده)
22 - A Parallel Simulation of a Road Network for Evacuation Modelling (چکیده)
23 - کنترل کیفیت سیستم M/M/1 و تاثیر کنترل کیفیت در پیش بینی ظرفیت سیستم (چکیده)
24 - الگوریتم غربالی در برنامه ریزی تولیدی در صنعت کارتن (چکیده)
25 - برنامه ریزی تولیدی دو قیدی به کمک منطق فازی (چکیده)
26 - On the Discrete time, cost and quality trade-off problem (چکیده)
27 - On fuzzy Time-cost Tradeoff Problem (چکیده)
28 - رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود (چکیده)
29 - Simulation-optimization of buffer size in Mashhad Wheel Manufacturing Company (چکیده)
30 - طراحی یک نرم افزار شبیه ساز شی گرا و کاربرد آن (چکیده)
31 - مساله استقرار تجهیزات و مکانیابی (چکیده)
32 - نقش شبیه سازی در اداره کارآمد واحدهای تولیدی (چکیده)
33 - بهینه سازی فردی و بهینه سازی همگانی در سیستمهای M/M/1/K (چکیده)
34 - یک روش علمی جهت ارزیابی گروههای کاری انعطاف پذیر (چکیده)
35 - مولد برنامه شبیه سازی (چکیده)
36 - Production Planning in Fuzzy Environment (چکیده)
37 - مولد فرایند پواسون زمان متغیر (چکیده)
38 - طراحی یک خط تولید از طریق بهینه سازی پارامترهای سیستم *M/G/C (چکیده)
39 - روشهای بازرسی صحت کدهای اطلاعاتی (چکیده)
40 - کنترل کیفیت سیستم M/G/1 (چکیده)
41 - کاربرد نظزیه فازی در برنامه ریزی تولیدی (چکیده)
42 - مقایسه عملکرد چند روش در جایابی انبار (چکیده)
43 - A Study of Optimal Dimensioning of Queues with respect to Social and Individual Profit (چکیده)
44 - Optimal Capacity of GI/G/1/K Queues Under Different Operational Policies using Simulation (چکیده)
45 - On the Estimate of Mean Activity Durations in PERT Networks (چکیده)
46 - مدل سازی تخلیه اضطراری با رویکرد شبیه سازی موازی (چکیده)
47 - پشتیبانی از نفشه برداری جریان ارزش در ایجاد تحول ناب با استفاده از شبیه سازی (چکیده)
48 - شبیه سازی, کاربردها, نرم افزارهای کامپیوتری و آینده آن (چکیده)
49 - مقایسه چند تقریب برای میانگین و واریانس توزیع بتا (چکیده)
50 - A solution procedure for the discrete time, cost and quality tradeoff problem using electromagnetic scatter search (چکیده)
51 - An application of randomized minimum cut to the project time/cost tradeoff problem (چکیده)
52 - On the discrete time, cost and quality trade-off problem (چکیده)
53 - شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی میزان پای‌کار ماشینها در یک خط تولیدی با استفاده از الگوریتم تابو (چکیده)
54 - Designing a production iine through optimisation of M/G/c* using simulation (چکیده)
55 - زمان بندی پروزه با منابع محدود به کمک الگاریتم ژنتیک (چکیده)