بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hashem Puorazrang


موارد یافت شده: 50

1 - Optimization of Foaming Parameters and evaluation Foam-Mat Drying of white button mushroom (Agaricus bisporus) using response surface mythology (چکیده)
2 - Fabrication and Characterization of Molecularly Imprinted Microspheres as Highly Effective Sorbent for Fast and Selective Solid Phase Extraction of Nicotinamide in Beef and Wheat Flour Samples (چکیده)
3 - خشک کردن کف پوشی پوره قارچ دکمه ای ) (Agaricusbisporusو مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن (چکیده)
4 - اثرات میزان ماده جامد بدون چربی شیر بر برخی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی ماست منجمد (چکیده)
5 - Isolation and identification of antioxidants components From Cumin seed (Cuminum cyminum) (چکیده)
6 - ارزش غذایی و درمانی حلوای جوزی اصلاح شده با هیدروکلوئید ها (چکیده)
7 - Study of stability characteristics of sesame milk: effect of pasteurization temperature, additives, and homogenisation pressure (چکیده)
8 - Optimization of Foaming Condition and Drying Behavior of White Button Mushroom (A garicus bisporus ) (چکیده)
9 - مقایسه تاثیر افزودن بهبود دهنده های اسیدی و خمیر ترش بر امتیاز بیاتی درنان بربری (چکیده)
10 - بررسی تاثیر هیدروکلوئید ها بر برخی از ویژگی های(حسی) فراورده سنتی حلوا جوزی (چکیده)
11 - Effects of endemic hydrocolloids and xanthan gum on foaming properties of white button mushroom puree studied by cluster analysis: A comparative study (چکیده)
12 - تاثیر زمان بلانچینگ و دمای برشته نمودن دانه کنجد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی شیرکنجد (چکیده)
13 - برتری ویژگی های ارگانولپتیک فراورده های آردی بوسیله نانو پوششهای رس (چکیده)
14 - پوشش های نانو رس به عنوان ابزار بهبود خواص ارگانولپتیک در فراورده های آردی (چکیده)
15 - Influence of processing conditions on the physicochemical and sensory properties of sesame milk: A novel nutritional beverage (چکیده)
16 - اثر متغیرهای تولید بر رنگ، خصوصیات حسی و الگوی الکتروفورزی پروتئین های نوشیدنی گیاهی فراسودمند تهیه شده از دانه کنجد (چکیده)
17 - بررسی متغیر های موثر بر پایداری و رنگ نوشیدنی گیاهی فراسودمند تهیه شده از کنجد (چکیده)
18 - بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب زمینی تحت تاثیر روغن مغز بنه، مواد صابونی ناشونده روغن مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرایند سرخ کردن عمیق (چکیده)
19 - Implications of Partial Conjugation of Whey Protein Isolate to Durian Seed Gum through Maillard Reactions: Foaming Properties, Water Holding Capacity and Interfacial Activity (چکیده)
20 - مطالعه اثر اسیدسیتریک، اسید آسکوربیک و سدیم متابی سولفیت بر رنگ و خصوصیات کف زایی پوره ی قارچ دکمه ای(Agaricus bisporus) (چکیده)
21 - بررسی ساختار ترکیبات قطبی روغن کانولا تحت تاثیر روغن مغز بنه طی فرآیند سرخ کردن به روش کروماتوگرافی غربال ملکولی با کارایی بالا (HPSEC) (چکیده)
22 - تاثیر زمان بلانچینگ و دمای برشته نمودن کنجد بر ویژگی های شیمیایی شیر آن (چکیده)
23 - بررسی پایداری روغن کانولا تحت تاثیر روغن مغز بنه و بخش صابونی ناشونده آن طی فرآیند سرخ کردن عمیق بر حسب اندازه‌گیری تغییرات رنگ به روش پردازش تصویر (چکیده)
24 - Antioxidant activity of the essential oil and methanolic extract of cumin seed (Cuminum cyminum) (چکیده)
25 - Image analysis of color changes in canola oil to influence of bene kernel oil and its unsaponifiable matters fraction during frying Process (چکیده)
26 - Antioxidant activity of the essential oil and methanolic extract of cuminum cyminum at three concentrations in purified sunflower oil (چکیده)
27 - بررسی و مقایسه تاثیر افزودن اسیدهای آلی و خمیرترش بر پارمترهای تخمیری و حجم مخصوص نان بربری (چکیده)
28 - تاثیر افزودن سبوس برنج بر ویژگی رئولوژیک خمیر و کیفیت بافت نان بربری (چکیده)
29 - فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره پوست سیب زمینی راجا (چکیده)
30 - Improvement of canola oil frying stability by bene kernel oil’s unsaponifiable matter (چکیده)
31 - Effect of Bene Kernel Oil on the Frying Stability of Canola Oil (چکیده)
32 - Antioxidative Effects of Bene Oil on the Accumulation of Polar Compounds in Canola Oil during Deep-fat Frying (چکیده)
33 - تاثیر امواج فراصوت بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم سن زده (چکیده)
34 - Extraction of Protein from Fish of Kilka (clupeidae) Mince of Different Washing Conditions (چکیده)
35 - Effect of Microbial Transglutaminase on Emulsion Capacity and Viscosity of Fish Miofibrial Proteins (چکیده)
36 - Dietary Mineral Content, Fatty and Amino Acid Composition of Fish of Three Species of Kilka (Clupeidae) from Caspian Sea (چکیده)
37 - اثر آنزیم پاپائین بر درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین های میوفیبریلار ماهی کیلکا (چکیده)
38 - مشخصات فیزیکوشیمیایی روغن ارقام رایج کانولا در ایران (چکیده)
39 - پایداری حرارتی روغن ارقام رایج کانولا در ایران (چکیده)
40 - تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندم (چکیده)
41 - کاربرد نانوتکنولوژی در بررسی خصوصیات ریزساختاری دیواره باکتریهای پروبیوتیک تحت تنش (چکیده)
42 - ارز یابی اثرات جنس بسته و شرایط اتمسفر اصلاح شده بر روی خصوصیات فیزیکو شیمیائی پسته (چکیده)
43 - بررسی اثر درصد شیر سویا و ماده جامد کل بر خواص فیزیکو شیمیایی نوشیدنی لبنی اسیدی (چکیده)
44 - Deep-Frying Performance of Canola Oil Blended with Palm Olein Oil (چکیده)
45 - Frying Stability of Canola Oil Blended with Palm Olein, Olive, and Corn Oils (چکیده)
46 - افزایش استحصال کارخانه ای قند از طریق مدلسازی سطح نسبی چغندر قند به عنوان تابعی از وزن چغندر در سیلوها (چکیده)
47 - اثر اسانس هاي طبيعي آويشن و زنيان بر جلوگيري از رشد آسپژريلوس پارازتيكوس در پسته (چکیده)
48 - مدلینگ اثر شوک حرارتی (سرما و گرما) بر رشد باکتریهای استارترو بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی محصول حاصل (چکیده)
49 - inhibition of mutagenic n-nitroso compound formation in sausage samples by using l-ascorbic (چکیده)
50 - مقاومت حرارتی فراکسیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک(Salvia leriifolia) (چکیده)