بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: MOHAMMAD HOSSEINI


موارد یافت شده: 125

1 - Resuscitation team members ‘experiences of teamwork: A qualitative study (چکیده)
2 - Gravitational instability of non-isothermal filamentary molecular clouds in presence of external pressure (چکیده)
3 - Heat transfer enhancement in solidification process by change of fins arrangements in a heat exchanger containing phase-change materials (چکیده)
4 - Improving heat transfer in triplex tube heat exchanger containing phase-change materials by modifications of length and position of fins (چکیده)
5 - افزایش انتقال حرارت در مواد تغییر فاز دهنده با تغییر ابعاد و موقعیت مکانی پره های مستطیلی در مبدل حرارتی سه لوله (چکیده)
6 - بررسی عددی افزایش انتقال حرارت در ماده تغییر فاز دهنده با تغییر پارامترهای هندسی پره ها طی فرآیند ذوب (چکیده)
7 - بررسی عددی بهبود انتقال حرارت در ماده تغییر فاز دهنده با اصلاح هندسی پره های مستطیلی طی فرآیند انجماد (چکیده)
8 - معرفی یک گروه نقشی جدید در نحو زبان فارسی؛ گروه نقشی نکره (چکیده)
9 - کاربرد و اهمیت بسته¬بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) برای میوه¬جات و سبزیجات تازه (چکیده)
10 - بررسی اثر پوشش های خوراکی (کیتوزان و متابی سولفیت سدیم) و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر میزان ویتامین ث و راندمان سرخ کردن سیب زمینی برش خورده تازه (چکیده)
11 - Characterisation and Pattern of Culling in Holstein Dairy Cows in Torbat-E-Jam Area, Northeast of Iran (چکیده)
12 - A Survey of the Relationship between Privatization and Firm’s Performance (چکیده)
13 - مشخصه یابی و مقایسه پودر PZT تهیه شده با روشهای حالت جامد و سل ژل (چکیده)
14 - رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده غیر عادی سهام (چکیده)
15 - قابلیت پیش بینی سود حسابداری با استفاده از ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (چکیده)
16 - Accounting Criteria and Economic Performance Evaluation with Stock Return: Iranian Scenario (چکیده)
17 - تاثیر عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران در ایران (چکیده)
18 - Electrical properties comparison of NTC thermistors prepared from nanopowders and mixed oxide process (چکیده)
19 - Synthesis of Colloidal Solution of Silver Nanoparticles and the Investigation of the Stirring Time and Ageing Time Effects on the Nanoparticles Size and Concentration (چکیده)
20 - Preparing undoped and Mn-doped ZnO nanoparticles:a coparison between sol-gel and gel-combustion methods (چکیده)
21 - The Effect of MWCNT on the Mechanical and Electrical Properties of HDPE/MWCNT Nanocomposite (چکیده)
22 - Characterization and evaluation catalytic efficiency of La0.5Ca0.5NiO3 nanopowders in removal of reactive blue 5 from aqueous solution (چکیده)
23 - سنتز و مقایسه خواص الکتریکی ترمیستورهای NTC تهیه شده به روش نانو پودر و واکنش حالت جامد (چکیده)
24 - LOW TEMPERATURE SYNTHESIS AND ELECTRONIC PROPERTIES OF NTC TEMPERATURE SENSOR SPINEL-TYPE OXIDES NANOPOWDERS (چکیده)
25 - بررسی نظری اثر مس بر خواص الکترونیکی نانوپودر اکسیدروی (چکیده)
26 - سنتز و بررسی خواص نانوپودر و میکروپودر ZnO آلاییده با اکسید مس (چکیده)
27 - Electrical and Optical Properties of Nanosized Perovskite-type La0.5Ca0.5MO3 (M=Co,Ni) prepared using a Sol-Gel Method (چکیده)
28 - Effect of Calcination Process on Phase Formation in Nano-Sized Zn0.9Mn0.1O Particles (چکیده)
29 - سنتز و بررسی خواص وریستورهای اکسید روی و تاثیر افزودن K2O بر رفتار الکتریکی آن‌ها (چکیده)
30 - سنتز و بررسی اثر دمای کلسینه بر خواص ساختاری و فروالکتریک نانو پودر Ba(Zr, Ti)O3 (چکیده)
31 - اثر دما بر خواص اپتیکی نانو پودر سرامیک PZT تهیه شده به‌روش سل ژل (چکیده)
32 - بررسی خواص ساختاری، الکترونی و مکانیکی اکسید اسپینل MgAl2O4 (چکیده)
33 - تأثیرافزودن مس برروی نانو ساختار اکسید روی (چکیده)
34 - محاسبه تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانولوله کربنی تک جداره -13،0 (چکیده)
35 - مطالعه خواص الکترونیکی و دینامیکی بلور لانتانیوم کبالتایت با ساختار پروسکایت (چکیده)
36 - بررسی تأثیرات منگنز بر ویژگیهای ساختاری نانو پودر اکسید روی (چکیده)
37 - محاسبه نظری خواص اپتیکی و ساختاری تیانات باریم در فاز مکعبی (چکیده)
38 - Effect of Y3+ and Nb5+ co-doping on dielectric and piezoelectric properties of PZT ceramics (چکیده)
39 - بررسی برخی خصوصیات الکترونیکی حالت پایه ابررسانای جدید Sr2VO3FeAs (چکیده)
40 - مقایسه خواص ساختاری و الکتریکی ترمیستور NTCساخته شده از نانو پودر و روش مخلوط اکسیدها (چکیده)
41 - STRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIES OF CaMnO3 NANOPOWDERS PREPARED BY SOL-GEL METHOD (چکیده)
42 - خواص الکترونیکی ترکیب Zn1-xCuxO با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
43 - Effects of annealing temperature on some structural and optical properties of ZnO nanoparticles prepared by a modified sol–gel combustion method (چکیده)
44 - سنتز وبررسی خواص ساختاری ودی‌الکتریک نانو پودر BaTiO3وBaZr0.05Ti0.95O3 (چکیده)
45 - SYNTHESIS AND OPTICAL CHARACTERIZATION OF PYROELECTRIC NANOPOWDERS BASED ON PZT (95/5) (چکیده)
46 - ELECTRONIC AND THERMOELECTRIC PROPERTIES OF PURE AND ALLOYS In2O3 TRANSPARENT CONDUCTORS (چکیده)
47 - SYNTHESIS AND STRUCTURE OF PURE AND Mn-DOPED ZINC OXIDE NANOPOWDERS (چکیده)
48 - Optical absorption and electron energy loss spectra of single-walled carbon nanotubes (چکیده)
49 - Ab initio calculations of opticaspectra of a chiral (4,1) carbon nanotubel (چکیده)
50 - EVALUATION OF SCATTERiNG PARAMETERS (چکیده)
51 - Optimal: a program for optimising microstrip networks (چکیده)
52 - MICPA: evaluation of microstrip-line parameters (چکیده)
53 - مطالعه خواص الکترونی CaTiO3 در فاز پارا اکتریک فروالکتریک با استفاده از اصول اولیه (چکیده)
54 - Structural and optical properties ofzinc oxide nanopowders doped with Mn (چکیده)
55 - Growth of MnCl2.4H2O crystals and measurement the exact percent of cobalt impurities in the crystal, using radioactive isotopes of 54MN,60Co,57Co and NMRON technique. (چکیده)
56 - Effect of Calcination Process on Phase Formation in Nano-Sized Zn0.9Mn0.1O Particles (چکیده)
57 - محاسبه نظری ساختار الکترونی و چگالی حالتها در بلور تیتانات باریم (چکیده)
58 - Study of Microstructure of Piezoelectrics BaTiO3, PbTiO3 and Pb(Tix,Zr1-x)O3 Prepared by Solid Solution and Liquid Phase Methods (چکیده)
59 - Computer-aided design of microwave intergrated circuits (چکیده)
60 - Noise in Spinel Ceramics (چکیده)
61 - Piezoelectric Study of 0.65Pb(Mg1/3,Nb2/3)O3-0.35PTO3 Nanopwoder Ceramics (چکیده)
62 - Band structure of tetragonal BaTiO3 (چکیده)
63 - First-principles study of structural, dynamical, and dielectric properties of A-La2O3 (چکیده)
64 - The effect of microstructure on the pyroelectric properties of PZT ceramics (چکیده)
65 - Effect of grain size and microstructures on resistivity of Mn–Co–Ni thermistor (چکیده)
66 - CHARACTERIZATION OF ZINC OXIDE NANOPOWDERS DOPED WITH MnO (چکیده)
67 - The effect of cation composition on the electrical properties and aging of Mn-Co-Ni thermistors (چکیده)
68 - An Inito Calculations of Electronic and Optical Spectra of (13-0) Nanotube (چکیده)
69 - Synthesis and structure of spinel-type oxides in Mn, Co and Ni ternary system nanopowders at low temperature (چکیده)
70 - Calcination Process Effect on Phase Formation in Nano-Sized Zn0.9 9Mn0.1O Particles (چکیده)
71 - Electrical properties comparison of NTC thermistors prepared from nanopowders and mixed-oxide process (چکیده)
72 - Structure and Optical Studies of ZnMnO Nano Powder Prepared Via Sol Gel Technique (چکیده)
73 - Optical properties of spinel MgAl2O4 oxide (چکیده)
74 - مطالعه نظری تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانو لوله کربنی زیگزاگ (10و0) (چکیده)
75 - On Structural and optical properties of Mn doped ZnO nanopowders (چکیده)
76 - Comparison of Electronic and Optical Properties of the a and k phase Alumina Using Density Functional Theory (چکیده)
77 - Nanoscale ab-initio calculations of optical and electronic properties of LaCrO3 in cubic and rhombohedral phases (چکیده)
78 - بررسی اثر فشار بر روی خصوصیات اپتیکی فاز Post-Perovskite و Perovskite بلور3 MgSiO (چکیده)
79 - بررسی ابتدا به ساکن اثرافزودن کروم روی خواص الکترونیکی آلومینا (چکیده)
80 - مطالعه و بررسی خواص الکترونی بلور LaMnO3 (چکیده)
81 - اثر دمای تفجوشی بر پارامترهای سرامیک BaTiO3 در کاربرد عایق خازنها (چکیده)
82 - محاسبه ساختار الکترونی و تابع دی الکتریک نانولوله کربنی دسته صندلی 8 و 8 (چکیده)
83 - Ab-initio study of optical absorbtion and electronic energy loss spectra of SWCNTs (چکیده)
84 - Structure comparison of PMN–PT and PMN–PZT nanocrystals prepared by gel-combustion method at optimized temperatures (چکیده)
85 - Synthesis and structure of PMN–PT ceramic nanopowder free from pyrochlore phase (چکیده)
86 - Structural and Optical Studies of Zn1-xMnxO Nano Powders Prepared Using Sol- Gel Technique (چکیده)
87 - مطالعه تئوری ساختار نواری و تابع دی الکتریک نانولوله کربنی (3و3) (چکیده)
88 - First principles study of electronic properties of PbTiO3 paraelectric and ferroelectric phases (چکیده)
89 - First -principle calculation of some perovskite structures (چکیده)
90 - تهیه نانوپودر PZT به روش خود احتراقی ژل در دو دمای تکلیس و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEM و XRD (چکیده)
91 - بررسی خواص اپتیکی سرامیک SiC در دو فاز مکعبی و هگزاگونال و اثر افزودنی های بر آن (چکیده)
92 - سنتز و مشخصه یابی اپتیکی و ساختاری نانو پودر PZT به روش احتراق ژل (چکیده)
93 - مشخصه یابی نوری و ساختاری نانو پودر PZT تهیه شده با دو روش سل ژل و هم رسوبی (چکیده)
94 - مقایسه خواص اپتیکی و ساختاری سرامیکPZT تهیه شده به دو روش سنتی و سل ژل (چکیده)
95 - First principles Study of the effect of Orbital- Dependent Exchange Correlation Potential on the Electronic and Optical Properties of Pb(Zr1-x Tix) O3 (چکیده)
96 - The Effects of Excess Titanium and Crystal Symmetry on Electronic Properties of Pb(Zr1-xTix)O3 (چکیده)
97 - بررسی خصوصیات الکترونیکی و اپتیکی بلور کادمیم تلورید در فاز مکعبی با استفاده از اصول اولیه (چکیده)
98 - بررسی خصوصیات الکترونیکی بلور پروسکایتPb(Zr0.53,Ti0.47)O3 با در نظر گرفتن اثر اربیتالهای جایگزیده d (چکیده)
99 - ساخت و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی لایه های نازک کادمیم سولفید به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی (چکیده)
100 - محاسبه ضرایب کشسانی و تن دهی بلور پیزوالکتریک زینک سولفید با استفاده از نظریه اختلال تابع چگالی (چکیده)
101 - محاسبه ضرایب کشسانی و تندهی بلور پیزوالکتریک ZnOبا استفاده از نظریه اختلال تابعی چگالی (چکیده)
102 - Microstructural and optical characterization of PZT nanopowder prepared at low temperature (چکیده)
103 - اثر افزودنیهای ایتریم و لانتانیم بر خواص الکترونیکی نانوساختار اکسید ایندیم با استفاده از روش اسپری پایرولیز ومحاسبات اصول اولیه (چکیده)
104 - Calculation of the Structural, Electrical, and Optical Properties of -Al2O3 by Density Functional Theory (چکیده)
105 - Structral, electronic and optical properties of spinel MgAl2O4 oxid (چکیده)
106 - Structural, electronic and optical properties of lead zirconate (چکیده)
107 - ساخت و بر رسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک CdS به منظور استفاده در سلو لهای خورشیدی (چکیده)
108 - ساخت نانو پودر Pb(Zr0.52,Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEMو طیف سنجی رامان (چکیده)
109 - بررسی ویژگی های اپتیکی نانو پودر سرامیک PMN-PT (چکیده)
110 - The effect of excss titaniun and crystal symmetry on electronic properties of Pb(Zr1-x Tix)O3 (چکیده)
111 - مشخصه یابی نوری و ساختاری نانو پودر سنتز شده با دو روش احتراق ژل و هم رسوبی (چکیده)
112 - Optical properties of pure and transition metal‐doped indium oxide (چکیده)
113 - Structural, electronic and optical properties of spinel MgAl2O4 oxide (چکیده)
114 - The measurement of hyperfine field of 60Co in MnCl2. 4H2O crystal by the method of nuclear orientati (چکیده)
115 - First – principles study of structural, dynamical, and dielectric properties of K- Al2 O3 (چکیده)
116 - First – principles study of the Electronic structure of BaTiO3 using Different Approximations (چکیده)
117 - تاثیر آلاینده اکسید نقره بر سرامیک pzt (چکیده)
118 - the effects of on structural and electronic properties of BaTiO3 ceramic (چکیده)
119 - First-principles study of the optical properties of pure α-Al2O3 and La aluminates (چکیده)
120 - Influence of La on electronic structure of a-Al2O3 high k-gate from first principles (چکیده)
121 - First-principles study of the optical properties of PbTiO3 (چکیده)
122 - Effect of substituted IIIB transition metals on The Energy Gap of α–Al2O3 By First - Principle calculations (چکیده)
123 - Effect of substituted IIIB transition metals on electronic properties of indium oxide by first‐principles calculations (چکیده)
124 - Optical properties of Cadmium Telluride (چکیده)
125 - First-principle calculations of the cohesive energy and the electronic properties of PbTiO3 (چکیده)